Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Omvärldsbevakning

1. Hur utvecklas pandemin i världen?

– Återigen ser vi en tydlig ökning av antalet fall runtom i världen. Men ökningen har den senaste månaden huvudsakligen drabbat Europa, USA och i viss utsträckning Mellanöstern. I Indien och Latinamerika är utvecklingen just nu positiv, och i Östasien är smittspridningen fortsatt obefintlig – och inget tyder på att denna utveckling bryts. Även Afrika kännetecknas av låg smittspridning. Att norra halvklotet går mot vinter och kyla skapar tyvärr mer gynnsamma förutsättningar för viruset att hitta nya offer.

2. Hur ser de ekonomiska utsikterna ut?

– De senaste prognoserna från OECD och Internationella valutafonden (IMF) pekar mot ett globalt BNP-fall under 2020 kring 4,5 procent. Utvecklingen skiljer sig dock kraftigt åt mellan regioner och länder. Östasien med Kina i spetsen återgår gradvis till mer normal ekonomisk aktivitet. Kinas ekonomi beräknas till exempel växa med närmare två procent i år.

I Europa framstår det alltmer som att länderna i norr kommer att klara krisen bättre än länder i södra Europa. Konjunkturinstitutets senaste prognos för Sverige förutspår att BNP krymper med 3,4 procent i år. Övriga nordiska länder bedöms uppvisa liknande fall i BNP. För Frankrike förutspås BNP minska med närmare 10 procent, Italien med drygt 10 procent och Spanien med närmare 13 procent.

3. Hur går det för den svenska exporten?

– Tappet i den svenska exporten har bromsats upp under de senaste månaderna. Under september föll exporten bara med knappt tre procent jämfört med samma månad 2019. Detta kan jämföras med maj då fallet uppgick till 25 procent. Under årets första åtta månader minskade varuexporten med åtta procent jämfört med samma period 2019.

Den svenska exporten till Nordamerika, Mellanöstern och Asien ökar fortsatt, men i avtagande takt. I synnerhet ökar den till Kina, Thailand och Taiwan. Svensk export till USA fortsätter också att växa, trots den ökade smittspridningen i landet. Under årets första åtta månader ökade den med tre procent.

4. Vilka orosmoln finns det för svensk export?

– Den pågående ökningen av smittspridningen i Europa och de åtgärder som vidtas för att vända den negativa trenden kommer att få en dämpande effekt på återhämtningen. 70 procent av svensk export går till Europa, så det är självklart en viktig marknad för Sverige.

Även oaktat pandemin är det så att två för Sverige viktiga exportmarknader befinner sig i tider av oro och osäkerhet. Storbritannien och EU förhandlar fortfarande om de framtida handelsrelationerna och andra frågor. Tiden är knapp för att nå ett avtal innan det nuvarande avtalet löper ut vid årsskiftet. Utan avtal fördyras och försvåras handeln. Grundtipset är dock att någon form av uppgörelse nås. För USA är utgången av president- och kongressvalet avgörande för de fyra kommande årens relationer mellan USA och övriga världen. Oavsett om Donald Trump eller Joe Biden står som segrare när rösterna är räknade så är den amerikanska ekonomin dock stark – och kan leverera hög tillväxt i takt med att pandemin klingar av.

5. Hur ser utvecklingen ut i världens regioner?

Kina

– Kina är den enda av världens ledande ekonomier som väntas visa positiv tillväxt för helåret 2020. IMF:s prognos för 2020 har skrivits upp till 1,9 procent från i juni då prognosen var 1 procent. En viktig förklaring till Kinas återhämtning är den ihållande trenden av ett lågt antal nya sjukdomsfall. Med extraordinära testnings- och kontrollmöjligheter har myndigheterna snabbt fått kontroll över nya kluster av coronautbrott. En andra faktor är de stora offentliga stimulanser som sjösattes under våren.

Övriga Asien

– Efter större BNP-fall under andra kvartalet tyder mycket på att merparten av Asiens ekonomier har den värsta ekonomiska nedgången bakom sig. Av de 25 ekonomierna i Asien – utöver Kina – hör Vietnam och Taiwan hör till det fåtal ekonomier som väntas växa 2020. 65 procent av länderna väntas dock uppvisa negativ tillväxt. För flera större ekonomier såsom Indien, Filippinerna, Thailand och Malaysia har prognoserna skrivits ned ytterligare – och betydande fall i BNP om sex procent eller mer väntas. En tillväxtrekyl förutspås 2021 dock för nästan samtliga länder i regionen. Flera faktorer tyder likväl på att återhämtningen kan bli utdragen och ojämn, och drygt 40 procent av länderna väntas inte vara tillbaka på 2019 års BNP-nivå förrän 2022.

OSS, Baltikum och Balkan

– Efter en relativt lugn start på hösten ökar smittspridningen återigen kraftigt inom de flesta länderna i regionen. I exempelvis Ryssland är antalet smittade per dag nu högre än de var under de värsta månaderna under våren. Flera av de länder som initialt införde en total nedstängning av sina samhällen, exempelvis Georgien, upplever nu i princip sin första våg av smitta. Vad gäller de ekonomiska effekterna av pandemin är den övergripande bilden att den ekonomiska nedgången under 2020 kommer att vara något mindre än befarat. Samtidigt väntas en svagare återhämtning under 2021, framför allt på grund av fortsatt hög smittspridning och frånvaron av ett vaccin. Oktoberprognosen från IMF är ekonomisk recession om fyra till fem procent för Östeuropa och Balkan under 2020 medan Centralasien och Kaukasus väntas klara sig något bättre med recession på drygt två procent. Recessionen väntas bli djupast i Montenegro (-12%), Kirgizistan (-12%), Kroatien (-9%), Albanien (-7,5%) och Ukraina (-7,2%).

Mellanöstern och Nordafrika

– Regionens BNP väntas i år krympa med över fyra procent, enligt IMF:s och Världsbankens prognoser. Sedan maj har de coronarelaterade restriktionerna lättats, vilket lett till en gradvis ökad ekonomisk aktivitet. Nu ökar smittspridningen igen i många länder, särskilt i Iran, Marocko och Förenade Arabemiraten, med fler rapporterade fall än i våras. Ländernas åtgärder är nu dock mer riktade än under våren, med begränsade nedstängningar av städer och regioner. De ekonomiska störningarna kommer därför att bli jämförelsevis mindre än under andra kvartalet.

Latinamerika och Karibien

– Utsikterna för regionen har ljusnat något under de senaste månaderna allt eftersom antalet nya smittfall av Covid-19 har minskat i samtliga länder i regionen, med undantag för Argentina där antalet nya fall fortsatt att öka. Även belastningen på sjukvårdssektorn har minskat. Sammantaget kommer detta att möjliggöra lättnader i restriktionerna vilket i sin tur kan stödja den ekonomiska återhämtningen. Samtidigt har Latinamerika varit särskilt hårt drabbat av pandemin bland tillväxtmarknaderna, med Argentina, Brasilien, Colombia, Mexiko och Peru bland topp tio-länderna mätt i totalt antal sjukdomsfall.

Även om en viss uppjustering av regionens utsikter skett på kort sikt bedömer IMF att utvecklingen på lång sikt blir svag. Vid utgången av 2025 väntas regionens BNP ha växt 5,4 procent jämfört med nivån innan pandemin – den globala tillväxten väntas under samma period växa med 16,7 procent. Under 2020 har EKN hittills nedgraderat fem länder i regionen till sämre landriskklasser och den svaga utvecklingen väntas fortsätta under de kommande åren.

Afrika söder om Sahara

– På den afrikanska kontinenten är antalet konstaterade fall av Covid-19 nu drygt 1,2 miljoner. Smittspridningen ser ut ha tilltagit något under de senaste veckorna, men i ett globalt perspektiv är den på en fortsatt mycket låg nivå. På grund av den låga kapaciteten inom sjukvården valde dock många länder i Afrika söder om Sahara att tidigt införa kraftfulla restriktioner. Under sommaren lättades restriktionerna i de flesta länderna eftersom de ekonomiska konsekvenserna visade sig bli för stora. Enligt IMF:s Regional Economic Outlook från oktober 2020 är rörligheten utanför hemmet i stort sett tillbaka på nivån före krisen, men restriktionerna är fortfarande omfattande. I Västafrika är många gränser stängda för persontrafik, varutransporter försenas eller stoppas, skolor förblir stängda och den internationella flygtrafiken är på en fortsatt låg nivå.

Majoriteten av länderna på kontinenten drabbas hårt av dessa nedstängningar. Enligt IMF:s prognos från oktober kommer regionens ekonomi krympa med cirka tre procent under 2020, följt av en ungefär lika stor återhämtning under 2021. De viktigaste ekonomierna, Sydafrika och Nigeria, väntas krympa med cirka åtta respektive fyra procent under 2020. Störst blir fallet sannolikt i önationerna Mauritius (-14,0%) och Seychellerna (-13,8%) samt i Zimbabwe (-10,4%).