USA, vindkraftoch stora projekt

DELÅRSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2019.
Garantivolymen uppgick till 41,1 miljarder kronor och minskade med tio procent jämfört med motsvarande period 2018.

Jämfört med tidigare år är garantigivningen fortsatt på en hög nivå. Under motsvarande period 2018 fördubblades garantivolymen, jämfört med 2017.

En ny stor affär i USA bidrog till att hålla kvar garantivolymen på en hög nivå. Bidragande var också en stor affär avseende export till ett vindkraftsprojekt. 

Garantivolymen var störst i OECD:s höginkomstländer, vilket främst förklaras av den stora affären i USA. Den näst största regionen är Latinamerika, där korta affärer dominerar. I Asien har garantivolymen fördubblats jämfört med samma period föregående år. Telekomaffärer och export av fordon bidrar till det.

EKN T2 delårsrapport

Ladda ner som pdf

Läs pressmeddelande

Perioden i korthet

  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 41,1 miljarder kronor (45,3 miljarder kronor).
  • Under perioden ställde EKN ut garantier i 1 505 nya affärer (1 374 nya affärer).
  • Skadeutbetalningarna har ökat, men påverkar inte resultatet då avsättningar gjorts tidigare.
  • Allt fler små och medelstora företag använder EKN.
  • En lösning har lanserats, för att möta bankernas nya kapitaltäckningsregler.
  • Periodens resultat uppgick till 586 miljoner kronor (931 miljoner kronor).
Nya affärer och resultat

jan-aug 2019

 jan-aug 2018

Nya garantiutfästelser, mkr

40 703

31 207

Nya garantiutfästelser, antal

1 577

1 527

Nya affärer, garantivolym, mkr

41 100

45 321

Nya affärer, antal

1 505

1 374

Skadeutbetalningar, mkr

1 222

926

Resultat, mkr

586

931

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat

 2019-08-31

 2018-12-31

Utestående garantiutfästelser, mkr

88 288

 94 769

Utestående garantier, mkr

208 039

193 295

Eget kapital

24 449 23 863

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Delårsrapport januari - augusti 2019
Delårsrapport januari - april 2019 2019
Årsredovisning 2018
Delårsrapport januari - augusti 2018
Delårsrapport januari-april 2018
Årsredovisning 2017
Delårsrapport januari-augusti 2017
Delårsrapport januari-april 2017
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009