Grön kreditgaranti för banker

Med denna garanti delar banken risken med EKN när banken ställer ut ett lån för gröna investeringar eller verksamheter. Vid förlust ersätter EKN upp till 80 procent av den utestående krediten.

Grön kreditgaranti underlättar tillgång till finansiering för exporterande företag och deras underleverantörer vid investering i grön omställning av produktionen eller för rörelsekapitalbehov i en grön verksamhet.

Krediter som kan garanteras

EKN kan utfärda en grön kreditgaranti när en långivare beviljar ett lån som understiger 500 miljoner SEK till en verksamhet eller investering som bidrar till klimatomställning. Bedömningen bygger på de aktiviteter som ingår i EU:s gröna taxonomi.

Garantin utfärdas till svenska eller utländska banker som ställer ut lån till svenska exportföretag och deras underleverantörer – oavsett om man står inför en grön omställning i sin verksamhet eller vill expandera med sina gröna produkter. Krediten kan avse såväl mer kortfristigt rörelsekapitalbehov som en investeringskredit i syfte att finansiera utökad produktionskapacitet, som bidrar positivt till klimatomställning. Kredittiden får normalt sett uppgå till maximalt tio år.

Behovet av finansiering kan vara för kostnader som uppkommer innan en exportorder är tecknad eller efter avtal. Det ska vara skilt från låntagarens behov av mer långsiktigt riskkapital eller eget kapital för att exempelvis etablera sig som exportör. EKN kan normalt sett inte garantera redan befintliga krediter utan garantin ska avse nytt risktagande från långivaren.

Andel export

Avser ansökan ett lån som inte utgör finansiering i en specifik exportaffär ska en minst 25 procent av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster. Är låntagaren underleverantör ska minst 25 procent av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

1

Ansökan

Ansök i god tid innan lånet betalas ut, senast samma dag. Till din ansökan ska du bifoga ett tilläggsblad från exportör/underleverantör, där verksamheten eller affären beskrivs. Exportören ska även ange hur deras verksamhet eller investering förväntas bidra till klimatomställning samt hur den förhåller sig till EU-taxonomins klassificering. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. Garantin söks på en blankett. 

Ansök via blankett
2

Offert

Utifrån ansökan och tilläggsblad tar EKN ställning till om kriterierna för Grön kreditgaranti är uppfyllda samt om risken är acceptabel och lämnar dig därefter en offert. I offerten framgår premien, det vill säga vad garantin kostar. EKN bestämmer normalt premien utifrån bankens pris för det utställda lånet och ska spegla marknadspris.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor i offerten så att du vet vad som gäller för garantin.

3

Begär garanti

När lånet har betalats ut och du vill få garantin utfärdad, skickar du in en anmälan till EKN inom tio dagar.

4

Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien.

5

Krav på utbetalning

Du måste omgående informera EKN om du får kännedom om förhållanden som ökar risken för att lånet inte kommer att betalas tillbaka i tid av låntagaren. EKN betalar ut ersättning inom 30 dagar från den dag då komplett ansökan om ersättning har inkommit till EKN.

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022