Rörelsekreditgaranti för tillväxtbolag – Exportsprånget

Exportsprånget är en rörelsekreditgaranti som utgör en särskild satsning på bolag i ett tidigt skede av sin tillväxtresa. När banken lämnar rörelsekrediter upp till och med 10 miljoner SEK i form av lån, checkkredit, övertrasseringsrätt eller erbjuder fakturabelåning till tillväxtbolag lyfter EKN av upp till 75 procent av kreditgivarens risk. Satsningen riktar sig till företag som har haft kommersiell försäljning under maximalt tre år.

Rörelsekreditgarantin underlättar kapitalförsörjningen för redan exporterande företag, företag med exportplaner och företag som är underleverantörer till exporterande företag – även om företaget ingår i större koncerner. Det finns inga krav på positivt resultat men det ska finnas goda och realistiska prognoser framåt.

Krediter som kan garanteras

För checkkredit får löptiden vara högst tolv månader med möjlighet till förlängning i upp till två år, vartefter banken kan ansöka om rörelsekreditgaranti med 50 procents riskavtäckning. Löptid för lån får uppgå till maximalt fem år.

Behovet av kapital kan avse kostnader som uppkommer såväl innan en exportorder är tecknad som efter avtal; t.ex. för inköp av komponenter, verktyg eller inventarier eller andra kostnader förknippade med en exportsatsning. Kapitalbehovet ska vara skiljt från kredittagarens behov av mer långsiktigt risk- eller egenkapital.

Avser ansökan en kredit som inte utgör finansiering i en specifik exportaffär ska åtminstone 25 procent av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster, alternativt ska det finnas prognoser som pekar på att detta uppnås inom kreditens löptid.

Är kredittagaren underleverantör till ett exporterande företag ska en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

Sidan uppdaterades senast 3 apr 2023