Svensk export i globala utmaningar

ÅRSREDOVISNING 2022
Svensk export har stått sig väl under ett år med många utmaningar. De svenska företagens innovationer efterfrågas i världens omställning till fossilt oberoende. EKN avslutade ett år med en garantivolym på 65 miljarder kronor.

Ladda ner senaste rapporten (pdf)

Året i korthet

  • Under året garanterade EKN 1 505 nya affärer, varav 441 stycken för små och medelstora företag (1 781 nya affärer, SME 498).
  • Den export som EKN garanterade gick till 127 länder (139). Vid årets slut hade EKN utestående garantier i 140 länder (146).
  • Antalet kunder var 419, varav 275 SME-företag. (480, varav 326 SME)
  • Under året återvann EKN 799 miljoner kronor (349).
  • Andelen gröna affärer enligt EU-taxonomin utgjorde 9 procent av utestående garantivolym.
  • Garantivolymen uppgick till 64,8 miljarder kronor, varav 2,6 miljarder till SME (77,1, SME 2,0)
  • Skadeutbetalningarna uppgick till 881 miljoner kronor (779).
  • Avsättningar för eventuella kommande skador ökade till 7,0 miljarder kronor (1,2).
  • Resultatet uppgick till minus 912 miljoner kronor (proforma 1 603). EKN har fortsatt en stabil finansiell ställning.

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  2022-12-31 2021-12-31
Antal kunder 419 480

 

GARANTIUTFÄSTELSER, GARANTIER
OCH RESULTAT (MKR)
2022 2021
Garantiutfästelser 95 078 92 589
Garantier 64 816 77 125
Intäkter garantiavgifter 2 020 1 911**
Skadeutbetalningar netto –898 –799
Resultat –912 1 603**

 

UTESTÅENDE EXPONERING OCH
ACKUMULERAT RESULTAT (MKR)
22-12-31  21-12-31
Utestående garantiutfästelser 155 058 140 954
Utestående garantier 248 899 223 955
Avsättning* 11 559 10 246
Utestående skadefordringar nominellt* 15 056 13 855
Utestående skadefordringar beräknat nettovärde* 1 856 1 873
Eget kapital* 25 267 26 060**

 

Garantigivning som avser den tillfälliga rörelsekreditgarantin för stora företag ingår inte i sammanställningarna ovan, om inte annat anges.

* I dessa balansposter ingår den tillfälliga rörelsekreditgarantin för stora företag.
** Proforma.

Sidan uppdaterades senast 6 mar 2023