Kraftigt ökad garantivolym

Periodens garantivolym ökade med 10 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Cirka nio miljarder av ökningen förklaras av en stor telekomaffär. Antalet garanterade affärer har ökat flera år i rad. Trenden håller i sig.

Under årets första tertial garanterade EKN 814 affärer, jämfört med 759 affärer första tertialet 2017. Antalet affärer har ökat under drygt tre år. Ökningen under tertialet beror främst på en ökning av handelshusens affärer och fler affärer för några av de större koncernernas dotterbolag.

EKN tertialrapport 2018

Ladda ner delårsrapporten som pdf

Perioden i korthet

  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 19,6 miljarder kronor (9,6 miljarder kronor).
  • Antalet affärer som EKN garanterar fortsätter att öka. Under perioden ställde EKN ut garantier i 814 nya affärer (759 nya affärer).
  • Skadereserveringarna har ökat för en tidigare känd större telekomaffär i Indien och några affärer inom transport- och entreprenadsektorerna i Mellanöstern.
  • EKN utfärdade en investeringsgaranti för en investering i Ryssland. Senast EKN utfärdade en investeringsgaranti var år 2011.
  • EKN har tecknat avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende en garantiram om 2,0 miljarder kronor till förmån för innovativa små och medelstora företag.
  • USA återinför handelssanktioner mot Iran i början av maj, vilket förväntas kraftigt minska den svenska exporten till Iran.
  • Periodens resultat uppgick till 480 miljoner kronor (735 miljoner kronor). Minskningen beror främst på lägre upplösning av avsättningar.

Beloppen inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

Nya affärer och resultat

 januari-april 2018

 januari-april 2017

Nya utfästelser, mkr

15 293

 18 871

Nya utfästelser, antal

690

724

Nya affärer, garantivolym mkr

19 547

9 622

Nya affärer, antal

814

759

Skadeutbetalningar, mkr

656

387

Resultat, mkr

480

735

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat

 2018-04-30

 2017-12-31

Utestående utfästelser, mkr

90 020

 92 713

Utestående garantier, mkr

194 714

184 850

Eget kapital

23 089 22 860

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Delårsrapport januari-april 2018
Årsredovisning 2017
Delårsrapport januari-augusti 2017
Delårsrapport januari-april 2017
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009