Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Fyra exportaffärer står för en stor andel av periodens rekordhöga garantivolym: till vindkraft utanför Storbritannien, solkraft i Angola, järnväg i Tanzania och telekom i USA. Periodens utfästelser på 26,8 miljarder kronor innefattade två större affärer till Ghana avseende järnväg och sjukhus och en affär till Elfenbenskusten avseende vattenförsörjning.

– Svenska företag har en framskjuten ställning när det gäller att tillgodose världens behov av teknik som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Det svenska exportkreditsystemet har under många år långsiktigt bidragit till att svenska företag nått ut och är konkurrenskraftiga. Det ska vi fortsätta med, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN.

Allt fler SME-kunder

Antalet små och medelstora företagskunder ökade till 351 stycken, vilket är en ny högstanivå. Av dem var 31 nya kunder. Små och medelstora företag använde EKN för garanterad export till 73 länder, jämfört med 59 länder under samma period förra året. Garantivolymen uppgick till 853 miljoner kronor, jämfört med 878 miljoner kronor.

Täckning av korta risker i högriskländer

Med anledning av pandemin, som ledde till ett undantag i EU:s regler, har EKN sedan mars 2020 kunnat erbjuda garantier för korta kreditrisker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer. Möjligheten gäller under hela 2021. Under perioden har 44 garantier utfärdats om totalt 427 miljoner kronor.

Fortsatt behov av betalningsanstånd

EKN:s garantitagare fick i och med krisen kunder som inte kunde betala enligt avtal. Behovet av anstånd finns kvar men har minskat. Under första tertialet 2021 inkom 41 ansökningar jämfört med 144 under samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 590 miljoner kronor (175 miljoner kronor). EKN har fortsatt en stark finansiell ställning efter många år med positivt resultat.

Perioden i korthet

  • Garantivolymen under uppgick till rekordhöga 38,1 miljarder kronor, en ökning med 34 procent jämfört med första tertialet 2020.
  • Nya garantiutfästelser uppgick till 26,8 miljarder kronor, 77 procent högre än första tertialet 2020.
  • Antal SME-kunder ökade till 351 (311), vilket är en ny högstanivå.
  • Under det första tertialet inkom 41 ansökningar om betalningsanstånd.
  • Periodens skadeutbetalning uppgick till 0,2 miljarder kronor, jämfört med 0,7 miljarder kronor.
  • Periodens resultat uppgick till 590 miljoner kronor (175 miljoner kronor).
  • Utöver ordinarie garantigivning fortsätter EKN att erbjuda den tillfälliga lösningen med rörelsekreditgarantier för stora företag, fram till halvårsskiftet.Under tertialet ställde EKN ut fyra garantier om totalt 5,6 miljarder kronor. Den verksamheten ingår inte i sammanställningarna i denna rapport.