Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Bolivia har under flertalet år varit i en negativ utvecklingstrend vilket nu lett till nedgraderingen. Landets statsledda tillväxtmodell har misslyckats med att attrahera privata investeringar i ekonomin vilket bland annat lett till att produktionen av landets viktigaste exportvara - naturgas - volymmässigt minskat 25-30 procent sedan 2015, säger André Lundvall, landanalytiker, EKN.

Bolivias ekonomiska och offentligfinansiella beroende av en minskande naturgasproduktion i kombination med en sjunkande valutareserv och fortsatta budgetunderskott under de kommande åren innebär att riskerna är betydande för Bolivia. Landets valutareserv har idag minskat till att motsvara fem procent av BNP jämfört med 2015 då den motsvarade ca 40 procent.

– Nedgraderingen av Aruba är en direkt konsekvens av minskade inkomster till följd av uteblivna besökare under pandemin. Aruba är en av världens mest turismberoende ekonomier där bidraget från besöksnäringen normalt utgör ca 63 procent av BNP, säger André Lundvall.

Turismen generellt till Karibien verkar ha återhämtat sig relativt snabbt under 2021 i takt med att restriktionerna lyfts. Även det finansiella stödet från Nederländerna under pandemin har bidragit till att begränsa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Trots detta väntas BNP återhämta sig till nivån innan pandemin först framåt 2023-2024. En uppgradering av landet inte är osannolik under de kommande åren.

El Salvadors möjligheter att fortsatt finansiera den offentliga sektorns underskott är framöver begränsad. Statsskulden har under ett antal år ökat och uppgår idag till 90 procent av BNP samtidigt som räntekostnader motsvarar ca 20 procent av inkomsterna. Parallellt med en ökad likviditetsrisk har även den politiska risken ökat. Landet har också infört Bitcoin som officiellt betalningsmedel, utöver den amerikanska dollarn.

– El Salvadors beslut att införa Bitcoin som ett officiellt betalmedel parallellt med den amerikanska dollarn innebär en risk för både statens finanser och ekonomin i stort på kort och lång sikt, säger André Lundvall.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.