Nyhetsrum

17 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Belarus nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Belarus från 6 till 7. – Oavsett politisk utgång kommer den pågående turbulensen i landet att leda till en kraftig ekonomisk nedgång och minskad tillgång till hårdvaluta under en längre tid, vilket motiverar nedgraderingen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker EKN.
4 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN överlämnar uppdrag till regeringen om hur systemet för exportfinansiering kan bidra till klimatomställningen

Idag överlämnar Exportkreditnämnden (EKN), till regeringen, resultatet av det uppdrag som EKN genomfört, i nära samverkan med Svensk Exportkredit (SEK). Rapporten presenterar en analys och ger åtta förslag på hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser. – Det svenska systemet för exportfinansiering utgår i sin bedömning från Parisavtalet, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
22 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Tre av fyra SME har leveransproblem från sina utländska underleverantörer

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Tre av fyra företag säger att de har eller har haft problem med leveranser från sina utländska underleverantörer. Och svårast har det varit från Asien. Men endast ett av tjugo företag har valt att ersätta sina utländska leverantörer med svenska. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
10 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Exporten nästan borta för vart tredje SME – men inga tecken på finansieringsproblem

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretag hårt. Men till skillnad mot finanskrisen 2008 – 2009 säger majoriteten av bolagen att tillgången till extern finansiering fortfarande är god. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
1 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Ny styrelseledamot

Regeringen har beslutat att utse Stefan Sjöquist som ny styrelseledamot i EKN för det kommande året (1 juli 2020 – 30 juni 2021).
27 MAJ 2020 - Pressmeddelanden

Stor efterfrågan på EKN:s krisåtgärder

Under april ställde EKN ut garantiutfästelser på drygt 120,7 miljarder kronor. Det är en flerfaldig ökning som beror på den stora efterfrågan på rörelsekreditgarantier. – De ger bolagen en livlina, för rörelsefinansiering under krisen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
29 APR 2020 - Pressmeddelanden

Fyra länder i Afrika nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Sydafrika och Algeriet från 4 till 5, för Tunisien från 5 till 6 och för Angola från 6 till 7. – Coronakrisen är den gemensamma nämnaren, men länderna påverkas negativt på olika sätt av den, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.
17 APR 2020 - Pressmeddelanden

EKN får nu försäkra exportaffärer inom EU

Ett nytt beslut från EU ger EKN möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer. Tidigare har det inte varit tillåtet för statliga aktörer. – Av den svenska exporten går drygt 80 procent till EU, Norge och Nordamerika. För Sverige är det därför av yttersta vikt att den handeln i möjligaste mån hålls uppe, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
16 APR 2020 - Nyheter

De fattigaste länderna beviljas uppskov med skuldbetalningar

Den 24 mars uppmanade Världsbanksgruppen och IMF officiella bilaterala fordringsägare att suspendera, det vill säga bevilja världens fattigaste länder uppskov med skuldbetalningar.
14 APR 2020 - Pressmeddelanden

Rekordstort intresse för EKN:s garantier för rörelsefinansiering av stora företag

Den 20 mars presenterade EKN nya och utökade garantier för att hjälpa exportföretagen med att hantera effekterna från Covid-19 epidemin. En av garantierna riktar sig direkt till storföretagen.
20 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Nya och utökade garantier från EKN – för att stötta exportföretagen

Effekterna från Covid-19-pandemin blir allt större för de svenska exportföretagen. De behöver nu akut finansiering. – Därför har EKN:s styrelse idag beslutat om nya garantier som direkt kan hjälpa exportföretagen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
18 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Regeringen föreslår höjning av EKN:s garantiram

Behovet av EKN ökar i kristider. Regeringen föreslår riksdagen att höja EKN:s garantiram. EKN förbereder anpassningar och utökningar för att möta behoven.
13 MAR 2020 - Nyheter

Coronaviruset och EKN:s garantigivning

9 MAR 2020 - Nyheter

Uppdrag till EKN att se över exportfinansieringssystemet med hänsyn till energiomställning

EKN har fått i uppdrag från regeringen att se över hur de svenska och internationella exportfinansieringssystemen ska bidra till tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.
21 FEB 2020 - Pressmeddelanden

EKN avvecklar statliga exportkreditgarantier för finansiering av export till kolgruvor

EKN:s styrelse har beslutat om en tidsplan för att avveckla statliga exportkreditgarantier för svensk export till kolgruvor. Från den 31 december 2020 kommer EKN inte längre att ställa ut nya garantier för finansiering av export till kolgruvor.
19 FEB 2020 - Nyheter

Nya landriskanalyser

Läs EKN:s senaste analyser av Ghana och Ryssland.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Tre länder på Balkan uppgraderas

EKN ändrar landriskklass för Kosovo och Bosnien & Hercegovina från 7 till 6, och för Serbien från 5 till 4. – Drygt 20 år av fred och EU:s allt större inflytande har långsamt lett till en förbättring av ekonomierna i regionen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker på EKN.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Rekord i antal affärer för EKN under 2019

EKN:S ÅRSREDOVISNING 2019 Rekordmånga affärer. Och garantivolymen på en fortsatt hög nivå. För EKN var 2019 ytterligare ett starkt år. – Jag vill särskilt uppmärksamma att fler små och medelstora företag än någonsin använde EKN:s garantier, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.
12 FEB 2020 - Nyheter

Så kan energiomställningen påverka MENA-regionen

MENA-regionen står för en krympande andel av världens oljeproduktion. Samtidigt minskar oljans betydelse när produktionen av förnybar energi ökar. Konsekvenserna för länderna i MENA-regionen kommer att märkas över hela världen.
29 OKT 2019 - Nyheter

EKN pådrivande för stärkta rekommendationer om antikorruption inom OECD

Under våren 2019 tog OECD beslut om nya och tuffare rekommendationer kring antikorruption i samband med statlig exportfinansiering. EKN och Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna.
1 OKT 2019 - Pressmeddelanden

Garantier och utfästelser på fortsatt höga nivåer

EKN:s delårsrapport januari – augusti 2019. Periodens garantier uppgick till 41,1 miljarder kronor, vilket är något lägre än förra årets mycket höga nivå. Garantigivningen till små och medelstora företag har fortsatt att öka.
2 SEP 2019 - Nyheter

Nytt tilläggsvillkor till Långivargarantin avseende ”nödlidande exponeringar"

23 AUG 2019 - Nyheter

EKN:s Agenda 2030-rapport för 2018

EKN redovisar årligen hur garantigivningen bidragit till att nå FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030. Nu har rapporten för garantigivningen 2018 publicerats.
9 AUG 2019 - Nyheter

Kulmen på konjunkturen passerad

EKN:s omvärldsanalys 2019: Toppåren har passerat. Endast Asien ångar på som vanligt.
25 JUL 2019 - Nyheter

Replik på DN:s ledare ”Statens exportkrediter ska inte göda storföretag” (19/7)

5 JUL 2019 - Pressmeddelanden

Förändringar landriskklasser för Namibia och Vietnam

EKN uppgraderar Vietnam från landriskklass 5 till 4 och nedgraderar Namibia från 4 till 5. Det är i linje med OECD:s syn på länderna.
3 JUL 2019 - Pressmeddelanden

Jan Wäreby ny ledamot i EKN:s styrelse

Regeringen har utsett EKN:s styrelse för perioden 1 juli 2019 – den 30 juni 2020. Jan Wäreby är ny ledamot i styrelsen. Ingrid Dovlin och Fredrika Gullfot lämnar sina uppdrag.
25 JUN 2019 - Nyheter

Här träffar du EKN i Almedalen

Några av EKN:s experter är på plats i Visby under Almedalsveckan. Här är evenemangen de deltar i.
24 JUN 2019 - Pressmeddelanden

Svensk export fortsätter att öka

– rekordökning för småföretagen de senaste fem åren. Sveriges varuexport har ökat kraftigt under femårsperioden 2014 - 2018. Och det är de minsta företagen som ökar den mest. Mikroföretagen med 73,6 procent. Små och medelstora med 48,3 procent. Och storföretagen med 22,7 procent.
12 JUN 2019 - Nyheter

EKN på plats i Almedalen

Några av EKN:s experter kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan och delta i olika evenemang.
28 MAJ 2019 - Nyheter

Kommentar till Naturskyddsföreningen rapport ”Världens första fossilfria exportkrediter?”

27 MAJ 2019 - Nyheter

Kommentar till inslaget i TV4:s Kalla Fakta 2019-05-27

Inför beslut om att garantera betalningsrisken i export till Yamal LNG, genomförde EKN en genomgripande granskning av miljö- och sociala konsekvenser, och ställde krav på riskhantering. En oberoende konsult bevakar kontinuerligt projektets efterlevnad av kraven.
24 MAJ 2019 - Pressmeddelanden

Garanterade affärer ökar

Det råder ett högt tryck i verksamheten. EKN ställde ut fler nya garantier och fler garantiutfästelser än under första tertialet föregående år.
8 MAJ 2019 - Nyheter

EKN i samtal om framtiden

Lyssna till EKN:s chefsanalytiker Stefan Karlsson i podcasten Killander & Björk.
22 FEB 2019 - Pressmeddelanden

Många affärer och hög garantivolym

EKN garanterade 2 082 exportaffärer till 129 länder. Garantivolymen uppgick till 56,8 miljarder kronor. Antalet små och medelstora företag som använder EKN ökade.
22 FEB 2019 - Nyheter

Så kan du på banken göra mer för dina kunder

EKN:s exportutbildning för företagsrådgivare och kontorschefer på svenska banker – nu i Malmö 5/3 och Göteborg 6/3.
18 JAN 2019 - Nyheter

Nya tilläggsvillkor förbättrar möjligheten att sälja eller belåna EKN-garanterad fordran

Många av EKN:s kunder använder sig, av Garanti för fordringsförlust för exportör, lång kredittid för att sälja eller belåna fordran. EKN har nu utformat nya tilläggsvillkor för att garantin bättre ska passa bankernas behov när de övertar rättigheterna under garantin.
23 NOV 2018 - Nyheter

Angående artikel i DN 23 november 2018

I DN den 23 november finns en artikel som handlar om hur allvarliga konsekvenserna kan bli för Brasiliens naturområden, i och med maktskiftet i landet. I artikeln nämns ett pappersmassabruk, som köpt svensk utrustning och där EKN medverkat i affären.
7 NOV 2018 - Pressmeddelanden

EKN nedgraderar Nicaragua

EKN har beslutat att nedgradera Nicaragua från landriskklass 6 till landriskklass 7. – Den politiska oron har påverkat den ekonomiska situationen i landet på ett mycket negativt sätt, säger André Lundvall, landriskanalytiker på EKN.
28 SEP 2018 - Pressmeddelanden

EKN fördubblade garantigivningen

EKN:s garantivolym fördubblades under perioden januari - augusti 2018, jämfört med motsvarande period föregående år. Garantivolymen för små och medelstora företag ökade samtidigt med 26 procent. – EKN behövs både i de mycket stora affärerna och för de små och medelstora företagens exportsatsningar, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
25 SEP 2018 - Pressmeddelanden

Karin Wessman ny hållbarhetschef på EKN

Karin Wessman får den nyinrättade tjänsten som hållbarhetschef på Exportkreditnämnden (EKN). Tidigare har hon varit hållbarhetsansvarig på myndigheten.
19 SEP 2018 - Nyheter

Zimbabwe i fokus

Zimbabwe har gått igenom år med hyperinflation och fallande BNP. EKN:s Rebecka Lundgren förklarar i ett inslag i EFN bakgrunden.
5 SEP 2018 - Nyheter

Högtryck i världsekonomin

EKN:s omvärldsanalys 2018: Nu bidrar alla världsdelar till tillväxtökningen i världsekonomin.
17 JUL 2018 - Pressmeddelanden

EKN nedgraderar Turkiet

EKN har beslutat att nedgradera Turkiet från landriskklass 4 till landriskklass 5 då det föreligger en ökad risk.
17 JUL 2018 - Pressmeddelanden

Mikroföretagen utklassar storföretagen när det handlar om att öka sin varuexport

Störst är inte alltid bäst. I alla fall inte när det handlar om exporttillväxt. Mikroföretagen har de senaste fem åren ökat sin export snabbare än alla andra kategorier. Men även små- och medelstora företag, SME, har skördat stora exportframgångar.
6 JUL 2018 - Pressmeddelanden

Ny styrelseordförande på EKN

Hans Lindberg har av regeringen utsetts till ordförande i EKN:s styrelse. Han efterträder Jan Roxendal.
15 JUN 2018 - Pressmeddelanden

EKN nedgraderar Zambia

EKN har beslutat att nedgradera Zambia från landriskklass 6 till landriskklass 7 då det föreligger en ökad risk.
14 JUN 2018 - Nyheter

EKN i Almedalen 2018

EKN är på plats i Almedalen 2018 för att lyfta globala handelsfrågor. Här kan du läsa om våra aktiviteter under Almedalsveckan.
5 JUN 2018 - Pressmeddelanden

Nytt samarbete mellan Almi och EKN gör finansiering av export lättare

EKN försäkrar kreditrisken – Almi ger lån. Tillsammans blir detta en oslagbar kombination vid exportaffärer.
25 MAJ 2018 - Pressmeddelanden

Stor efterfrågan på EKN:s garantier

EKN:s garantivolym ökade under årets fyra första månader med 51 procent till 19,6 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet garanterade affärer uppgick samma period till 814, en ökning med sju procent. – Siffrorna visar tydligt att EKN också behövs i högkonjunktur, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
24 MAJ 2018 - Nyheter

Årets Exportgasell räddar liv

Medicinteknikbolaget som möjliggör transplantationer världen över. Det är XVIVO Perfusion – utsedd till Exportgasell 2018.
17 MAJ 2018 - Pressmeddelanden

Xvivo från Göteborg årets Exportgasell

Xvivo Perfusion utvecklar utrustning som underlättar organtransplantationer. Försäljningen har ökat varje år sedan starten 1998. I dag går 98 procent på export. – EKN vill med priset rikta ljuset på företag som bryter ny mark på tillväxtmarknader. Xvivo är ett bra exempel på att tillväxt på exportmarknaderna inte är en tillfällighet utan en ytterst medveten handling, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.
9 MAJ 2018 - Nyheter

Blockerade betalningsflöden bromsar handeln med Iran

Beskedet att USA nu återinför handelssanktioner mot Iran får mycket negativa konsekvenser för den svenska exporten. EKN berörs inte direkt av sanktionerna, men förutser en kraftig minskning av affärer när nu betalningsvägarna åter stängs och företag och banker avskräcks från handeln.
4 MAJ 2018 - Nyheter

EKN byter logotyp

Nu kompletterar EKN sin logotyp med Sveriges riksvapen
12 APR 2018 - Pressmeddelanden

Mer pengar till företagen med minskad risk för banken

För att kunna växa på exportmarknaderna behöver innovativa små och medelstora företag ofta mer kapital. Bankerna har dock många gånger svårt att låna ut dessa pengar. EKN har en ny lösning på detta problem. Den täcker 80 procent av bankens risk.
12 APR 2018 - Nyheter

Störningar på EKN Online och ekn.se 13-15 april

EKN Online att kommer att vara stängt 2018-04-13 kl 17:00 till 2018-04-15 kl 17:00 med anledning av en större systemuppdatering.
29 MAR 2018 - Nyheter

Anna-Karin Jatko gästar podcast om digitalisering

Lyssna på när EKN:s GD Anna-Karin Jatko gästar podcasten Killander & Björk under Serendipity Challenge Summit den 27 mars.
22 MAR 2018 - Pressmeddelanden

EKN och Serendipity Challenge ingår partnerskap

EKN är en myndighet som har uppdraget att hjälpa svenska företag ut på exportmarknaderna. Serendipity Challenge är en entreprenörstävling och techarena för startup- & tillväxtbolag som har ett globalt fokus. Med andra ord en ”match made in heaven”.
27 FEB 2018 - Pressmeddelanden

Rekordår för EKN

– Allt fler företag har upptäckt att de kan göra allt fler affärer med hjälp av exportkreditgarantier, säger EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko.
7 FEB 2018 - Pressmeddelanden

Vitryssland och Kroatien uppgraderas – Oman nedgraderas

Efter en ny analys ändrar nu EKN landriskklass för Vitryssland från 7 till 6, för Kroatien från 5 till 4 och för Oman från 3 till 4.
5 FEB 2018 - Pressmeddelanden

Risken att göra affärer i Iran minskar

Iran har betalat av sina skulder från sanktionsåren. Landet är nära skuldfritt. Oljepriset har ökat. Och tillväxten är god, även i andra sektorer än olja och gas. Dessa faktorer gör att risken att göra affärer med Iran minskat.
5 FEB 2018 - Nyheter

Den svenska exporten till Iran ökar

Att USA och president Trump signalerar att de vill dra sig ur kärnenergiavtalet skapar oro kring möjligheterna att göra affärer med Iran. Samtidigt fortsätter den svenska exporten till Iran att öka och EKN upplever att betalningarna fungerar så bra att landets risknivå nu förbättras.
23 JAN 2018 - Pressmeddelanden

EKN anställer kreditchef

EKN har anställt Peter Tuving som kreditchef och chef för avdelningen Risk Advisory and CSR. Han ansvarar för att kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera EKN:s kreditanalys, hållbarhetsanalys och landanalys.
8 JAN 2018 - Nyheter

Framtidens handel är hållbar

Det går att göra hållbara affärer även på svåra marknader. Hållbarhet är dessutom gynnsamt ur ett affärsperspektiv. De slutsatserna drar Karin Wessman, EKN:s hållbarhetsexpert, från panelen om hållbarhet som hon modererade på GTR Nordic i Stockholm den 16 november 2017. Här svarar hon på tre frågor om paneldiskussionen:
8 JAN 2018 - Nyheter

Fortsatt tillväxt i världshandeln 2018

Asiens starka tillväxt, återhämtning i Europa och ökad efterfrågan från Nordamerika bidrar till fortsatt tillväxt i världshandeln kommande år. Det skapar möjligheter för svensk export.
17 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Belarus nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Belarus från 6 till 7. – Oavsett politisk utgång kommer den pågående turbulensen i landet att leda till en kraftig ekonomisk nedgång och minskad tillgång till hårdvaluta under en längre tid, vilket motiverar nedgraderingen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker EKN.
4 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN överlämnar uppdrag till regeringen om hur systemet för exportfinansiering kan bidra till klimatomställningen

Idag överlämnar Exportkreditnämnden (EKN), till regeringen, resultatet av det uppdrag som EKN genomfört, i nära samverkan med Svensk Exportkredit (SEK). Rapporten presenterar en analys och ger åtta förslag på hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser. – Det svenska systemet för exportfinansiering utgår i sin bedömning från Parisavtalet, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
22 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Tre av fyra SME har leveransproblem från sina utländska underleverantörer

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Tre av fyra företag säger att de har eller har haft problem med leveranser från sina utländska underleverantörer. Och svårast har det varit från Asien. Men endast ett av tjugo företag har valt att ersätta sina utländska leverantörer med svenska. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
10 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Exporten nästan borta för vart tredje SME – men inga tecken på finansieringsproblem

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretag hårt. Men till skillnad mot finanskrisen 2008 – 2009 säger majoriteten av bolagen att tillgången till extern finansiering fortfarande är god. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
1 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Ny styrelseledamot

Regeringen har beslutat att utse Stefan Sjöquist som ny styrelseledamot i EKN för det kommande året (1 juli 2020 – 30 juni 2021).
27 MAJ 2020 - Pressmeddelanden

Stor efterfrågan på EKN:s krisåtgärder

Under april ställde EKN ut garantiutfästelser på drygt 120,7 miljarder kronor. Det är en flerfaldig ökning som beror på den stora efterfrågan på rörelsekreditgarantier. – De ger bolagen en livlina, för rörelsefinansiering under krisen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
29 APR 2020 - Pressmeddelanden

Fyra länder i Afrika nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Sydafrika och Algeriet från 4 till 5, för Tunisien från 5 till 6 och för Angola från 6 till 7. – Coronakrisen är den gemensamma nämnaren, men länderna påverkas negativt på olika sätt av den, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.
17 APR 2020 - Pressmeddelanden

EKN får nu försäkra exportaffärer inom EU

Ett nytt beslut från EU ger EKN möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer. Tidigare har det inte varit tillåtet för statliga aktörer. – Av den svenska exporten går drygt 80 procent till EU, Norge och Nordamerika. För Sverige är det därför av yttersta vikt att den handeln i möjligaste mån hålls uppe, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
14 APR 2020 - Pressmeddelanden

Rekordstort intresse för EKN:s garantier för rörelsefinansiering av stora företag

Den 20 mars presenterade EKN nya och utökade garantier för att hjälpa exportföretagen med att hantera effekterna från Covid-19 epidemin. En av garantierna riktar sig direkt till storföretagen.
20 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Nya och utökade garantier från EKN – för att stötta exportföretagen

Effekterna från Covid-19-pandemin blir allt större för de svenska exportföretagen. De behöver nu akut finansiering. – Därför har EKN:s styrelse idag beslutat om nya garantier som direkt kan hjälpa exportföretagen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
18 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Regeringen föreslår höjning av EKN:s garantiram

Behovet av EKN ökar i kristider. Regeringen föreslår riksdagen att höja EKN:s garantiram. EKN förbereder anpassningar och utökningar för att möta behoven.
21 FEB 2020 - Pressmeddelanden

EKN avvecklar statliga exportkreditgarantier för finansiering av export till kolgruvor

EKN:s styrelse har beslutat om en tidsplan för att avveckla statliga exportkreditgarantier för svensk export till kolgruvor. Från den 31 december 2020 kommer EKN inte längre att ställa ut nya garantier för finansiering av export till kolgruvor.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Tre länder på Balkan uppgraderas

EKN ändrar landriskklass för Kosovo och Bosnien & Hercegovina från 7 till 6, och för Serbien från 5 till 4. – Drygt 20 år av fred och EU:s allt större inflytande har långsamt lett till en förbättring av ekonomierna i regionen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker på EKN.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Rekord i antal affärer för EKN under 2019

EKN:S ÅRSREDOVISNING 2019 Rekordmånga affärer. Och garantivolymen på en fortsatt hög nivå. För EKN var 2019 ytterligare ett starkt år. – Jag vill särskilt uppmärksamma att fler små och medelstora företag än någonsin använde EKN:s garantier, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.
1 OKT 2019 - Pressmeddelanden

Garantier och utfästelser på fortsatt höga nivåer

EKN:s delårsrapport januari – augusti 2019. Periodens garantier uppgick till 41,1 miljarder kronor, vilket är något lägre än förra årets mycket höga nivå. Garantigivningen till små och medelstora företag har fortsatt att öka.
5 JUL 2019 - Pressmeddelanden

Förändringar landriskklasser för Namibia och Vietnam

EKN uppgraderar Vietnam från landriskklass 5 till 4 och nedgraderar Namibia från 4 till 5. Det är i linje med OECD:s syn på länderna.
3 JUL 2019 - Pressmeddelanden

Jan Wäreby ny ledamot i EKN:s styrelse

Regeringen har utsett EKN:s styrelse för perioden 1 juli 2019 – den 30 juni 2020. Jan Wäreby är ny ledamot i styrelsen. Ingrid Dovlin och Fredrika Gullfot lämnar sina uppdrag.
24 JUN 2019 - Pressmeddelanden

Svensk export fortsätter att öka

– rekordökning för småföretagen de senaste fem åren. Sveriges varuexport har ökat kraftigt under femårsperioden 2014 - 2018. Och det är de minsta företagen som ökar den mest. Mikroföretagen med 73,6 procent. Små och medelstora med 48,3 procent. Och storföretagen med 22,7 procent.
24 MAJ 2019 - Pressmeddelanden

Garanterade affärer ökar

Det råder ett högt tryck i verksamheten. EKN ställde ut fler nya garantier och fler garantiutfästelser än under första tertialet föregående år.
22 FEB 2019 - Pressmeddelanden

Många affärer och hög garantivolym

EKN garanterade 2 082 exportaffärer till 129 länder. Garantivolymen uppgick till 56,8 miljarder kronor. Antalet små och medelstora företag som använder EKN ökade.
7 NOV 2018 - Pressmeddelanden

EKN nedgraderar Nicaragua

EKN har beslutat att nedgradera Nicaragua från landriskklass 6 till landriskklass 7. – Den politiska oron har påverkat den ekonomiska situationen i landet på ett mycket negativt sätt, säger André Lundvall, landriskanalytiker på EKN.
28 SEP 2018 - Pressmeddelanden

EKN fördubblade garantigivningen

EKN:s garantivolym fördubblades under perioden januari - augusti 2018, jämfört med motsvarande period föregående år. Garantivolymen för små och medelstora företag ökade samtidigt med 26 procent. – EKN behövs både i de mycket stora affärerna och för de små och medelstora företagens exportsatsningar, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
25 SEP 2018 - Pressmeddelanden

Karin Wessman ny hållbarhetschef på EKN

Karin Wessman får den nyinrättade tjänsten som hållbarhetschef på Exportkreditnämnden (EKN). Tidigare har hon varit hållbarhetsansvarig på myndigheten.
17 JUL 2018 - Pressmeddelanden

EKN nedgraderar Turkiet

EKN har beslutat att nedgradera Turkiet från landriskklass 4 till landriskklass 5 då det föreligger en ökad risk.
17 JUL 2018 - Pressmeddelanden

Mikroföretagen utklassar storföretagen när det handlar om att öka sin varuexport

Störst är inte alltid bäst. I alla fall inte när det handlar om exporttillväxt. Mikroföretagen har de senaste fem åren ökat sin export snabbare än alla andra kategorier. Men även små- och medelstora företag, SME, har skördat stora exportframgångar.
6 JUL 2018 - Pressmeddelanden

Ny styrelseordförande på EKN

Hans Lindberg har av regeringen utsetts till ordförande i EKN:s styrelse. Han efterträder Jan Roxendal.
15 JUN 2018 - Pressmeddelanden

EKN nedgraderar Zambia

EKN har beslutat att nedgradera Zambia från landriskklass 6 till landriskklass 7 då det föreligger en ökad risk.
5 JUN 2018 - Pressmeddelanden

Nytt samarbete mellan Almi och EKN gör finansiering av export lättare

EKN försäkrar kreditrisken – Almi ger lån. Tillsammans blir detta en oslagbar kombination vid exportaffärer.
25 MAJ 2018 - Pressmeddelanden

Stor efterfrågan på EKN:s garantier

EKN:s garantivolym ökade under årets fyra första månader med 51 procent till 19,6 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet garanterade affärer uppgick samma period till 814, en ökning med sju procent. – Siffrorna visar tydligt att EKN också behövs i högkonjunktur, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
17 MAJ 2018 - Pressmeddelanden

Xvivo från Göteborg årets Exportgasell

Xvivo Perfusion utvecklar utrustning som underlättar organtransplantationer. Försäljningen har ökat varje år sedan starten 1998. I dag går 98 procent på export. – EKN vill med priset rikta ljuset på företag som bryter ny mark på tillväxtmarknader. Xvivo är ett bra exempel på att tillväxt på exportmarknaderna inte är en tillfällighet utan en ytterst medveten handling, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.
12 APR 2018 - Pressmeddelanden

Mer pengar till företagen med minskad risk för banken

För att kunna växa på exportmarknaderna behöver innovativa små och medelstora företag ofta mer kapital. Bankerna har dock många gånger svårt att låna ut dessa pengar. EKN har en ny lösning på detta problem. Den täcker 80 procent av bankens risk.
22 MAR 2018 - Pressmeddelanden

EKN och Serendipity Challenge ingår partnerskap

EKN är en myndighet som har uppdraget att hjälpa svenska företag ut på exportmarknaderna. Serendipity Challenge är en entreprenörstävling och techarena för startup- & tillväxtbolag som har ett globalt fokus. Med andra ord en ”match made in heaven”.
27 FEB 2018 - Pressmeddelanden

Rekordår för EKN

– Allt fler företag har upptäckt att de kan göra allt fler affärer med hjälp av exportkreditgarantier, säger EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko.
7 FEB 2018 - Pressmeddelanden

Vitryssland och Kroatien uppgraderas – Oman nedgraderas

Efter en ny analys ändrar nu EKN landriskklass för Vitryssland från 7 till 6, för Kroatien från 5 till 4 och för Oman från 3 till 4.
5 FEB 2018 - Pressmeddelanden

Risken att göra affärer i Iran minskar

Iran har betalat av sina skulder från sanktionsåren. Landet är nära skuldfritt. Oljepriset har ökat. Och tillväxten är god, även i andra sektorer än olja och gas. Dessa faktorer gör att risken att göra affärer med Iran minskat.
23 JAN 2018 - Pressmeddelanden

EKN anställer kreditchef

EKN har anställt Peter Tuving som kreditchef och chef för avdelningen Risk Advisory and CSR. Han ansvarar för att kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera EKN:s kreditanalys, hållbarhetsanalys och landanalys.
16 APR 2020 - Nyheter

De fattigaste länderna beviljas uppskov med skuldbetalningar

Den 24 mars uppmanade Världsbanksgruppen och IMF officiella bilaterala fordringsägare att suspendera, det vill säga bevilja världens fattigaste länder uppskov med skuldbetalningar.
13 MAR 2020 - Nyheter

Coronaviruset och EKN:s garantigivning

9 MAR 2020 - Nyheter

Uppdrag till EKN att se över exportfinansieringssystemet med hänsyn till energiomställning

EKN har fått i uppdrag från regeringen att se över hur de svenska och internationella exportfinansieringssystemen ska bidra till tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.
19 FEB 2020 - Nyheter

Nya landriskanalyser

Läs EKN:s senaste analyser av Ghana och Ryssland.
12 FEB 2020 - Nyheter

Så kan energiomställningen påverka MENA-regionen

MENA-regionen står för en krympande andel av världens oljeproduktion. Samtidigt minskar oljans betydelse när produktionen av förnybar energi ökar. Konsekvenserna för länderna i MENA-regionen kommer att märkas över hela världen.
29 OKT 2019 - Nyheter

EKN pådrivande för stärkta rekommendationer om antikorruption inom OECD

Under våren 2019 tog OECD beslut om nya och tuffare rekommendationer kring antikorruption i samband med statlig exportfinansiering. EKN och Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna.
2 SEP 2019 - Nyheter

Nytt tilläggsvillkor till Långivargarantin avseende ”nödlidande exponeringar"

23 AUG 2019 - Nyheter

EKN:s Agenda 2030-rapport för 2018

EKN redovisar årligen hur garantigivningen bidragit till att nå FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030. Nu har rapporten för garantigivningen 2018 publicerats.
9 AUG 2019 - Nyheter

Kulmen på konjunkturen passerad

EKN:s omvärldsanalys 2019: Toppåren har passerat. Endast Asien ångar på som vanligt.
25 JUL 2019 - Nyheter

Replik på DN:s ledare ”Statens exportkrediter ska inte göda storföretag” (19/7)

25 JUN 2019 - Nyheter

Här träffar du EKN i Almedalen

Några av EKN:s experter är på plats i Visby under Almedalsveckan. Här är evenemangen de deltar i.
12 JUN 2019 - Nyheter

EKN på plats i Almedalen

Några av EKN:s experter kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan och delta i olika evenemang.
28 MAJ 2019 - Nyheter

Kommentar till Naturskyddsföreningen rapport ”Världens första fossilfria exportkrediter?”

27 MAJ 2019 - Nyheter

Kommentar till inslaget i TV4:s Kalla Fakta 2019-05-27

Inför beslut om att garantera betalningsrisken i export till Yamal LNG, genomförde EKN en genomgripande granskning av miljö- och sociala konsekvenser, och ställde krav på riskhantering. En oberoende konsult bevakar kontinuerligt projektets efterlevnad av kraven.
8 MAJ 2019 - Nyheter

EKN i samtal om framtiden

Lyssna till EKN:s chefsanalytiker Stefan Karlsson i podcasten Killander & Björk.
22 FEB 2019 - Nyheter

Så kan du på banken göra mer för dina kunder

EKN:s exportutbildning för företagsrådgivare och kontorschefer på svenska banker – nu i Malmö 5/3 och Göteborg 6/3.
18 JAN 2019 - Nyheter

Nya tilläggsvillkor förbättrar möjligheten att sälja eller belåna EKN-garanterad fordran

Många av EKN:s kunder använder sig, av Garanti för fordringsförlust för exportör, lång kredittid för att sälja eller belåna fordran. EKN har nu utformat nya tilläggsvillkor för att garantin bättre ska passa bankernas behov när de övertar rättigheterna under garantin.
23 NOV 2018 - Nyheter

Angående artikel i DN 23 november 2018

I DN den 23 november finns en artikel som handlar om hur allvarliga konsekvenserna kan bli för Brasiliens naturområden, i och med maktskiftet i landet. I artikeln nämns ett pappersmassabruk, som köpt svensk utrustning och där EKN medverkat i affären.
19 SEP 2018 - Nyheter

Zimbabwe i fokus

Zimbabwe har gått igenom år med hyperinflation och fallande BNP. EKN:s Rebecka Lundgren förklarar i ett inslag i EFN bakgrunden.
5 SEP 2018 - Nyheter

Högtryck i världsekonomin

EKN:s omvärldsanalys 2018: Nu bidrar alla världsdelar till tillväxtökningen i världsekonomin.
14 JUN 2018 - Nyheter

EKN i Almedalen 2018

EKN är på plats i Almedalen 2018 för att lyfta globala handelsfrågor. Här kan du läsa om våra aktiviteter under Almedalsveckan.
24 MAJ 2018 - Nyheter

Årets Exportgasell räddar liv

Medicinteknikbolaget som möjliggör transplantationer världen över. Det är XVIVO Perfusion – utsedd till Exportgasell 2018.
9 MAJ 2018 - Nyheter

Blockerade betalningsflöden bromsar handeln med Iran

Beskedet att USA nu återinför handelssanktioner mot Iran får mycket negativa konsekvenser för den svenska exporten. EKN berörs inte direkt av sanktionerna, men förutser en kraftig minskning av affärer när nu betalningsvägarna åter stängs och företag och banker avskräcks från handeln.
4 MAJ 2018 - Nyheter

EKN byter logotyp

Nu kompletterar EKN sin logotyp med Sveriges riksvapen
12 APR 2018 - Nyheter

Störningar på EKN Online och ekn.se 13-15 april

EKN Online att kommer att vara stängt 2018-04-13 kl 17:00 till 2018-04-15 kl 17:00 med anledning av en större systemuppdatering.
29 MAR 2018 - Nyheter

Anna-Karin Jatko gästar podcast om digitalisering

Lyssna på när EKN:s GD Anna-Karin Jatko gästar podcasten Killander & Björk under Serendipity Challenge Summit den 27 mars.
5 FEB 2018 - Nyheter

Den svenska exporten till Iran ökar

Att USA och president Trump signalerar att de vill dra sig ur kärnenergiavtalet skapar oro kring möjligheterna att göra affärer med Iran. Samtidigt fortsätter den svenska exporten till Iran att öka och EKN upplever att betalningarna fungerar så bra att landets risknivå nu förbättras.
8 JAN 2018 - Nyheter

Framtidens handel är hållbar

Det går att göra hållbara affärer även på svåra marknader. Hållbarhet är dessutom gynnsamt ur ett affärsperspektiv. De slutsatserna drar Karin Wessman, EKN:s hållbarhetsexpert, från panelen om hållbarhet som hon modererade på GTR Nordic i Stockholm den 16 november 2017. Här svarar hon på tre frågor om paneldiskussionen:
8 JAN 2018 - Nyheter

Fortsatt tillväxt i världshandeln 2018

Asiens starka tillväxt, återhämtning i Europa och ökad efterfrågan från Nordamerika bidrar till fortsatt tillväxt i världshandeln kommande år. Det skapar möjligheter för svensk export.

Nyhetsbrev

Prenumerera på EKN:s nyhetsbrev. Genom din anmälan samtycker du till att EKN skickar nyhetsbrev till din e-postadress. EKN använder APSIS som e-postverktyg där din e-postadress sparas.

kontakt

rikard.bjork@ekn.se

Bildbank