Klimat

EKN har en påverkan på det globala klimatet, genom att garantigivningen bidrar till finansiering av verksamheter. Garantigivningen har dels en negativ klimatpåverkan när verksamheter innebär växthusgasutsläpp, dels en positiv klimatpåverkan när verksamheter ingår i klimatomställning. Samtidigt har både klimatförändringarna och klimatomställningen en påverkan på EKN:s finansiella ställning.

EKN har åtagit sig att analysera och rapportera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Från och med 2022 ska rapporteringen vara publik och i enlighet med Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Med hjälp av dessa analyseras både klimatpåverkan och finansiella klimatrisker.

Som ett pilotprojekt har EKN tagit fram en klimatrapportering för 2021. Arbetet har skett i nära samarbete med SEK. Analysen visar att EKN:s exponering mot fossilberoende branscher med hög omställningsrisk är begränsad. Analys av utvalda projekt visar att enskilda garantiengagemang är sårbara för klimatrelaterade omställningsrisker och fysiska risker.

Sidan uppdaterades senast 20 sep 2023