Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Samhällets och finansmarknadens förväntningar på ett hållbart näringsliv har förändrats dramatiskt på senare år. Idag vill både hushåll och professionella placerare att deras pengar ska bidra till ökad hållbarhet.

Kapitalmarknaden möter efterfrågan genom att erbjuda hållbarhetsmärkta investeringar i grön teknologi, klimatneutral tillverkning och välfärdssatsningar inom till exempel hälsovård.

DNV är ett världsledande institut för certifiering av verksamheter och sysslar med oberoende analys av hållbarhetsprofilen hos företag och finansiella instrument. Markus Zeitzen är Nordic Head of Sustainability & Finance och menar att alla banker och investerare i Europa redan nästa år kommer att fullt ut ha integrerat hållbarhet i sina investerings- och kreditbeslut:

– För att leva upp till detta måste alla företag se till att strategier, verksamhet och finansiering är hållbara och fråga sig, är vi gröna, tar vi socialt ansvar, kan vår bolagsstyrningen hantera dessa frågor?

Nya regelverk och initiativ som EU:s Green Deal eller den nya EU-taxonomin tvingar investerare och kreditinstitut till en mer enhetlig redovisning av hållbarhetsaspekter. Företag som söker finansiering måste kunna redovisa hur man uppfyller vedertagna hållbarhetsmål för att bankerna ska kunna låna ut och finansiärer köpa deras obligationer.

Många nya standarder

Vilka kriterier styr om syftet med en kredit klassas som hållbart? En vanlig standard är Green Loans and Social Loans från Loan Market Association, LMA, som dock anses som ganska vag av vissa bedömare, däribland Victor Carstenius på EKN:

– De är föremål för ett visst godtycke och den nya EU-taxonomin kommer troligen att spela en större roll vid våra hållbarhetsbedömningar framöver.

Helena Engnér Aili är hållbarhetsanalytiker på SEK och håller med:

– Vi tar alltid in den lokala kontexten och utvecklingspotential hos det enskilda projektet i vår bedömning.

EKN och SEK har tillsammans tagit fram ett ramverk för hållbarhetsbedömning som tar hänsyn till EU-taxonomin och branschspecifika faktorer.

Marknaden för gröna lån har vuxit kraftigt under senare år. Enligt SEB var marknaden för hållbara krediter värd USD 980 miljarder i augusti och spås nå en bra bit över 1 biljon (1 000 miljarder) i år.

Det ökade intresset för hållbara värdepapper innebär fördelar för låntagare som ska finansiera hållbara investeringar, framhåller Markus Zeitzen.

– Studier har visat att deras kostnader för finansiering blir lägre, givet att efterfrågan på hållbarhetsmärkta instrument är så stor. Vi har sett hur intresset för gröna obligationer överträffar efterfrågan på traditionella obligationer, vilket i sin tur kan innebära att de gröna lånen löper med lägre ränta och ökar sannolikheten för att de ska hitta köpare.

Hållbarhetsmärkta obligationer når med andra ord en mycket större grupp av potentiella investerare. Det växande intresset går hand I hand med striktare krav på hållbarhetsverifiering av gröna värdepapper:

– Företagen måste ta ansvar för alla delar av värdekedjan och säkra rutinerna för att granska hållbarheten i alla led.

Gröna investeringar

Till sist, hur kan ett exportkreditsystem stimulera till och gynna gröna investeringar?

– Det vore idealiskt om EKN kunde erbjuda förmånligare villkor för garantier till hållbara projekt, men vårt manöverutrymme begränsas av OECD:s och EU:s regler för statsstödda exportkrediter. Men vi stödjer initiativ som skulle innebära exempelvis möjligheter till längre garantitider och andra fördelar för hållbara projekt, säger Victor Carstenius.

Andelen garantier till gröna lån i EKN:s portfölj växer ständigt. Förnybar energiproduktion står till exempel för 7 procent. På SEK menar David Lindström, Export & Project Finance Director, att svenskt näringsliv är väl rustat för att möta världens behov av investeringar i teknologi som möjliggör övergången till en fossilfri värld.

– Förmånlig finansiering från SEK och EKN och cleantech från världsledande tillverkare utgör en oslagbar kombination.

Olika standarder för bedömning av hållbarhetsaspekterer hos finansiella instrument
 

- ICMA (The International Capital Market Association)


- LMA (Loan Market Association)


- CBI (The Climate Bond Initiative)