Stor efterfrågan på EKN:s krisåtgärder

DELÅRSRAPPORT JAN-APR 2020
Garantivolymen låg något över motsvarande period föregående år och antal nya affärer något under. Under slutet av perioden ökade efterfrågan på EKN kraftigt, som en följd av företagens ökande behov av rörelsekredit och EKN:s tillfälliga lösningar under krisen.

Under årets första tertial uppgick garantivolymen till 28,4 miljarder kronor, jämfört med 23,2 miljarder kronor föregående år. En enskild mycket stor affär utgör en omfattande andel av garantivolymen. Antalet nya affärer minskade till 672, från 890. En förändring, som innebär att vissa garantier förnyas vartannat i stället för varje år, förklarar knappt hälften av minskningen.

Efterfrågan på EKN:s tillfälliga krislösningar ledde till en mycket stor ökning av garantiutfästelser, som förväntas leda till ökad garantivolym under nästa tertial.

Delårsrapport t1 2020

Ladda ner som pdf

Läs pressmeddelande

Perioden i korthet

  • Med anledning av covidkrisen började EKN under mars månad att erbjuda rörelsekreditgarantier till stora företag. Under perioden inkom 61 ansökningar och EKN ställde ut 20 garantiutfästelser om 105,5 miljarder kronor.
  • Covidkrisen har lett till ett ökat behov av betalningsanstånd och därmed garantiförlängningar. I slutet av perioden hade 144 ansökningar om EKN:s medgivande till anstånd kommit in, för affärer på totalt 3,3 miljarder kronor.
  • Skadereglering inleddes i en större affär till en gruva, med sedan tidigare kända problem.
  • Periodens skadeutbetalningar avsåg affärer där reserveringar gjorts tidigare.
  • Periodens resultat uppgick till 175 miljoner kronor.
Nya affärer och resultat jan-april 2020 jan-april 2019
Nya garantiutfästelser, mkr 120 648 18 513
Nya garantiutfästelser, antal 739 771
Nya affärer, garantivolym mkr 28 420 23 232
Nya affärer, antal 672 890
Skadeutbetalningar, mkr 698 618
Resultat, mkr 175 452