Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av banken.

Lättare att investera i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige

Garanti för investeringskrediter underlättar tillgång till finansiering för både exporterande företag och företag som är underleverantörer till exporterande företag vid investering i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige.

Krediter som kan garanteras med EKN:s garanti för investeringskrediter

Garantin för investeringskrediter utfärdas till banker eller andra kreditgivare som lämnar krediter till SME- och Midcorp-företag med högst 5 miljarder kronor i omsättning per koncern, enligt aktiebolagslagens definition. 

Lånet ska avse finansiering av produktionsanläggning eller maskiner och kan även användas i samband med leasing. Om investeringen inte är relaterad till specifika exportaffärer ska en väsentlig del av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster. Kredittiden får normalt uppgå till maximalt sju år.

När kredittagaren är ett exporterande företag:

EKN kan utfärda garanti för investeringskrediter för lån som avser finansiering av produktionsanläggningar eller maskiner. Garantin kan även användas i samband med leasing. Avser ansökan ett lån som inte gäller finansiering av en specifik exportaffär ska kredittagarens verksamhet innehålla svensk export, direkt eller indirekt, och verksamheten ska vara av ett betydande svenskt intresse.

När kredittagaren är underleverantör till ett exporterande företag:

EKN kan även utfärda garanti för investeringskrediter när kredittagaren är underleverantör till ett exporterande företag. Om investeringen inte är relaterad till specifika exportaffärer ska en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster.

Ansökan

Skicka ansökan om garanti för investeringskrediter tillsammans med ett tilläggsblad från kredittagaren till EKN senast den dag då kreditavtal ingåtts. Bifoga er egen riskbedömning av kredittagaren. EKN gör en bedömning av risken. Om den är acceptabel lämnar vi en offert.

Begär garanti

Om du vill utnyttja offerten, anmäler du till EKN att du vill få garantin utfärdad. Din anmälan ska ha kommit till EKN senast tio dagar efter det att kreditavtal har ingåtts.

Garantitiden

I garantin som EKN skickar dig finns information om hur och när premien ska betalas. Premien betalas normalt vid tidpunkten för förfall av ränta och avgifter i det garanterade kreditavtalet.

Dröjsmål i betalningen

Ersättning betalas efter en tidsfrist på tre månader, räknat från betalningsdröjsmål. Någon tidsfrist tillämpas inte om kredittagaren har ställt in sina betalningar, försatts i konkurs eller om EKN har anmodat banken att säga upp krediten. EKN betalar ränta på ersättningsbeloppet från dagen för betalningsdröjsmål till dess betalning sker från EKN. Meddela EKN så snart som möjligt när kredittagaren har betalningsproblem.

Anstånd med betalning och ändring av löptider

När din kund inte kan betala och du vill medge anstånd med betalning i en garanterad affär ska du skicka in en ansökan om att få EKN:s medgivande till det.

Detsamma gäller om giltighetstiden måste förlängas i en kontraktsgaranti, om löptiden ändras i en rörelsekredit eller om förfallodagen ändras i en remburs. 

För att få den information EKN behöver för ett sådant beslut ska du som garantitagare använda en särskild blankett. Fyll i och skicka till ansvarig handläggare. Om du har frågor kan du kontakta din ansvariga handläggare.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Produktblad Garanti för investeringskrediter

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Ansökan om garanti för investeringskrediter

12.00

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Tilläggsblad från exportör, Garanti för investeringskrediter

12.01

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Begäran om garanti

Här finner du dokument du behöver för att kunna begära garantin.

Publicerad

Anmälan om att garanti för investeringskrediter önskas utfärdad

12.02

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Om problem uppstår

Här finner du dokument för att begära anstånd med betalning, anmäla skada i affären m.m.

Publicerad

Medgivande till förlängning av giltighets- och löptid samt ändrad förfallodag

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast