Historiskt hög garantigivning

ÅRSREDOVISNING 2021
Den totala garantivolymen uppgick till 83,9 miljarder kronor. Volymen för ordinarie garantigivning uppgick till historiskt höga 77,1 miljarder kronor. Behovet av den tillfälliga krislösningen med rörelsekreditgarantier för stora företag har avtagit och uppgick till 6,8 miljarder kronor.

Ladda ner årsredovisning (pdf)

Året i korthet

  • Garantivolymen uppgick till 77,1 miljarder kronor, varav 2,0 miljarder till små och medelstora företag (64,7, SME 2,9)

  • Garantivolymen för den tillfälliga rörelsekreditgarantin för stora företag var 6,8 miljarder kronor (54,4). Antalet affärer var 7 st (34) och antalet kunder 23 st (24). Av dessa hade 7 st (7) både ordinarie garanti och den tillfälliga rörelsekreditgarantin.*

  • Den export som EKN garanterade gick till 139 länder (138) . Vid årets slut hade EKN utestående garantier för affärer i 146 länder.

  • Årets garantigivning till Afrika var rekordhöga 20,8 miljarder kronor.

  • Under året garanterade EKN 1 781** nya affärer, varav 498 stycken för små och medelstora företag (1 896 nya affärer, SME 611).

  • Antalet kunder var 480 st, varav 326 små och medelstora företag (494 kunder, varav 349 SME).

  • Skadeutbetalningarna minskade och uppgick till 0,8 miljarder kronor (1,6 miljarder).

  • Resultatet uppgick till 1,8 miljarder kronor (0,2 miljarder kronor). EKN har fortsatt en stabil finansiell ställning.

* Endast denna post avser den tillfälliga rörelsekreditgarantin. Övriga poster på denna sida avser enbart den ordinarie
garantigivningen.

** Antalet affärer minskar delvis på grund av förenklad hantering av vissa garantiprodukter.

 

GARANTIUTFÄSTELSER, GARANTIER
OCH RESULTAT (MKR)

 21-12-31 20-12-31
Garantiutfästelser 92 589 92 781
Garantier 77 125 64 691
Intäkter garantiavgifter 2 083 1 080
Skadeutbetalningar netto -799 –1 637
Resultat 1 776 194

 

UTESTÅENDE EXPONERING OCH
ACKUMULERAT RESULTAT (MKR)
 21-12-31  20-12-31
Utestående garantiutfästelser 140 954 136 344
Utestående garantier 223 955 184 330
Avsättning* 10 246 9 058
Utestående skadefordringar nominellt* 13 855 13 012
Utestående skadefordringar beräknat nettovärde* 1 873 1 703
Eget kapital* 26 232 24 712


Garantigivning som avser den tillfälliga rörelsekreditgarantin för stora företag ingår inte i sammanställningarna ovan, om inte annat anges.

* I dessa balansposter ingår den tillfälliga rörelsekreditgarantin för stora företag.

Sidan uppdaterades senast 24 feb 2022