God kapacitet och starka finanser

DELÅRSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI
Med ett resultat på en miljard kronor stärkte EKN ytterligare sin finansiella ställning. Ramutnyttjandet låg vid periodens slut på 333,2 miljarder kronor, inklusive rörelsekreditgarantier för stora företag, den tillfälliga krislösningen.

Periodens resultat på 1,0 miljarder kronor är betydligt högre än föregående års motsvarande period, 0,2 miljarder kronor, vilket förklaras av högre intäkter för flera stora affärer under perioden

Ladda ner delårsrapport (pdf)

Perioden i korthet

  • Garantivolymen uppgick till 49,2 miljarder kronor, jämfört med
    52,0 miljarder kronor motsvarande period föregående år.

  • Nya garantiutfästelser uppgick till 56,7 miljarder kronor, jämfört med 50,8 miljarder kronor motsvarande period föregående år.

  • Pandemin ledde till ett ökat behov av betalningsanstånd och därmed garantiförlängningar. Under perioden biföll EKN 61 ansökningar om garantiförlängningar.

  • Med anledning av ett undantag i EU:s regler på grund av pandemin, har EKN sedan i mars 2020 kunnat erbjuda garantier för korta risker i höginkomstländer. Möjligheten gäller under hela 2021. Under perioden utfärdade EKN 91 garantier om totalt 1 miljard kronor.

  • Rörelsekreditgarantier för stora företag, som var en tillfällig lösning för att möta effekterna av pandemin, upphörde vid halvårsskiftet. Under perioden då garantierna erbjudits, mars 2020 – juni 2021, har totalt 41 garantier om totalt 61 miljarder kronor ställts ut till förmån för 27 exportföretag. Den verksamheten ingår inte i sammanställningarna i denna rapport.

  • Periodens skadeutbetalningar uppgick till 0,4 miljarder kronor, jämfört med 1,0 miljarder kronor.

  • Periodens resultat uppgick till 1 000 miljoner kronor, jämfört med 200 miljoner kronor.

Nya affärer och resultat 

 jan-aug 2021  jan-aug 2020
Nya garantiutfästelser, mkr 56 727 50 798
Nya garantiutfästelser, antal 1 385 1 395
Nya affärer, garantivolym, mkr 49 241 52 041
Nya affärer, antal 1 136 1 304
Skadeutbetalningar, mkr 442 1 044
Resultat, mkr 1 050 199

 

Exponering och ack resultat 

 21-08-31  20-12-31
Utestående garantiutfästelser, mkr 134 407 136 344
Utestående garantier, mkr 208 548 184 330
Eget kapital  25 761  24 712

Sidan uppdaterades senast 30 sep 2021