Stark export och stor garantigivning

DELÅRSRAPPORT JANUARI – APRIL
Garantigivningen låg på fortsatt hög nivå under årets första månader. Några mycket stora affärer svarar för en stor andel av garantigivningen. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, två månader in i perioden gjorde att EKN omedelbart stängde för garantier
för exportleveranser till Ryssland, Belarus och Ukraina efter krigsutbrottet.

Ladda ner delårsrapport (pdf)

Perioden i korthet

  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 28,0 miljarder kronor (38,1 miljarder kronor). Det är en större volym än normalt, men mindre än rekordnivån första tertialet 2021.
  • Antalet affärer som EKN garanterade är lägre än föregående år. Under perioden ställde EKN ut garantier i 601 nya affärer (650 nya affärer).
  • Den 24 februari stoppade EKN garantigivningen för affärer till Ryssland, Belarus och Ukraina. Stoppet gällde både nya affärer och affärer som EKN tidigare ställt ut utfästelser för.
  • Den 30 april uppgick EKN:s utestående garantier för export till Ryssland, Ukraina och Belarus till 4,2 miljarder kronor. Under perioden gjordes betydande reserveringar för det engagemanget.
  • Skadeutbetalningarna uppgick till 322 miljoner kronor (190 miljoner kronor). Det är historiskt en mycket låg nivå, även om den är något högre än föregående år.
  • Återvinningarna uppgick till 378 miljoner kronor (89 miljoner kronor). En stor andel avsåg en affär.
  • Periodens resultat uppgick till -19 miljoner kronor (590 miljoner kronor). Betydande reserververingar påverkade resultatet negativt.

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Nya affärer och resultat  jan–apr 2022 jan–apr 2021
Nya garantiutfästelser, mkr 21 158 26 785
Nya garantiutfästelser, antal 516 671
Nya affärer, garantivolym mkr 28 013 38 085
Nya affärer, antal 601 650
Skadeutbetalningar, mkr 322 190
Resultat, mkr -19 590

 

UTESTÅENDE EXPONERING OCH
ACKUMULERAT RESULTAT (MKR)
22-04-30  21-12-31
Utestående garantiutfästelser 123 735 140 954
Utestående garantier 242 667 223 955
Eget kapital* 26 213 26 232

Sidan uppdaterades senast 25 maj 2022