Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av banken.

Garantin som underlättar finansiering för grön omställning

Grön kreditgaranti underlättar tillgång till finansiering för exporterande företag och deras underleverantörer vid investering i grön omställning av produktionen eller för rörelsekapitalbehov i en grön verksamhet. Vid förlust ersätter EKN upp till 80 procent av den utestående krediten.

Krediter som kan garanteras med EKN:s gröna kreditgaranti för banker

EKN kan utfärda en grön kreditgaranti när en kreditgivare beviljar ett lån, checkkredit eller revolverande kreditfacilitet upp till 500 miljoner SEK till en verksamhet eller investering som bidrar till klimatomställning. Bedömningen bygger på de aktiviteter som ingår i EU:s gröna taxonomi.

Garantin utfärdas till svenska eller utländska banker som ställer ut krediter till svenska exportföretag och deras underleverantörer – oavsett om man står inför en grön omställning i sin verksamhet eller vill expandera med sina gröna produkter. Krediten kan avse såväl mer kortfristigt rörelsekapitalbehov som en investeringskredit i syfte att finansiera utökad produktionskapacitet, som bidrar positivt till klimatomställning.

Behovet av finansiering kan vara för kostnader som uppkommer innan en exportorder är tecknad eller efter avtal. Det ska vara skilt från kredittagarens behov av mer långsiktigt riskkapital eller eget kapital för att exempelvis etablera sig som exportör. EKN kan inte garantera redan befintliga krediter utan garantin ska avse nytt risktagande från kreditgivaren.

Andel export för att kunna söka kreditgarantin

Avser ansökan en kredit som inte utgör finansiering i en specifik exportaffär ska minst 25 procent av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

Är kredittagaren underleverantör ska minst 25 procent av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

Ansökan

Ansök i god tid innan krediten ställs ut, senast samma dag. Till din ansökan ska du bifoga ett tilläggsblad från exportör/underleverantör, där verksamheten eller affären beskrivs. Exportören ska även ange hur deras verksamhet eller investering förväntas bidra till klimatomställning samt hur den förhåller sig till EU-taxonomins klassificering. Det kostar ingenting att ansöka om en offert.

Offert

Utifrån ansökan och tilläggsblad tar EKN ställning till om kriterierna för Grön kreditgaranti är uppfyllda samt om risken är acceptabel och lämnar dig därefter en offert. I offerten framgår premien, det vill säga vad garantin kostar. EKN bestämmer premien utifrån riskbedömning av kredittagaren och ska spegla marknadspris.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor i offerten så att du vet vad som gäller för garantin.

Förlängning av offertens giltighetstid

Om du vill förlänga offertens giltighetstid behöver vi uppdaterad information. Längre ner på sidan kan du ladda ner de blanketter du behöver för detta.

Begär garanti

När lånet har betalats ut alternativt när kreditavtal har ingåtts för checkkredit eller revolverande kredit och du vill få garantin utfärdad, skickar du in en anmälan till EKN inom tio dagar.

Om betalning uteblir

Om köparen eller låntagaren inte har betalat en fordran som omfattas av garantin inom en månad efter förfallodagen, ska du som garantitagare anmäla detta skriftligen till EKN.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Allmänna villkor för grön kreditgaranti

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Ansökan om grön kreditgaranti 10.01

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Tilläggsblad från exportör, Ansökan om Grön kreditgaranti (10.02)

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Bilaga till tilläggsblad till ansökan om grön kreditgaranti 10.03

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Förlängning

Här finner du dokument för att ansöka om förlängning av EKN:s offert.

Publicerad

Ansökan om förlängning av grön kreditgaranti för bank 10.05

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Tilläggsblad till ansökan om förlängning av grön kreditgaranti för bank 10.06

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Begäran om garanti

Här finner du de dokument du behöver för att kunna begära garantin.

Publicerad

Anmälan om att grön kreditgaranti önskas utfärdad 10.04

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Om problem uppstår

Här finner du dokument du behöver för att kunna anmäla betalningsdröjsmål.

Publicerad

Anmälan om betalningsdröjsmål grön kreditgaranti 10.07

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast