Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Namibia

EKN har nedgraderat Namibia från landriskklass 4 till 5. Den främsta orsaken till nedgraderingen är ökad utlandsskuld och skuldtjänst, det vill säga kostnaden för räntor och amorteringar, som i sin tur har ökat betalningsrisken i landet. Därtill har den ekonomiska situationen i landet gradvis försvagats under flera år. BNP-tillväxten har varit svag, och till och med negativ, under flera år.

BNP-prognosen för 2019 är att landet kommer fortsatt att vara i recession på grund av torka och minskad diamantproduktion. EKN har cirka 80 miljoner kronor i utestående garantier. Antalet affärer har endast varit tre stycken per år i snitt de senaste fem åren. Beslutet sker i linje med övriga OECD-länder.

Vietnam

EKN har uppgraderat Vietnam från landrisklass 5 till 4. Uppgraderingen drivs av Vietnams fortsatt positiva ekonomiska trend där externbalanser gradvis stärks medan inhemska svagheter i statsfinanser och banksystem är i avtagande. Positivt är att de senaste årens mer återhållsamma ekonomiska politik bidragit till en mer balanserad tillväxt. Därmed har tidigare återkommande tendenser till överhettning och makrovolatilitet undvikits. En mer återhållsam finanspolitik har bidragit till att statsskulden stabiliserats och börjar avta relativt BNP, efter en rad år av skuldökningar. Svagheterna i den för ekonomin mycket stora banksektorn ser också ut att kunna hanteras gradvis.

Klassificeringen balanserar goda tillväxtutsikter baserad på en gynnsam demografi, en stark exportsektor, och höga inflöden av utländska direktinvesteringar. Dessutom är utlandsskulden hanterbar mot en begränsad statsfinansiell flexibilitet i ljuset av en moderat hög statsskuld och svagheter i bankväsendet. EKN har ca 150 miljoner kronor i utestående garantier. De senaste fem åren har EKN garanterat cirka 60 affärer till ett sammanlagt värde av 1,8 miljarder kronor. Beslutet sker i linje med övriga OECD-länder.

Om EKN:s landriskklassning
EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.