Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Omvärldsbevakning

1. Hur ser läget ut i världsekonomin?

”Nedstängda länder i Europa och i andra delar av världen börjar nu gradvis öppna även för tjänste-näringar som restauranger, hotell och turism. Redan tidigare har tillverkningsindustrin påbörjat sin återstart. Men vägen mot normalitet är lång. Givet den nuvarande utvecklingen kan i bästa fall ett trendbrott i det ekonomiska fallet väntas under sensommaren – och det förutsätter att den avtagande virusspridningen håller i sig. Om så är fallet kan Internationella valutafondens (IMF) huvudscenario med ett globalt fall i BNP om tre procent under 2020 realiseras. 

Sverige uppvisade som ett av få länder en positiv tillväxt om 0,1 procent

OECD:s redovisning av tillväxten under första kvartalet 2020 uppvisar ett BNP-fall inom EU om 3,3 procent jämfört med sista kvartalet 2019. I unionens mest coronadrabbade länder – Italien, Spanien och Frankrike – krympte ekonomierna med drygt 5 procent. Sverige uppvisade som ett av få länder en positiv tillväxt om 0,1 procent. Men detta kommer varken för Sverige eller andra länder att upprepas under det andra kvartalet.”

2. Hur går det för den svenska exporten?

”Ökningen av den svenska varuexporten var 2 procent under de första tre månaderna i år. Men under mars började det exporttapp som kommer att prägla exportstatistiken under april, maj och sannolikt juni. Minskningen av exporten var under mars 2,1 procent och under april 16,9 procent jämfört med samma månader 2019. Med närmare tre fjärdedelar av varuexporten till EU och övriga Europa är Sverige sårbart när den ekonomiska aktiviteten sjunker i regionen.

Vissa svenska exportbranscher har klarat krisen bättre än andra, och några har till och med ökat sin export. Den bransch som framför allt sticker ut är läkemedelsindustrin där exporten ökade 35 procent under årets första kvartal. Livsmedel ökade med 11 procent och trävaror med 4 procent. Även elektronik och telekom har ökat – med tio procent. Exporten av lastbilar och reservdelar till dem har däremot minskat med kring 20 procent. När april och maj läggs till den befintliga statistiken kommer nedgången att förstärkas i de branscher som i mitten av mars inledde tappet. Gemensamt för de branscher som har klarat sig bättre är att de mestadels är inriktade mot privat konsumtion.”

3. Hur ser utvecklingen ut i världens regioner?

Kina

Normaliseringen av den kinesiska ekonomin fortsätter. Industriproduktionen, framför allt hos storföretag, har kommit längst och börjar tillsammans med infrastruktur- och byggsektorn att visa tecken på en viss positiv tillväxt på årsbasis. Återhämtningsfasen ser dock ut att bli utdragen. Det beror på en alltjämt haltande SME-sektor, att sysselsättning och hushållskonsumtion ser ut att ta tid att återhämta sig samt att delar av den för ekonomin viktiga tjänstesektorn släpar efter. En svag efterfrågan i omvärlden och en ny eskalering i spänningarna till USA riskerar att hålla tillbaka export och investeringar.

De nya stimulanspaket som nyligen lanserats väntas tillföra cirka fyra procent av BNP i nya finanspolitiska åtgärder, framför allt inom infrastruktur. För helåret tyder utvecklingen på att Kina kan komma att överträffa IMF:s aprilprognos om 1,2 procent real BNP-tillväxt.

Övriga Asien

”I övriga Asien har däremot tillväxtprognoserna fortsatt att skrivas ned i takt med att inhemska restriktioner på många håll förlängts in i maj månad. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin liksom exportorder förblir i en fallande fas för hela regionen (utom Kina) i maj. Ett betydande BNP-tapp är att vänta under Q2 på de flesta håll.

Trenden av låg smittspridningstakt håller i sig Nordasien (Kina, Hong Kong, Taiwan, Sydkorea) samt i vissa länder i Sydostasien som införde omfattande inhemska restriktioner under mars (Malaysia, Thailand och Vietnam). Lättnader i restriktionerna fortskrider vilket tyder på att den ekonomiska nedgången bottnar under Q2 och att en viss ekonomisk återhämtning inleds. I flera större låg- och medelinkomstländer – Filippinerna, Indonesien och Bangladesh men framför allt Pakistan och Indien – är däremot kontroll över smittspridningen ännu inte inom räckhåll. Likväl har dessa länder nödgats att börja lätta på restriktionerna då nedstängningsåtgärderna får svåra konsekvenser för ekonomin och befolkningen. Därmed är prognosen i flera av dessa länder mer osäker då riskerna samtidigt ökar för en andra smittvåg och för att en normalisering drar ut på tiden.”

OSS, Baltikum och Balkan

”De senaste prognoserna från IMF talar om ekonomisk recession på drygt 5 procent för Östeuropa och Balkan, medan Centralasien och Kaukasus kommer att klara sig något bättre med recession på cirka 1 procent. Recessionen väntas bli djupast i Kroatien (-9%), Ukraina (-7,7%), Vitryssland (-6,0%) och Ryssland (-5,5%), men i likhet med stora delar av övriga världen väntas en förhållandevis kraftig återhämtning under 2021. Råvaruprisutveckling, utvecklingen vad gäller Covid-19 i Västeuropa samt hur väl länderna lyckas att förhindra lokal smitta kommer att bli avgörande för återhämtningen.”

Mellanöstern och Nordafrika

”Åtgärder för att begränsa smittspridningen gör att MENA går in i en recession 2020 (-3% enligt IMF:s prognos) för först gången sedan 1980-talet. De senaste veckorna har restriktioner minskats i många länder efter indikationer på att virusutbrottet hejdats. Samtidigt fortsätter smittspridningen att tillta i andra länder, vilket ökar osäkerheten för när en ekonomisk återhämtning kan påbörjas. Utrymmet för finanspolitiska stimulanser är begränsat, vilket innebär att återhämtningen troligen blir långsam. IMF:s prognos på en regional tillväxt kring fyra procent 2021 är sannolikt för optimistisk.”

Latinamerika och Karibien

”Medan G7-länderna registrerade de första fallen i slutet av januari så kom de första konstaterade fallen till Latinamerika en bit in i mars. Antalet konstaterade smittade fortsätter att öka generellt och särskilt i regionens största ekonomi – Brasilien – där antalet konstaterade smittade nu är näst högst i världen efter USA. I Brasilien och Mexiko, som tillsammans utgör två tredjedelar av regionens BNP, har implementeringen av karantänsåtgärder varit mycket begränsade. Risken för en sen utplaning av nya smittfall är högre i dessa länder än regionen i övrigt. Prognoser över antalet döda i Brasilien befaras komma att uppgå till 100 000 eller fler innan situationen stabiliseras.

Latinamerika var innan spridningen av coronaviruset i en återhämtningsfas efter råvarupriskraschen 2014/15. En delförklaring till de relativt stora effekterna på regionens tillväxt under 2020 är att utrymmet att genomföra efterfrågastimulerande åtgärder på grunda av detta är begränsat. En utbredd informell arbetsmarknad gör dessutom att stimulansåtgärder som lönesubventioner eller skattelättnader endast kommer att kunna stödja ekonomierna i begränsad utsträckning.”

Afrika söder om Sahara

”Samtliga länder i Afrika söder om Sahara har nu konstaterade fall av covid-19. På grund av den låga kapaciteten inom sjukvårdssektorn har många länder svarat med kraftfulla restriktioner som inte minst slår mot den stora informella sektorn av ekonomin. Till följd av stora ekonomiska konsekvenser – snarare än en nedgång i smittspridningen – har flera länder inklusive Sydafrika, Nigeria, Ghana och Kenya försiktigt börjat lätta på restriktionerna. Fallande råvarupriser, minskad global efterfrågan, störningar i handeln med Kina och kapitalutflöden är emellertid de faktorer som hittills har drabbat kontinenten hårdast. Afrika väntas behöva 100 miljarder USD i ekonomisk stimulans på grund av coronakrisen.”