Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Omvärldsbevakning

1. Hur utvecklas pandemin i världen?

”Utvecklingen av coronapandemin är fortsatt dramatisk. Framför allt sker en ökning i Nord- och Sydamerika, men även Indien uppvisar en snabb smittspridning. Däremot är situationen fortsatt stabil i Östasien och i Europa har smittspridningen minskat väsentligt. Att virusspridningen nu förefaller vara på tillbakagång inom EU har förbättrat möjligheterna till ekonomisk återhämtning under sommaren och hösten. Men risken för uppblossande virusutbrott finns i allra högsta grad kvar, världen över.”

2. Hur ser de ekonomiska utsikterna ut?

”Tjänstebranscher som turism har en lång tid framför sig mot normalitet, men i övrigt förbättras situationen för näringslivet. Den nya tillväxtprognosen för 2020 är en minskning av global BNP med 4,9 procent. Kina är ett av ytterst få länder som spås växa – med en procent. I EU:s mest drabbade länder, som exempelvis Italien, Spanien och Frankrike, spås ekonomierna å andra sidan krympa med mer än tolv procent. IMF:s senaste prognos för världshandeln visar på en minskning med 11,9 procent under 2020. Det är ett dramatiskt tapp, men det finns signaler om att världshandeln nu befinner sig i ett bottenläge och att en gradvis återhämtning är inom räckhåll.”

3. Hur går det för den svenska exporten?

”För varje månad som adderas till den svenska exportstatistiken tydliggörs det stora exportfallet allt mer. Minskningen av exporten var i mars 2,1 procent, i april 16,9 procent och i maj minskade den svenska exporten med 25,8 procent jämfört med 2019. Men en del talar för att minskningen av exporten bromsades upp under juni. Sveriges grannländer i Norden, inom EU och Storbritannien har under maj och juni gradvis börjat återgå till mer normal ekonomisk aktivitet. Men troligtvis kommer det att dröja en bra bit in på hösten innan exporten närmar sig de volymer som rådde vid samma tid 2019. 

Exporten till världen utanför EU har minskat betydligt minde än till EU. Och exporten till Asien har faktiskt ökat med 13 procent fram till och med april. Kina, Japan, Thailand och Taiwan är länder som under årets första fyra månader ökat sin import från Sverige. Den sedan flera decennier pågående trenden där Asien utgör en allt större del av såväl världsekonomi som världshandel avspeglas även i sammansättningen av svensk export. Asien står nu för 12 procent av svensk export, och Kina svarar för hälften av den siffran. Växande export till länder utanför EU betyder att Sveriges export blir mer diversifierad och därmed mindre sårbar.”

3. Hur ser utvecklingen ut i världens regioner?

Kina

”Normaliseringen av den kinesiska ekonomin fortsätter. De nya stimulanspaket som lanserades i maj väntas tillföra cirka 4 procent av BNP i nya finanspolitiska åtgärder. Senaste inköpschefsindex (PMI) indikerar också att återhämtningen fortsätter. För både tillverkningsindustri och tjänstesektor fortsätter PMI att ligga något över 50 i juni och stiger jämfört med maj och april. För helåret ligger IMF:s juniprognos i stort oförändrad på cirka 1 procent BNP-tillväxt. På den globala arenan har Kina i juni aviserat att bidra till att lätta på skuldbördan för de 77 utvecklingsländer, varav merparten i Afrika, som identifierats i G20:s skuldinitiativ.”

Övriga Asien

”IMF:s prognos för utvecklings- och tillväxtmarknaderna i Asien nedreviderades i juni och förutspår nu en tillväxt om minus 0,8 procent 2020 (mot +1% i aprilprognosen). Det blir i sådana fall den lägsta tillväxten på 60 år. Flertalet ekonomier har sedan mitten/slutet av maj dock lättat på restriktionerna, vilket talar för att merparten av Asien har den värsta ekonomiska nedgången bakom sig.

Trenden av en låg smittspridningstakt håller i sig Nordasien, även om både Kina och Sydkorea erfarit kluster av nya utbrott. Detsamma gäller för vissa länder i Syd- och Sydostasien (Malaysia, Thailand, Vietnam samt Sri Lanka). I flera större låg- och medelinkomstländer såsom Filippinerna, Indonesien, Bangladesh och Pakistan är däremot kontroll över smittspridningen ännu inte inom räckhåll. Mest oroväckande förefaller utvecklingen vara i Indien. Likväl har dessa länder nödgats att börja lätta på restriktionerna då nedstängningsåtgärderna haft svåra konsekvenser för ekonomin och befolkningen. Därmed är prognosen i dessa länder mer osäker då riskerna ökat för en andra smittvåg.”

OSS, Baltikum och Balkan

”Under den senaste månaden är trenden att de generellt sett kraftiga nedstängningarna av länderna i regionen nu har börjat avvecklas. Frånsett Ryssland har regionen hittills klarat sig förhållandevis väl, sannolikt eftersom många länder har agerat snabbt och kraftfullt. Några av länderna i Centralasien och Kaukasus, exempelvis Armenien och Kazakstan, har delvis tvingats återinföra nedstängning på grund av att smittan har tagit fart när tidigare restriktioner lättades. Liksom i Västeuropa slår nedstängningarna hårt mot efterfrågan och får långtgående effekter på företag och arbetstillfällen.”

De senaste prognoserna från IMF talar om ekonomisk recession om drygt fem procent för Östeuropa och Balkan medan Centralasien och Kaukasus kommer att klara sig något bättre med recession på cirka en procent. Recessionen väntas bli djupast i Kroatien (-9%), Ukraina (-7,7%), Ryssland (-6,6%) och Vitryssland (-6,0%).”

Mellanöstern och Nordafrika

”MENA kommer att gå in i en tillfällig recession under 2020. Regionens ekonomier väntas "krympa med över fyra procent enligt IMF:s och Världsbankens prognoser. De senaste veckorna har restriktioner lättats efter indikationer på att virusutbrottet hejdats. Samtidigt fortsätter smittspridningen att tillta i flera länder, vilket ökar osäkerheten för när en ekonomisk återhämtning kan påbörjas. Utrymmet för finanspolitiska stimulanser är begränsat, vilket innebär att återhämtningen troligen blir långsam. IMF:s och Världsbankens prognoser pekar på en regional tillväxt kring två till tre procent 2021, vilket är lägre än för de flesta andra regioner.”

Latinamerika och Karibien

”Åtgärder för att minska smittspridningen försvårar den ekonomiska aktiviteten i regionen. Latinamerikas BNP väntas minska med 9,7 procent 2020 enligt IMF senaste prognos, vilket är en nedrevidering med 4,2 procentenheter sedan senaste prognosen i april. Lägst tillväxt väntas i Mexiko, minus 10,5 procent, följt av Brasilien, minus 9,1 procent, och Peru. De två förstnämnda länderna utgör tillsammans två tredjedelar av regionens totala BNP. Under 2021 väntar sig IMF en tillväxt om 3,7 procent i regionen, vilket innebär att en återgång till BNP-nivån som rådde vid inledningen av 2020 tidigast kan väntas under 2022–2023.

Regeringar i regionen har en svår balansgång framöver mellan inkomstmöjligheter och försörjning samtidigt som fortsatt prioritering av smitthämmande åtgärder gäller. Flera länder, exempelvis Chile, Colombia och Peru, har finanspolitiskt utrymme att stimulera sina respektive ekonomier. Brasilien, som hittills initierat de mest omfattande åtgärderna om totalt motsvarande drygt sex procent av BNP, har dock begränsat utrymme för fortsatta stimulanser. Mexiko, med den kraftigaste recessionen, har än så länge endast presenterat begränsade stimulanser trots att finansieringsmöjligheter finns.”

Afrika söder om Sahara

”Antalet konstaterade fall av Covid-19 fortsätter att stiga på den afrikanska kontinenten, men i ett globalt perspektiv rör det sig alltjämt om få fall. På grund av den låga kapaciteten inom sjukvården valde många länder i Afrika söder om Sahara att tidigt införa kraftfulla restriktioner. Under maj och juni har restriktionerna i många fall lättats eftersom de ekonomiska konsekvenserna har visat sig bli för stora. Det har lett till ökad smittspridning och i vissa fall ett återinförande av restriktioner.

När 2020 summeras kommer majoriteten av länderna på kontinenten att ha drabbats hårt på grund av nedstängningar, råvaruprisfall, minskad global efterfrågan, omfattande kapitalutflöden och störningar i handeln med Kina. Enligt IMF:s uppdaterade prognos från juni kommer regionens ekonomi krympa med drygt tre procent under 2020, vilket är en nära dubbelt så djup recession som i IMF:s aprilprognos. Särskilt djup recession väntas i Sydafrika (-8%) och Nigeria (-5,4%) som är regionens tungviktare.