Grön kreditgaranti för banker

Med den gröna kreditgarantin delar banken risken med EKN när banken ställer ut ett lån, checkkredit eller revolverande kreditfacilitet för gröna investeringar eller verksamheter i Sverige. Vid förlust ersätter EKN upp till 80 procent av den utestående krediten.

Grön kreditgaranti underlättar tillgång till finansiering för exporterande företag och deras underleverantörer vid investering i grön omställning av produktionen eller för rörelsekapitalbehov i en grön verksamhet.

Krediter som kan garanteras

EKN kan utfärda en grön kreditgaranti när en kreditgivare beviljar ett lån, checkkredit eller revolverande kreditfacilitet upp till 500 miljoner SEK till en verksamhet eller investering som bidrar till klimatomställning. Bedömningen bygger på de aktiviteter som ingår i EU:s gröna taxonomi.

Garantin utfärdas till svenska eller utländska banker som ställer ut krediter till svenska exportföretag och deras underleverantörer – oavsett om man står inför en grön omställning i sin verksamhet eller vill expandera med sina gröna produkter. Krediten kan avse såväl mer kortfristigt rörelsekapitalbehov som en investeringskredit i syfte att finansiera utökad produktionskapacitet, som bidrar positivt till klimatomställning.

Behovet av finansiering kan vara för kostnader som uppkommer innan en exportorder är tecknad eller efter avtal. Det ska vara skilt från kredittagarens behov av mer långsiktigt riskkapital eller eget kapital för att exempelvis etablera sig som exportör. EKN kan inte garantera redan befintliga krediter utan garantin ska avse nytt risktagande från kreditgivaren.

Andel export

Avser ansökan en kredit som inte utgör finansiering i en specifik exportaffär ska minst 25 procent av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster. Är kredittagaren underleverantör ska minst 25 procent av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

1

Ansökan

Ansök i god tid innan krediten ställs ut, senast samma dag. Till din ansökan ska du bifoga ett tilläggsblad från exportör/underleverantör, där verksamheten eller affären beskrivs. Exportören ska även ange hur deras verksamhet eller investering förväntas bidra till klimatomställning samt hur den förhåller sig till EU-taxonomins klassificering. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. Garantin söks på en blankett. 

Ansök via blankett
2

Offert

Utifrån ansökan och tilläggsblad tar EKN ställning till om kriterierna för Grön kreditgaranti är uppfyllda samt om risken är acceptabel och lämnar dig därefter en offert. I offerten framgår premien, det vill säga vad garantin kostar. EKN bestämmer premien utifrån riskbedömning av kredittagaren och ska spegla marknadspris.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor i offerten så att du vet vad som gäller för garantin.

3

Begär garanti

När lånet har betalats ut alternativt när kreditavtal har ingåtts för checkkredit eller revolverande kredit och du vill få garantin utfärdad, skickar du in en anmälan till EKN inom tio dagar.

4

Garanti

EKN utfärdar garantin. Premie betalas i efterskott vid tidpunkt för förfall av ränta och avgifter enligt kreditavtalet.

5

Krav på utbetalning

Du måste omgående informera EKN om du får kännedom om förhållanden som ökar risken för att krediten inte kommer att betalas tillbaka i tid av kredittagaren. EKN betalar ut ersättning inom 30 dagar från den dag då komplett ansökan om ersättning har inkommit till EKN.

Sidan uppdaterades senast 7 jul 2023