Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I artikeln står det att EKN har ”kritiserats av lokala miljögruppen MIQCB för att ha ställt ut kreditgarantier på mångmiljonbelopp till ett brasilianskt pappersmassabruk som genomfört omfattande skövling i regionen”. EKN anser inte att det är en korrekt beskrivning.

Det brasilianska pappersmassabruk som journalisten refererar till heter Suzano Imperatriz och ligger i delstaten Maranhão. EKN försäkrade betalningsrisken hos den bank som ställde ut ett lån till bruket, för köp av svensk utrustning.

Inför ett beslut om att försäkra betalningsrisken i en exportaffär granskar alltid EKN riskerna för negativ påverkan på människor, miljö och samhälle, i det projekt eller den anläggning där de svenska varorna ska användas. När köparen av svensk utrustning är ett stort projekt – till exempel ett nytt pappersbruk – ställer EKN krav på att projektet ska uppfylla kraven i International Finance Corporation (IFC) Performance Standards samt Världsbankens och IFC:s riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet. I EKN:s granskning av projekt identifierar EKN avvikelser mellan projektets planer och internationell standard (IFC) och ställer krav på att dessa ska åtgärdas.

Så gjorde EKN också inför beslutet att medverka i den exportaffär som gick till pappersmassabruket Suzano Imperatriz. Den miljö- och socialkonsekvensbeskrivningen, genomförd av oberoende konsult, omfattar projektering och den framtida driften av pappersmassabruket, inklusive de plantager som anläggs för att försörja bruket med råvara. Råvaran består av planterade eucaluptusträd från plantager i delstaterna Maranhão, Tocatins och Para. Plantagerna är främst anlagda på tidigare jordbruksmark eller genom inköp av existerande plantager. En mindre del av råvaran köps in från tredjepartsleverantörer.

Miljö- och socialkonsekvensbeskrivningen publicerades på EKN:s hemsida inför beslutet 2012.

Som i andra liknande större projekt har EKN ställt krav på den finansierande banken (EKN:s garantitagare) att i sin tur säkerställa kontinuerlig projektuppföljning från Suzano Imperatriz under affärens löptid. Det sker genom årlig rapportering från projektet samt platsbesök av en konsult som för bankens och EKN:s räkning utvärderar projektets efterlevnad av IFC:s Performance Standards och andra krav. Den årliga uppföljningen inkluderar bland annat uppgifter om:

  • Skogsplantager inklusive andel FSC-certifierade plantager
  • Samråd- och klagomålsmekanism för personer som påverkas av projektet inklusive vilken typ av klagomål som kommit in och hur de har hanterats.
  • Lokala utvecklingsprojekt i syfte att minimera negativ påverkan på omkringboende, med specifikt fokus på den folkgrupp som livnär sig på produkter från 
    Babacu-palmens frukter.
  • Miljö- och sociala ledningssystem för hela projektet, inklusive FSC-certifiering
  • Arbetsmiljöfrågor inklusive olycksstatistik för hela projektet
  • Incidentrapportering för miljö- och sociala risker
  • Utsläpp till luft och vatten samt avfallshantering
  • Antal direkt anställda, underentreprenörer samt andel kvinnor och facklig anslutning

EKN bedömer sammantaget att riskerna för negativ påverkan i samband med Suzano Imperatriz verksamhet, hanteras ansvarsfullt.