Rekordår för EKN

EKN garanterar allt fler av företagens mindre, löpande affärer. Garantivolymen fortsätter att ligga på runt 40 miljarder kronor, vilket är en omfattande volym i en högkonjunktur.

Garantivolymen för små och medelstora företag har stabiliserats. EKN fortsätter sina insatser med regional närvaro och drygt tusen besök årligen hos företag och banker, för att ytterligare stödja dessa företag.

EKN annual report2017

Ladda ner årsredovisningen som pdf

Året i korthet

  • Garantivolymen uppgick till nära 40 miljarder kronor för affärer till 133 länder (43,6 miljarder kronor till 130 länder).
  • Under året garanterade EKN rekordmånga affärer, 2 093 stycken (1 821 stycken).
  • EKN garanterade 575 affärer för små och medelstora företag (599 affärer).
  • Efterfrågan på garantier till Iran har fortsatt att öka och garantivolymen till Iran uppgick till 3,4 miljarder kronor (1,0 miljarder kronor).
  • Skadeutbetalningarna var enligt förväntan fortsatt höga och uppgick till 1,4 miljarder kronor (1,5 miljarder kronor). De avsåg främst ett fåtal affärer, med skador som uppstått tidigare år.
  • Resultatet uppgick till 1,4 miljarder kronor. EKN har fortsatt en stabil finansiell ställning. 
Nya affärer och resultat (Mkr)

 2017

 2016

Nya garantiutfästelser

96 023

 52 031

Nya garantier

39 914

43 610

Intäkter garantiavgifter

2 121

1 534

Skadeutbetalningar

-1 410

-1 529

Resultat

1 377

-1 057

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat (Mkr)

 2017-12-31

 2016-12-31

Utestående garantiutfästelser

92 443

 63 672

Utestående garantier

181 485

201 502

Avsättning

10 066

11 623

Utestående skadefordringar nominellt

9 878

8 924

Utestående skadefordringar beräknat nettovärde

1 532

1 523

Eget kapital

22 811

21 434

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Årsredovisning 2017
Delårsrapport januari-augusti 2017
Delårsrapport januari-april 2017
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009