Fortsatt hög garantigivning

DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI
Garantigivningen låg på samma nivå som motsvarande period föregående år. Den låg på en högre nivå under årets första månader och sjönk något under de efterföljande månaderna.

Ladda ner delårsrapport (pdf)

Perioden i korthet

  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 49,0 miljarder kronor (49,2 miljarder kronor).
  • Under perioden ställde EKN ut garantier i 1 054 nya affärer (1 136 nya affärer).
  • Den 24 februari stoppade EKN garantigivningen för affärer till Ryssland, Belarus och Ukraina.Stoppet gällde både nya affärer och affärer som EKN tidigare ställt ut utfästelser för.
  • Under våren gjordes betydande skadereserveringar för utestående garantier gällande exporttill Ryssland, Belarus och Ukraina före kriget.
  • EKN nedgraderade Ghana och ökade den ordinarie reserveringen för utestående garantierdär risken vilar på staten Ghana.
  • Skadeutbetalningarna uppgick till 547 miljoner kronor (442 miljoner kronor).
  • Återvinningarna uppgick till 512 miljoner kronor (155 miljoner kronor).En stor andel avsåg en affär.
  • Periodens resultat uppgick till -314 miljoner kronor (1 050 miljoner kronor).Betydande skadereserveringar och även ökad ordinarie reservering på grund avnedgradering påverkade resultatet negativt.

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Garantier, nya affärer och resultat  jan–aug 2022 jan–aug 2021
Garantiutfästelser, mkr 48 953 56 727
Garantiutfästelser, antal 1 012 1 385
Garantivolym mkr 49 021 49 241
Nya affärer, antal 1 054 1 136
Skadeutbetalningar, mkr 547 442
Resultat, mkr -314 1 050

 

UTESTÅENDE EXPONERING OCH
ACKUMULERAT RESULTAT (MKR)
22-08-31  21-12-31
Utestående garantiutfästelser 133 489 136 344
Utestående garantier 253 088 184 330
Eget kapital 25 918 24 712

Sidan uppdaterades senast 30 sep 2022