Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom webbplatsen ekn.se och i övrigt hanteras i EKN:s verksamhet.

Dataskyddsombud

EKN är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i EKN:s verksamhet och på webbplatsen ekn.se. Har du frågor? Kontakta EKN:s Dataskyddsombud, Eva Kullberg Tideman, på e-post: dpo@ekn.se.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress. I dataskyddsförordningen finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida

Laglig grund

Dataskyddsförordningen anger att varje behandling av personuppgifter måste baseras på en laglig grund. Beroende på vilket ändamål som finns till att behandla personuppgifter använder EKN olika lagliga grunder.

Allmänt intresse

Laglig grund för behandling av personuppgifter på EKN är som utgångspunkt att EKN utför en uppgift av allmänt intresse. Denna lagliga grund baseras på att EKN som statlig myndighet har uppdrag att främja svensk export genom att försäkra exporterande företag, banker samt köpare vid exportaffärer. EKN:s uppdrag från regeringen regleras genom tillämplig lag, EKN:s instruktion och EKN:s regleringsbrev.

Nedan följer några utdrag från 2 § Förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden som exemplifierar när EKN utför uppgifter av allmänt intresse.

2 § Myndigheten ska särskilt:

1. pröva förutsättningarna för beviljande av garanti,

7. informera om de garantiformer myndigheten erbjuder och om de allmänna förutsättningar och villkor som gäller för att få garanti,

8. följa den internationella utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde,

EKN:s uppdrag från regeringen är att främja svensk export genom att utfärda garantier. Myndigheten ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och särskilt satsa på att öka kännedomen bland små och medelstora företag.

Rättslig förpliktelse

I vissa fall behandlas personuppgifter på EKN med stöd av rättslig förpliktelse.

Samtycke

I vissa fall behandlas personuppgifter på EKN med stöd av samtycke. Samtycke ska lämnas frivilligt och vara möjligt att när som helst återkalla. Samtycket ska tydligt gå att särskilja från övrig text och information. Samtycke lämnas skriftligt eller muntligt.

I vissa fall där vi behandlar personuppgifter med allmänt intresse som laglig grund inhämtar vi också samtycke som bekräftelse från de vars personuppgifter vi behandlar.  

Ändamål för behandlingen och laglig grund

EKN behandlar personuppgifter i flera olika situationer. Personuppgifter som lämnas till oss behandlas exempelvis för följande ändamål och baseras generellt på den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål med allmänt intresse som laglig grund

 • ansökningar om garantier
 • bedömning av relevanta parter, till exempel garantitagare och köpare
 • skadeärenden
 • hantering av e-post
 • inköp från leverantörer

Ändamål med rättslig förpliktelse som laglig grund

 • bevarande av allmän handling enligt gällande arkiveringslagstiftning.
 • bokföringslagstiftning

Ändamål med samtycke som laglig grund 

 • ansökningar om anställning

Ändamål med allmänt intresse som laglig grund och samtycke inhämtas som bekräftelse för att behandling ska ske

 • kommunicera information om EKN:s erbjudande
 • bjuda in till event
 • beställningar av rapporter m.m.

Handlingsoffentlighet, diarieföring och arkivering

Eftersom EKN är en myndighet iakttar EKN bestämmelserna om handlingsoffentlighet i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt om diarieföring och arkivering i Arkivlagen (1990:782).

Generellt gäller att uppgifter i allmänna handlingar som inkommit eller upprättats och finns hos EKN bevaras enligt 3 § tredje stycket Arkivlagen:
Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

I vissa fall sker gallring enligt 10 § Arkivlagen:

Allmänna handlingar får gallras. Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. 

Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. (Generella gallringsbeslut finns för EKN.)

I artikel 5 (b) GDPR framgår att principer för bevarande av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning).

EKN:s marknadskommunikationsarbete

EKN har genom vår instruktion (§ 2 punkten 7) och vårt regleringsbrev regeringens uppdrag att öka kännedomen om våra tjänster. I detta arbete riktar vi oss framför allt till personer som i sin yrkesroll kan ha ett intresse av EKN:s verksamhet. Vi tror därför att du som tar del av våra artiklar, guider och malldokument eller som i övrigt besöker våra webbsidor för särskilda kommunikationsinsatser, har ett fortsatt intresse att stå i kontakt med oss och vi ger dig därför möjligheten att i förekommande fall ange dina kontaktuppgifter i yrket.

Dina kontaktuppgifter sparas i Apsis marknadsföringsverktyg. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke och avregistrera dig från kommunikation med oss.

I detta marknadskommunikationsarbete använder vi oss av tredjepartsverktyget Matomo för webbstatistik.

Hur använder sig EKN av kakor/cookies?

En cookie (på svenska kaka) är en textfil som innehåller information som lagras på enheten du besöker en hemsida med för att hemsidan ska fungera bättre. I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) måste alla besökare samtycka till och informeras om en hemsidas användning av cookies. En cookie kan vara antingen permanent eller en så kallad sessionskaka. EKN:s cookies behandlar även IP-nummer, vilket i många fall utgör personuppgifter.

Vi försäkrar oss alltid om att du informeras av användningen av cookies vid besök på vår hemsida och ger dig möjlighet att samtycka till denna alternativt stänga av cookies.

När du besöker vår hemsida lagras en så kallad sessionscookie på din dator i syfte att göra din upplevelse när du använder hemsidan bättre. En sessionscookie försvinner efter att du avslutat aktiviteten i din webbläsare.
För att bevara dina personliga preferenser för användning då du besöker hemsidan vid upprepade tillfällen använder vi oss istället av permanenta cookies.

En tredje typ av cookie kan också tillhandahållas EKN av tredje part för att genomföra webbanalys och trafikmätning.

Om du inte vill ha några cookies sparade har du alltid möjlighet att ändra dina inställningar i webbläsaren du använder. Stänger du av lagringen av cookies kan det få effekt på din användarupplevelse.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om eller ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas om dig hos EKN. EKN tillhandahåller i ett elektroniskt format om förfrågan skickats in i ett elektroniskt format.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse om EKN har behandlat/behandlar uppgifter om dig felaktigt.

Om du vill begära registerutdrag eller utöva andra lagstadgade rättigheter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud, Eva Kullberg Tideman, via e-post: dpo@ekn.se.

Om du bedömer att EKNs behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter Integritetsskyddsmyndigheten
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

Sidan uppdaterades senast 5 jul 2023