Omfattande krisåtgärder och ökad ordinarie verksamhet

DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2020
EKN:s ordinarie garantiverksamhet ökade med 27 procent till 52,1 miljarder kronor, jämfört med samma period föregående år. Den tillfälliga krisåtgärden med rörelsekreditgarantier för stora företag uppgick till 52,1 miljarder kronor.

I mars började EKN tillfälligt erbjuda stora företag rörelsekreditgarantier, som täcker 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering. Till och med augusti ställde EKN ut 46 utfästelser om totalt 135,6 miljarder kronor för denna lösning. Av dessa har 26 garantier ställts ut med en volym på totalt 52,1 miljarder kronor.

I det ordinarie utbudet för små och medelstora företag har EKN en rörelsekreditgaranti som täcker 50 procent av bankens risk. Täckningsgraden höjdes som en krisåtgärd till 80 procent för att underlätta företagens låntagande. Antalet rörelsekreditgarantier för små och medelstora företag ökade under perioden med 20 procent.

Större behov av betalningsanstånd

EKN:s garantitagare har i och med krisen haft kunder som inte har kunnat betala enligt avtal och behoven av betalningsanstånd på kort sikt har varit stora. Under perioden tog EKN emot 290 anståndsansökningar för affärer på 4,2 miljarder kronor med hänvisning till Covid-19.

Höjd garantiram och starka finanser

EKN:s garantiram höjdes från 450 till 500 miljarder kronor. Ramutnyttjandet ökade under perioden till 370 miljarder kronor (272 miljarder kronor den 31 december 2019). Periodens resultat uppgick till 199 miljoner kronor, jämfört med 586 miljoner kronor 2019. EKN har en fortsatt stark finansiell ställning och god kapacitet för framtida exportaffärer.

Ladda ner delårsrapport (pdf)

Perioden i korthet

  • EKN ställde ut ordinarie garantier för 52,1 miljarder kronor, jämfört med 41,1 miljarder kronor motsvarande period 2019.
  • Med anledning av krisen började EKN att erbjuda rörelsekreditgarantier till stora företag. Under perioden ställde EKN ut 46 garantiutfästelser om 135,6 miljarder kronor för denna tillfälliga lösning. Av dessa har 26 garantier ställts ut med en garantivolym på totalt 52,1 miljarder kronor.
  • EKN:s garantiram höjdes till 500 miljarder kronor som en krisåtgärd.
  • Under perioden tog EKN emot 290 anståndsansökningar, för affärer på totalt 4,2 miljarder kronor, på grund av pandemin.
  • Periodens skadeutbetalningar gällde främst affärer som EKN tidigare gjort skadereserveringar för.
  • Periodens resultat uppgick till 199 miljoner kronor, jämfört med 586 miljoner kronor.
Nya affärer och resultat jan-aug 2020 jan-aug 2019
Nya garantiutfästelser, mkr 186 477 40 703
Nya garantiutfästelser, antal 1 464 1 577
Nya affärer, garantivolym mkr 104 171 41 100
Nya affärer, antal 1 330 1 505
Skadeutbetalningar, mkr 1 066 1 222
Resultat, mkr 199 586

Senast uppdaterad 15 okt 2020