Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Omvärldsbevakning

1. Hur ser läget ut i världsekonomin?

”Coronakrisen och de konkreta åtgärder som tas till för att stoppa spridningen av viruset har dramatiska effekter på produktion, konsumtion och investeringar världen över – och därmed på den globala ekonomiska tillväxten. Det finns ingen historisk motsvarighet till att företag upphör med hela eller delar av sin produktion i den här omfattningen. Nolltillväxt är därför att betrakta som ett optimistiskt scenario för 2020 och man ser i stället negativ tillväxt som huvudscenariot. Exempelvis har IIF (Institute of International Finance) under mars reviderat ned sin tillväxtprognos för världs¬ekonomin från 2,6 till -1,5 procent.”

”Produktionen i Kina och andra länder i Nordostasien återgår gradvis till det normala, men risken att viruset återkommer är inte undanröjd. Utvecklingen i andra delar av Asien, Europa, USA och Latinamerika är långt ifrån stabiliserad och ekonomierna går på sparlåga. De massiva likviditetsinjektioner som centralbankerna i bland annat USA och eurozonen har genomfört under de senaste två veckorna har dock haft en stabiliserande effekt på kapitalmarknaderna.”

2. Hur går det för den svenska exporten?

”Eftersom närmare tre fjärdedelar av vår varuexport går till EU och övriga Europa är Sverige sårbart när den ekonomiska aktiviteten i regionen nu sjunker drastiskt. Uppskjutna inköpsbeslut och finansieringssvårigheter riskerar att skapa en ond spiral för exportutvecklingen. Situationen är mest prekär i Italien, men även andra för Sverige viktiga exportländer har drabbats hårt. Man kan med säkerhet säga att de begränsningar i rörelsefrihet och kommersiell aktivitet som vi ser kommer att fortsätta slå hårt mot exporten. För att mildra de negativa effekterna kommer offentliga insatser inom bland annat finansiering ge svenska exportörer möjlighet att upprätthålla kundrelationerna.”

”Den svenska varuexporten ökade under januari med fyra procent. Det är den senaste statistiken vi har tillgång till och coronakrisen var då i allt väsentligt begränsad till Kina. Trots att produktionen stannade av i delar av Kina under andra halvan av januari ökade svensk export till landet med 25 procent. Vi kommer att se nedgången i den totala exporten först i statistiken för mars och april.”

3. Hur ser utvecklingen ut i världens tillväxtregioner?

Asien

”I Kina fortsätter normaliseringen av industriproduktionen och landets stora stimulansåtgärder väntas bidra till att en återhämtning inleds under Q2 2020. Samtidigt revideras BNP-prognosen för Kina ned, såsom den gör för alla Asiens ekonomier. De fattigare länderna med stor textilexport bedöms vara särskilt utsatta. I exempelvis Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan och Kambodja står EU och USA för 40-60 procent av varuexporten.”

”Vi ser en global kapitalmarknadsoro återspeglas i kapitalutflöden som har drabbat de mer globalt integrerade tillväxtmarknaderna. Den här marknadsoron tycks dock ha dämpats något efter förra veckans policyåtgärder i OECD.” 

”Som svar på accelererande sjuktal har ”lockdowns” införts i bland annat Malaysia, Thailand, Filippinerna – och befolkningsrika Indien. Åtgärden blir ett hårt slag mot Indiens ekonomi som redan före pandemiutbrottet tyngdes av inhemska problem.”

OSS, Baltikum och Balkan

”Den senaste veckan har antalet bekräftade coronafall ökat kraftigt i den här regionen. Det är dessutom sannolikt att fallen är underrapporterade, åtminstone i vissa av de auktoritära forna sovjetrepublikerna. Vi ser betydande ekonomiska risker i råvaruprisberoende ekonomier, ekonomier med stor import av insatsvaror från Kina samt ekonomier med stor export till EU. De flesta turistberoende ekonomier på Balkan kommer också att få problem om Europas gränser fortsätter att vara stängda över turistsäsongen. Beredskapen för att hantera smitta bedöms vara medelhög i de flesta av de här länderna.”

Mellanöstern och Nordafrika

”Mellanöstern och Nordafrika väntas nu gå in i en recession under 2020 och se negativ tillväxt för första gången sedan 1980-talet. Regionen är främst exponerad genom oljesektorn. För de rika Gulfländerna medför oljeprisfallet dock ingen betydande riskökning för betalningsförmågan på kort och medelfristig sikt. Det är också troligt att svagare Gulfländer som Bahrain och Oman kommer att få stöd från övriga Gulfländer vid behov.”

”Nya eller utökade stödprogram från IMF och Världsbanken kommer sannolikt att tas fram både för fattigare och politiskt instabila oljeländer med låg hälsoberedskap (som Algeriet och Irak) och för skuldtyngda länder beroende av turism (som Jordanien, Marocko och Tunisien).”

Latinamerika och Karibien

”Redan innan spridningen av coronaviruset och oljepriskraschen var Latinamerika den region i världen med lägst tillväxt. Risken för en ekonomisk recession under 2020 är därför sannolik. Flera bedömare har reviderat ned tillväxten för regionen (exklusive Venezuela) från runt 0 procent till mellan -4 och -5 procent för 2020. Priset på koppar och sojabönor har fallit, vilket särskilt påverkar exporten i Chile och Peru respektive Argentina och Brasilien.”

”Företagens exponering till externfinansiering är stor i Chile och Colombia. Exponeringen är främst koncentrerad till råvaruexporterande företag som redan har drabbats av de lägre priserna för sina produkter.”

Afrika söder om Sahara

”De flesta av länderna i Västafrika har nu konstaterade fall av coronasmitta och givet stora brister inom sjukvårdssystemen kan antalet fall vara betydligt fler än som rapporteras. Beredskapen att hantera ett utbrott är generellt sett låg och vid större utbrott kommer internationell hjälp att behövas. Den här regionens riskexponering ligger framför allt i att många länder är råvaruprisberoende, makroekonomiskt svaga ekonomier med betydande skuldsättning, stora bytesbalansunderskott och ett tydligt importberoende från Kina. EU är en viktig exportmarknad, vilket utgör ytterligare en risk om Europa fortsätter att vara stängt.”

”Under de senaste veckorna har IIF registrerat ett mycket stort utflöde av kapital från tillväxtmarknaderna – större än under den globala finanskrisen. Samtidigt beräknar FN att de oljeproducerande länderna i Afrika kommer att förlora 40 procent av sina årliga intäkter på grund av lägre oljepriser.”