Svensk export ger tillväxt– nationellt och globalt

ÅRSREDOVISNING 2018
De senaste två åren har svensk export ökat snabbare än på länge. EKN:s omfattande garantigivning består av såväl stora som små och många affärer. Det svenska exportkreditsystemet medverkar till att svenska varor och tjänster når ut i världen och spelar en roll för den globala utvecklingen.

Garantivolymen uppgick till 56,8 miljarder kronor. En stor andel av ökningen beror på två enskilda stora affärer med privata köpare. EKN garanterar allt fler av företagens mindre, löpande affärer. Antalet affärer är i nivå med föregående år, trots att Iran-marknaden försvann under andra halvåret. EKN lanserade två nya finansieringslösningar för mindre företag. Allt fler små och medelstora företag använder EKN:s garantier i allt fler affärer.

EKN årsredovisning 2018

Ladda ner som pdf

Läs pressmeddelande

Året i korthet

  • Garantivolymen uppgick till 56,8 miljarder kronor (39,9 miljarder kronor)
  • Under året garanterade EKN 2 082 affärer, (2 093 affärer)
  • EKN garanterade 682 affärer för små och medelstora företag (575 affärer)
  • Den export som EKN garanterade gick till 129 länder (133 länder). Vid årets slut hade EKN utestående garantier för affärer i 137 länder.
  • Skadeutbetalningarna var enligt förväntan fortsatt höga och uppgick till 1,7 miljarder kronor (1,4 miljarder kronor). De avsåg främst ett fåtal affärer med skador som uppstått tidigare år.
  • Resultatet uppgick till 1,0 miljarder kronor (1,4 miljarder kronor). EKN har fortsatt en stabil finansiell ställning.
Nya affärer och resultat (mkr)

  2018-21-31

 2017-12-31

Nya garantiutfästelser

71 890

96 023

Nya garantier

56 816

39 914

Intäkter garantiavgifter

1 384

2 121

Skadeutbetalningar netto

-1 738

-1 410

Resultat

1 004

1 418

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat (mkr)

 2018-12-31

 2017-12-31

Utestående garantiutfästelser

94 769

 92 443

Utestående garantier

193 295

181 485

Avsättning

9 031 10 085

Utestående skadefordringar nominellt

11 429 9 925

Utestående skadefordringar beräknat nettovärde

1 727

1 576

Eget kapital

23 863 22 860

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Årsredovisning 2018
Delårsrapport januari - augusti 2018
Delårsrapport januari-april 2018
Årsredovisning 2017
Delårsrapport januari-augusti 2017
Delårsrapport januari-april 2017
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009