Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Hur är läget i världsekonomin egentligen?

– Enligt IMF:s senaste prognos bottnar konjunkturen i år och vänder sedan uppåt. Prognosen visar dock att den globala ekonomiska tillväxten kommer att vara svagare i år och nästa år än den var 2022. Det beror dock var i världen man vänder blicken – skillnaden i tillväxttakt mellan Asien och övriga regioner tilltar nämligen under året. I år beräknas till exempel euroområdet växa med 0,8 procent samtidigt som Asien växer med 5,3 procent. Och, vilket är viktigt för svenska exportbolag att tänka på, Asien är inte längre bara en region man handlar från. 35 procent av all världens import sker till länder i regionen.

Och hur ser det ut med inflationen runt om i världen?

– Den historiskt höga inflationen, i synnerhet i OECD:s höginkomstländer, bedöms ha kulminerat och är nu gradvis fallande. I USA kulminerande den i juni 2022 och har därefter fallit varje månad. Årstakten var i mars 3,9 procent, samtidigt som styrräntan är fem procent. Den europeiska och den svenska centralbanken har varit senare i räntehöjningscykeln. I maj var deras styrräntor 3,75 procent respektive 3,5 procent. För samtliga tre centralbanker förväntas räntehöjningarna upphöra under sommaren, även om det inte är osannolikt att ytterligare en höjning kan följa under hösten.

Vad innebär det här för svensk export?

– Svensk export går bra! Den svenska varuexporten utvecklades starkt förra året, hjälpt av en svag krona. Värdeökningen var totalt 23 procent, men till det allt viktigare Asien uppgick ökningen till mer blygsamma 16 procent. Under de två första månaderna 2023 har varuexporten fortsatt upp med 17 procent. Exporten till EU-länderna är fortsatt stark med en ökning om 20 procent medan exporten till Asien återigen ökar mindre än till andra regioner.

Till sist, kan vi göra några nedslag i hur det ser ut på viktiga exportmarknader?

1. Latinamerika

– Den svenska exporten till Latinamerika ökade med hela 47 procent förra året. Under 2023 väntas tillväxten i regionen dock uppgå till svaga 1,6 procent, vilket gör regionen till den svagast växande med undantag för Östeuropa där konflikten i Ukraina inverkar på tillväxten. Många länder, däribland Brasilien och Chile, slåss mot inflation, sjunkande exportinkomster, svaga produktionsdata och stigande arbetslöshet.

2. Asien

– I Asien, med Kina och Indien i spetsen, fortsätter den starka tillväxten under de kommande åren. Att Kinas ekonomiska cykel är ur fas med omvärlden beror på att man avvecklade den strikta covid-strategin i slutet av december 2022. Efter låg BNP-tillväxt 2022, tre procent, är ekonomin nu i början av en återhämtningsfas. I Indien och Sydostasien förblir tillväxten robust – 5,9 procent i Indien och 4,5 procent i Sydostasien. Asien har generellt sett inte drabbats lika hårt av inflation som Europa och Nordamerika, och även här har inflationen dessutom troligen redan passerat sin kulmen.

3. Europa och Nordamerika

Euroområdet, övriga Europa och USA kommer att befinna sig i en fortsatt höginflationsmiljö under 2023 och detta bidrar till dämpad ekonomisk aktivitet. Med tillväxttal på mellan 0,8 och 1,6 procent för året växer ”väst” långsammast i världen i år, tillsammans med Latinamerika. Under nästa år sjunker USA:s tillväxt ytterligare till 1,1 procent. Eurozonens tillväxt ökar något, men även 2024 uppvisar alltså OECD-länderna den lägsta tillväxten i världen.