Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Bland de stora affärerna finns havsbaserad vindkraft i Nordsjön, ett sjukhusprojekt i Ghana samt solkraftsparker och sopbilar till Angola. EKN:s höga garantigivning speglar också Sveriges unikt starka position inom telekom. Mobiloperatörerna efterfrågar EKN:s garantier för att diversifiera sin finansiering, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN.

Antalet garanterade affärer minskade jämfört med 2021, främst till följd av förseningar i leveranskedjor som fördröjt affärerna. Garantier med korta risktider inom transportsektorn påverkades mest.

Minskad efterfrågan från små och medelstora företag

Efter Rysslands invasion av Ukraina sjönk små och medelstora företags efterfrågan på exportkreditgarantier. Garanterade SME-affärer minskade till 270, jämfört med 353 föregående år. Garantivolymen för små och medelstora företag ökade något.

– Inte minst för unga tillväxtföretag som saknar historik att luta sig mot blir det svårare att få finansiering nu när konjunkturen är på väg nedåt, inflationen ökar och investerarna är mer restriktiva med ny finansiering. För att även dessa viktiga bolag ska få tillgång till bankfinansiering har EKN lanserat den nya garantin Exportsprånget, säger Anna-Karin Jatko.

Stora reserveringar och inga nya skador

EKN:s skadeutbetalningar var under perioden på en fortsatt låg nivå. Till följd av Rysslands invasion av Ukraina och Ghanas negativa ekonomiska utveckling med ökande skulder gjorde EKN stora skadereserveringar som påverkade resultatet negativt.

Återvinningarna uppgick till 512 miljoner kronor. Merparten avsåg en bussaffär i Chile där EKN återvunnit i princip hela skadan. EKN har en stark finansiell ställning, kapacitet och utrymme för kommande exportaffärer.

Perioden i korthet

  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 49,0 miljarder kronor (49,2 miljarder kronor).
  • Under perioden ställde EKN ut garantier i 1 054 nya affärer (1 136 nya affärer).
  • Den 24 februari stoppade EKN garantigivningen för affärer till Ryssland, Belarus och Ukraina. Stoppet gällde både nya affärer och affärer som EKN tidigare ställt ut utfästelser för.
  • Under våren gjordes betydande skadereserveringar för utestående garantier gällande export till Ryssland, Belarus och Ukraina före kriget.
  • EKN nedgraderade Ghana och ökade den ordinarie reserveringen för utestående garantier där risken vilar på staten Ghana.
  • Skadeutbetalningarna uppgick till mycket låga 547 miljoner kronor (442 miljoner kronor).
  • Återvinningarna uppgick till 512 miljoner kronor (155 miljoner kronor). En stor andel avsåg en affär.
  • Periodens resultat uppgick till -314 miljoner kronor (1 050 miljoner kronor). Betydande skadereserveringar och även ökad ordinarie reservering på grund av nedgradering påverkade resultatet negativt.

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.