Offert- och garantigivningen fortsätter att öka, i antal och volym.

Delårsrapport januari-augusti 2017. Trenden från första tertialet håller i sig. Antalet offerter och garanterade affärer ökar. Några större företag står för merparten av ökningen. Även offertvolym och garantivolym ökar.

Garantigivningen fortsätter att öka. EKN garanterade exportaffärer till ett värde av 22,8 miljarder kronor (21,8 miljarder kronor). Antalet garanterade affärer ökade betydligt till 1 433 (1 160).

EKN offererade garantier för exportaffärer till ett värde av 69,6 miljarder kronor (30,6 miljarder kronor). Offerter för några mycket stora affärer bidrog till ökningen.

EKN garanterade 374 affärer för små och medelstora företag (380). Garantivolymen för denna målgrupp uppgick till 1,1 miljarder kronor (1,0).

Skadeutbetalningar fortsätter i de större skadeaffärer som rapporterats om tidigare. Skadereservering i ytterligare en större affär har gjorts.

Siffror i parantes ovan avser motsvarande värden för samma period föregående år.

Periodens affärer

januari-augusti 2017

januari-augusti 2016

Antal offerter

 1 569

 1 411

Offertvolym, mkr

69 601

30 575

Antal garanterade affärer

1 433

1 160

Garantivolym, mkr

22 848

21 787

Skadeutbetalningar

560

929

 

EKN har övergått till tertialrapportering, från kvartalsrapportering. De två nedanstående posterna från resultaträkningen redovisas därför mot helår, då uppgifter för motsvarande period saknas.

 

januari-augusti 2017

januari-dec 2016

Premieintäkter, mkr

1 507

1 534

Resultat, mkr

793

-1 057

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat

(mkr)

2017-08-31

2016-12-31

Utestående offerter

83 144

 63 672

Utestående garantier

176 820

201 502

Reservering för risken i engagemanget

10 448

11 623

Eget kapital

22 302

22 491

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Delårsrapport januari-augusti 2017
Delårsrapport januari-april 2017
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009