Svensk export står stark i kris och omställning

ÅRSREDOVISNING 2020.
Årets garantivolym var rekordhög och innefattade såväl historiskt hög ordinarie garantigivning som omfattande krisåtgärder. Efter tvärbromsen i våras återhämtade sig den svenska exporten. Svenska varor och tjänster efterfrågas för omställningen till ett hållbart näringsliv.

Den ordinarie garantiverksamheten, exklusive den tillfälliga krislösningen med rörelsekreditgarantier för stora företag, uppgick till 64,7 miljarder kronor för exportaffärer till 138 länder, en historiskt hög nivå som endast är jämförbar med året då EKN garanterade Gripenplan till Brasilien.

Många av EKN:s kunder är verksamma i branscher som inte påverkats negativt i så stor utsträckning av pandemin. Utrullningen av 5G hos höginkomstländernas telekomoperatörer har fortsatt. Exporten av medicinteknik och sjukvårdsutrustning har ökat kraftigt. Och svensk export har stått fortsatt stark i världens satsningar på sol- och vindkraft och hållbara transportlösningar.

Ladda ner delårsrapport (pdf)

Läs pressmeddelande

Perioden i korthet

Den totala garantivolymen uppgick till 119,1 miljarder kronor. Volymen för ordinarie garantigivning uppgick till historiskt höga 64,7 miljarder kronor. Som tillfällig krisåtgärd ställde EKN dessutom ut rörelsekreditgarantier för stora företag om 54,4 miljarder kronor.

  • Garantivolymen uppgick till 64,7 miljarder kronor (54,2 miljarder kronor).
  • Garantivolymen för den tillfälliga rörelsekreditgarantin för stora företag uppgick till 54,4 miljarder kronor. Antalet affärer var 34 st.

  • Under året garanterade EKN 1 896 nya affärer (2 135 nya affärer*).
  • EKN garanterade 611 affärer för små och medelstora företag (725 affärer**).
  • Den export som EKNgaranterade gick till 138 länder (135) länder). Vid årets slut hade EKN utestående garantier för affärer i 145 länder.
  • Skadeutbetalningarna var enligt förväntan fortsatt höga och uppgick till 1,6 miljarder kronor (1,8 miljarder kronor). De avsåg främst ett fåtal affärer med skador som uppstått tidigare år.
  • Resultatet uppgick till 0,2 miljarder kronor (1,1 miljarder kronor). EKN har fortsatt en stabil finansiell ställning.
  • Antalet kunder var 494, varav 349 små och medelstora företag (445 kunder, varav 322 SME).

* En skillnad på 278 st affärer pga förändring i administration av ramgarantier.

** Även här beror skillnaden i antal på förändrad administration.

 

Garantiutfästelser, garantier och resultat (MKR)

2020-12-31 2019-12-31
Garantiutfästelser 92 781 93 116
Garantier 64 691 54 231
Intäkter garantiavgifter 1 080  1 729
Skadeutbetalningar netto -1 637 -1 861
Resultat 194  1 067

Senast uppdaterad 23 feb 2021