Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN:s ordinarie garantiverksamhet ökade med 19 procent från 2019 till 64,7 miljarder kronor 2020, vilket är det näst högsta beloppet i EKN:s historia.

– Att vår ordinarie verksamhet ökat så mycket förklaras delvis av den fortsatta utrullningen av 5G i många länder där svenska företag har en stark position. Dessutom har exporten av medicinteknik och sjukvårdsutrustning ökat i och med pandemin. Svenska företag är också fortsatt efterfrågade i satsningar på sol- och vindkraft och hållbara transportlösningar, säger generaldirektör Anna-Karin Jatko.

I det ordinarie utbudet för små och medelstora företag har EKN en rörelsekreditgaranti som täcker 50 procent av bankens risk. När effekterna av pandemin satte in höjde EKN snabbt täckningsgraden till 80 procent för att stimulera bankers möjlighet att hjälpa företagen med lån. Antalet rörelsekreditgarantier för små och medelstora företag ökade under året med 30 procent.

– Vi ville förhindra att tillfällig brist på finansiering skulle slå ut sunda företag, vilket hände under finanskrisen. Små och medelstora företag står för en betydande andel av den svenska exporten. Att dessa företag finns kvar och kan fortsätta att exportera har en avgörande påverkan på svenskt BNP, säger Anna-Karin Jatko.

I mars 2020 började EKN även tillfälligt erbjuda stora företag rörelsekreditgarantier, som täcker 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering. Efterfrågan har varit mycket stor och var som mest intensiv inledningsvis. Under året ställde EKN ut utfästelser till 78 företag om totalt 146,5 miljarder kronor för denna lösning. Av dessa har 34 garantier ställts ut med en volym på totalt 54,4 miljarder kronor.

– En utfästelse kan ha stor betydelse för ett företags finansiella stabilitet och långsiktighet – den ger vetskap om att det går att få ett lån om det kommer att behövas. Lösningen har efterfrågats av såväl exportföretag som länge varit EKN:s kunder som exportföretag som annars inte använder EKN, säger Anna-Karin Jatko.

Skadeutbetalningarna var enligt förväntan och uppgick till 1,6 miljarder kronor (1,8 miljarder kronor 2019). De avsåg främst ett fåtal affärer med skador som uppstått tidigare år. En ny större skada har tillkommit gällande en affär till Zambia. Avsättning för kommande skadeutbetalningar i denna affär har betydande negativ påverkan på årets resultat. Resultatet uppgick till 0,2 miljarder kronor. EKN har fortsatt en stark finansiell ställning.

Ladda ner årsredovisning

2020 i korthet (jämfört med 2019)

  • Total garantivolym: 119,1 miljarder kronor
  • Volym ordinarie garantigivning: 64,7 miljarder kronor (54,2 miljarder kronor 2019)
  • Garantivolym tillfällig rörelsekreditgaranti för stora företag: 54,4 miljarder kronor
  • Nya affärer: 1 896, (2 135 nya affärer). En skillnad på 278 affärer på grund av förändringar i administrationen av ramgaranti.
  • Antal nya garanterade affärer för små och medelstora företag: 611 (725). Även här beror skillnaden i antal på förändrad administration.
  • Antal kunder: 494, varav 349 små och medelstora företag (445 kunder, varav 322 SME)
  • Skadeutbetalningar: 1,6 miljarder kronor (1,8 miljarder kronor). De avsåg främst ett fåtal affärer med skador som uppstått tidigare år.
  • Resultat: 0,2 miljarder kronor (1,1 miljarder kronor).