Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin är för SME- och Midcorp-företag och kan sökas av banken.

Rörelsekreditgarantin gör det lättare för banken att säga ja till lånet

Rörelsekreditgarantin skyddar banken mot förlust om kredittagaren inte återbetalar den garanterade krediten. Vid förlust ersätter EKN banken med 50 procent av förlustbeloppet för krediten som garantin avser.

Garantin underlättar kapitalförsörjningen för både exporterande företag och företag som är underleverantörer till exporterande företag – och även när de ingår i större koncerner. Kreditens löptid ska inte uppgå till mer än fem år. För en checkkredit får löptiden normalt vara högst 12 månader.

Krediter som kan garanteras med EKN:s rörelsekreditgaranti

Behovet av kapital kan vara för kostnader som uppkommer redan innan en exportorder är tecknad eller efter avtal. Det ska vara skiljt från kredittagarens behov av mer långsiktigt risk- eller egenkapital.

Avser ansökan en kredit som inte avser finansiering i en specifik exportaffär ska en väsentlig del, normalt minst 25 procent, av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

Är låntagaren underleverantör ska en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster.

Garantin utfärdas till banker eller andra kreditgivare som lämnar krediter med ett maximalt kreditbelopp om 300 miljoner kronor till företag med en omsättning per koncern upp till 5 miljarder kronor, enligt aktiebolagslagens definition.

Ansökan

Skicka ansökan om rörelsekreditgaranti tillsammans med kredittagarens tilläggsblad, en aktuell kreditupplysning och finansiell information till EKN senast den dag då kreditavtal ingåtts. Bifoga även en egen riskbedömning av kredittagaren. EKN gör sedan en bedömning av risken. Om den är acceptabel lämnas en offert.

Offert

Om du vill utnyttja offerten anmäler du till EKN att du vill få garantin utfärdad. Din anmälan ska ha inkommit till EKN senast 10 dagar efter det att kreditavtal har ingåtts.

Begär garanti

I garantin som EKN skickar dig finns information om hur och när premien ska betalas. Premien betalas normalt vid tidpunkten för förfall av ränta och avgifter i det garanterade kreditavtalet.

Dröjsmål i betalningen

Ersättning betalas efter en tidsfrist på tre månader, räknat från betalningsdröjsmål. Någon tidsfrist tillämpas inte om kredittagaren har ställt in sina betalningar, försatts i konkurs eller om EKN har anmodat banken att säga upp krediten. EKN betalar ränta på ersättningsbeloppet från dagen för betalningsdröjsmål till dess betalning sker från EKN. Meddela EKN så snart som möjligt när kredittagaren har betalningsproblem.

Anstånd med betalning och ändring av löptider

När din kund inte kan betala och du vill medge anstånd med betalning i en garanterad affär ska du skicka in en ansökan om att få EKN:s medgivande till det.

Detsamma gäller om giltighetstiden måste förlängas i en kontraktsgaranti, om löptiden ändras i en rörelsekredit eller om förfallodagen ändras i en remburs. 

För att få den information EKN behöver för ett sådant beslut ska du som garantitagare använda en särskild blankett. Fyll i och skicka till ansvarig handläggare. Om du har frågor kan du kontakta din ansvariga handläggare.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Allmänna villkor för rörelsekreditgarantier, februari 2015

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Ansökan om rörelsekreditgaranti

6.01

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Tilläggsblad från exportör, ansökan om rörelsekreditgaranti (6.02)

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Bilaga till tilläggsblad vid Rörelsekreditgaranti – specifik exportaffär

6.03

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Förlängning

Här finner du dokument för att ansöka om förlängning av EKN:s offert.

Publicerad

Ansökan om förlängning av rörelsekreditgaranti

6.04

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Begäran om garanti

Har finner du dokument för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Anmälan om att rörelsekreditgaranti önskas utfärdad

6.03

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Om problem uppstår

Här finner du dokument för att begära anstånd med betalning, anmäla skada i affären m.m.

Publicerad

Ansökan om skadeersättning avseende rörelsekreditgaranti

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Medgivande till förlängning av giltighets- och löptid samt ändrad förfallodag

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast