EKN fördubblade garantigivningen

Periodens garantivolym ökade med över hundra procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på två stora telekomaffärer till USA. Antalet garanterade affärer har minskat något beroende på betydligt färre Iran affärer.

Den kraftiga ökningen av garantivolymen är fortsättningen på den kraftiga ökningen av utfästelsevolymen motsvarande period föregående år. År 2017 ställde EKN ut utfästelser för de två största affärerna någonsin till privata köpare, i EKN:s historia. Dessa affärer har nu genomförts och utfästelserna har under 2018 övergått till utfärdade garantier. Garantierna ökade till 45,3 miljarder kronor (22,8 miljarder). Utfästelserna minskade till 31,2 miljarder kronor (69,6 miljarder).

EKN tertialrapport 2018

Ladda ner delårsrapporten som pdf

Perioden i korthet

  • Utfärdade garantier uppgick till 45,3 miljarder kronor (22,8 miljarder). EKN garanterade fler affärer och större garantivolym till små och medelstora företag. Även antal utfästelser och utfästelsevolymen ökade.
  • Antalet garanterade affärer minskade då EKN ställde ut färre rembursgarantier för exportaffärer till Iran. USA:s handelssanktioner mot Iran bromsar in den svenska exporten till landet.
  • EKN tecknade avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende en garantiram om 2,0 miljarder kronor till förmån för innovativa små och medelstora företag.
  • Den negativa utvecklingen i Turkiet föranledde en nedgradering av landet till landriskklass 5 och en ökad riskreservering med 50 miljoner kronor. 
  • Periodens resultat uppgick till 931 miljoner kronor (793 miljoner).

Beloppen ovan inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

Nya affärer och resultat

 januari-augusti 2018

 januari-augusti 2017

Nya utfästelser, mkr

31 207

69 601

Nya utfästelser, antal

1 527

1 569

Nya affärer, mkr

45 321

22 848

Nya affärer, antal

1 374

1 433

Skadeutbetalningar, mkr

926

560

Resultat, mkr

931

793

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat

 2018-08-31

 2017-12-31

Utestående utfästelser, mkr

74 648

 92 713

Utestående garantier, mkr

205 825 

184 850

Eget kapital

23 089 22 860

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Delårsrapport januari - augusti 2018
Delårsrapport januari-april 2018
Årsredovisning 2017
Delårsrapport januari-augusti 2017
Delårsrapport januari-april 2017
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009