Klimat

EKN har en påverkan på det globala klimatet, genom att garantigivningen bidrar till finansiering av verksamheter. Garantigivningen har dels en negativ klimatpåverkan när verksamheter innebär växthusgasutsläpp, dels en positiv klimatpåverkan när verksamheter ingår i klimatomställning. Samtidigt har både klimatförändringarna och klimatomställningen en påverkan på EKN:s finansiella ställning.

EKN har åtagit sig att analysera och rapportera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Från och med 2022 ska rapporteringen vara publik och i enlighet med Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Med hjälp av dessa analyseras både klimatpåverkan och finansiella klimatrisker.

Som ett pilotprojekt har EKN tagit fram en klimatrapportering för 2021. Arbetet har skett i nära samarbete med SEK. Analysen visar att EKN:s exponering mot fossilberoende branscher med hög omställningsrisk är begränsad. Analys av utvalda projekt visar att enskilda garantiengagemang är sårbara för klimatrelaterade omställningsrisker och fysiska risker.

EKN:s rapport om hur systemet för exportfinansiering kan bidra till klimatomställningen

Exportkreditnämnden (EKN) har den 4 september 2020, till regeringen, överlämnat resultatet av det uppdrag som EKN genomfört, i nära samverkan med Svensk Exportkredit (SEK). Återrapporteringen presenterar en analys och ger åtta förslag på hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Läs beskrivning av uppdraget här

Nedan kan du ladda ner rapporten samt den kundenkät som EKN genomförde i juni 2020 (som pdf:er). För sammanfattning av rapporten på engelska klicka här

Ladda ner rapport Ladda ner enkät om klimatomställning

Sidan uppdaterades senast 14 okt 2022