Rekordhög garantivolym

DELÅRSRAPPORT JANUARI-APRIL
Garantivolymen har aldrig tidigare varit så hög under ett första tertial. Antalet affärer ligger något under samma period föregående år. Antalet SME-kunder fortsätter att öka. Nivån på skadeutbetalningar har minskat.

Fyra affärer står för en stor andel av periodens garantivolym. Affärerna avser vindkraft i England, solkraft i Angola, järnväg i Tanzania och telekom i USA. Periodens utfästelser uppgick till 26,8 miljarder kronor och innefattade två större affärer till Ghana avseende järnväg och sjukhus och en affär till Elfenbenskusten avseende vattenförsörjning.

Ladda ner delårsrapport (pdf)

Läs pressmeddelande

Perioden i korthet

  • Garantivolymen under uppgick till rekordhöga 38,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med första tertialet 2020.
  • Nya garantiutfästelser uppgick till 26,8 miljarder kronor, vilket är 77 procent högre än första tertialet 2020.
  • Antal SME-kunder ökade till 351 (311) vilket är en ny högstanivå.
  • Med anledning av pandemin, som ledde till ett undantag i EU:s regler, har EKN sedan i mars 2020 kunnat erbjuda garantier för korta risker i högriskländer. Möjligheten gäller under hela 2021. Under perioden har EKN utfärdat 44 garantier om totalt 427 miljoner kronor.
  • Pandemin har lett till ett ökat behov av betalningsanstånd och därmed garantiförlängningar. Under det första tertialet inkom 41 ansökningar om betalningsanstånd.
  • Skadeutbetalningarna har legat på en hög nivå under ett par år, på grund av några större skador. Merparten av ersättningarna har nu betalats ut och endast en större skada tillkom under 2020. Periodens skadeutbetalning uppgick till 0,2 miljarder kronor, jämfört med 0,7 miljarder kronor.
  • Utöver ordinarie garantigivning fortsätter EKN att erbjuda den tillfälliga lösningen med rörelsekreditgarantier för stora företag, fram till halvårsskiftet. Under tertialet ställde EKN ut fyra garantier om totalt 5,6 miljarder kronor. Den verksamheten ingår inte i sammanställningarna i denna rapport.
  • Periodens resultat uppgick till 590 miljoner kronor (175 miljoner kronor).

Nya affärer och resultat 

 jan-apr 2021  jan-apr 2020
Nya garantiutfästelser, mkr 26 785 15 154
Nya garantiutfästelser, antal 671 719
Nya affärer, garantivolym, mkr 38 085  28 411
Nya affärer, antal 650 671
Skadeutbetalningar, mkr 190  698
Resultat, mkr 590 175

 

Exponering och ack resultat 

 21-04-30  20-12-31
Utestående garantiutfästelser, mkr 118 278 136 344
Utestående garantier, mkr 211 497 184 330
Eget kapital 25 301  24 712

Senast uppdaterad 3 jun 2021