Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I början av året garanterade EKN fyra mycket stora affärer: till vindkraft utanför Storbritannien, solkraft i Angola, järnväg i Tanzania och telekom i USA. Under sommaren tillkom garantier i en större affär till ett rederi. Dessa fem affärer står för en stor andel av garantivolymen. Exportmarknaderna inom OECD:s höginkomstländer respektive Afrika dominerade garantigivningen.

Periodens garantiutfästelser (offerter) på 56,7 miljarder kronor innefattande affärer inom telekom och rederiverksamhet till OECD:s höginkomstländer och järnväg och sjukhus till Afrika.

Allt fler SME-kunder

Antalet SME-kunder ökade till 334, jämfört med 308 motsvarande period föregående år. Efterfrågan på rörelsekreditgarantier minskade under slutet av perioden på grund av god tillgång på finansiering.

Minskat behov av betalningsanstånd

Behovet av betalningsanstånd hos exportföretagens kunder, som uppstod som en effekt av pandemin, finns kvar men har succesivt minskat. När garantitagare vill godkänna betalningsanstånd ansöker de om EKN:s medgivande till det. Under perioden godkände EKN 61 ansökningar jämfört med 267 motsvarande period föregående år.

Fortsatt stark finansiell ställning

Periodens resultat uppgick till 1 miljard kronor, jämfört med 0,2 miljarder kronor under motsvarande period 2020. EKN har fortsatt en stark finansiell ställning efter många år med positivt resultat.

Perioden i korthet

  • Garantivolymen uppgick till 49,2 miljarder kronor, jämfört med 52,0 miljarder kronor motsvarande period föregående år.
  • Nya garantiutfästelser (offerter) uppgick till 56,7 miljarder kronor, jämfört med 50,8 miljarder kronor motsvarande period föregående år.
  • Pandemin ledde till ett ökat behov av betalningsanstånd och därmed garantiförlängningar. Under perioden biföll EKN 61 ansökningar om garantiförlängningar.
  • Med anledning av ett undantag i EU:s regler på grund av pandemin, har EKN sedan i mars 2020 kunnat erbjuda garantier för korta risker i höginkomstländer. 
    Möjligheten gäller under hela 2021. Under perioden utfärdade EKN 91 garantier om totalt 1 miljard kronor.
  • Rörelsekreditgarantier för stora företag, som var en tillfällig lösning för att möta effekterna av pandemin, upphörde vid halvårsskiftet. Under perioden då garantierna erbjudits, mars 2020 – juni 2021, har totalt 41 garantier om totalt 61 miljarder kronor ställts ut till förmån för 27 exportföretag. Den verksamheten ingår inte i sammanställningarna i denna rapport.
  • Periodens skadeutbetalningar uppgick till 0,4 miljarder kronor, jämfört med 1,0 miljarder kronor föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 1,0 miljarder kronor, jämfört med 0,2 miljarder kronor 2020.