Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Exportkreditarrangemanget

Arrangemanget (Arrangement on Officially Supported Export Credits) är ett avtal mellan huvudparten av OECD-länderna och samtliga EU-länder. Syftet med avtalet, som successivt utvecklas, är att främja en sund användning av statlig exportfinansiering. Man vill skapa lika konkurrensvillkor för exportörer och finansiärer, baserat på exportens kvalitet och pris i stället för statliga förmåner.

Avtalet reglerar bland annat betalningsvillkor, räntor och premier i statliga exportkrediter och exportkreditgarantier med återbetalningstid på två år eller mer. Det finns också särskilda sektorsavtal för bland annat förnybar energi, klimat- och vattenprojekt, järnvägsprojekt, koleldade kraftverk och projektfinansieringar. Arrangemanget föreskriver också ett omfattande informationsutbyte mellan parterna.

Vid förhandlingar om arrangemanget utgör EU en förhandlingspart och det är EU-kommissionen som företräder unionen, utifrån mandat från medlemsländerna. För att samordna sig och utforma positioner och initiativ samlas man regelbundet i EU:s rådsarbetsgrupp för exportkrediter.
Arrangemanget behandlas i en grupp som heter Participants och som består av parterna i avtalet. Som stöd och beredning av olika frågor finns en teknisk grupp, Technical Experts to the Participants, och en grupp för landriskanalytiker, Country Risk Experts.

Miljö och sociala frågor

OECD-länderna samarbetar kring gemensamma riktlinjer för miljö och sociala hänsyn, inklusive mänskliga rättigheter, i statlig exportfinansiering. Den så kallade ”Common Approaches”-policyn innebär krav på screening och granskning av miljörisker och sociala risker i affärer som exportkreditinstituten stöder.

OECD:s arbetsgrupp för exportkrediter (Export Credits Group) följer löpande upp och utvecklar policyn. Som stöd finns en teknisk grupp bestående av hållbarhetsanalytiker, kallad Practitioners. Ett omfattande informationsutbyte sker kring miljöpåverkan och sociala frågor.

Policyn heter Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence (the “Common Approaches”).

Korruptionsfrågor

OECD-länderna tillämpar en gemensam policy för åtgärder mot korruption i statlig exportfinansiering. Policyn föreskriver åtgärder som exportkreditinstituten måste vidta i samband med finansieringen av exportaffärer. Arbetsgruppen för exportkrediter (Export Credits Group) följer kontinuerligt upp och utvecklar policyn.
Policyn heter OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits.

Hållbar långivning

Policyn för hållbar långivning innebär att exportkreditinstituten ska ta hänsyn till restriktioner som finns hos Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) för kommersiell upplåning i låginkomstländer. Syftet är att hindra framtida skuldbördor i fattiga länder.

OECD-länderna har enats om riktlinjer för långivning till dessa länder i Principles and Guidelines to Promote Sustainable Lending Practices in the provision of Official Export Credits to Low Income Countries.

Det är arbetsgruppen för exportkrediter (Export Credits Group) som håller i denna policy.

Löpande dialoger

OECD-arbetsgrupperna har regelbunden dialog med det civila samhället, länder utanför OECD och internationella finansiella institutioner. Detta sker vid årliga konsultationsmöten och i andra kanaler. Till mötena inbjuds bland annat representanter för exportörer, banker, miljöorganisationer, organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och antikorruption.

Sidan uppdaterades senast