Svenska exportföretag använder EKN:s garantier i allt fler och även i mindre affärer.

Delårsrapport januari-april 2017. Antalet ansökningar, offerter och garanterade affärer har ökat betydligt jämfört med samma period föregående år.

De största ökningarna av antalet ansökningar och offerter står handelshus för och företag som exporterar utrustning till gruvor. 

Antalet affärer fortsätter att öka. Nya affärer under perioden var 759, jämfört med 629 samma period 2016.

Garantivolymen uppgick till 9,6 miljarder kronor (9,8 miljarder kronor).

Garantivolymen för små och medelstora företag uppgick till 0,55 miljarder kronor (0,51 miljarder kronor).

Skadeutbetalningar fortsätter i de större skadeaffärer som rapporterats om tidigare. Inga nya störreskadeaffärer har tillkommit.

Siffror i parantes ovan avser motsvarande värden för samma period föregående år.

Periodens affärer

januari-april 2017

januari-april 2016

Antal offerter

 724

 717

Offertvolym, mkr

18 917

19 259

Antal garanterade affärer

759

629

Garantivolym, mkr

9 622

9 782

Skadeutbetalningar

387

211

 

EKN har övergått till tertialrapportering, från kvartalsrapportering. De två nedanstående posterna från resultaträkningen redovisas därför mot helår, då uppgifter för motsvarande period saknas.

 

januari-april 2017

januari-dec 2016

Premieintäkter, mkr

889

1 534

Resultat, mkr

735

-1 057

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat

(mkr)

2017-04-30

2016-12-31

Utestående offerter

59 145

 63 672

Utestående garantier

192 902

201 502

Reservering för risken i engagemanget

10 798

11 623

Eget kapital

22 169

21 434

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Delårsrapport januari-april 2017
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009