Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Harmoniserad exportpolitik

EU-länderna samordnar sina positioner och förbereder EU-förslag och initiativ till förhandlingar i OECD när det handlar om exportkreditarrangemanget. EU:s medlemsländer samordnar sig även vid förhandlingar med WTO och den internationella arbetsgruppen IWG.

Detta samarbete inom EU sker i rådsarbetsgruppen för exportkrediter (Council Working Group on Export Credits). I arbetsgruppen behandlas också harmonisering inom EU av statligt exportkreditstöd, vilket har resulterat i ”harmoniseringsdirektivet”– Rådets direktiv 98/29/EG om harmonisering av huvudbestämmelserna för kreditförsäkringar för medellånga och långa exportaffärer.

Direktivet föreskriver hur exportkreditgarantier med total riskperiod på minst två år ska utformas samt hur informationsutbyte ska ske mellan EU-länderna. Syftet är att skapa lika konkurrensvillkor bland exportörer i EU.

Genom gemensamma beslut av Ministerrådet och Europaparlamentet införlivas OECD:s exportkreditarrangemang i EU-lagstiftningen. Detta framgår av Förordning nr 1233/2011 om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter, samt kommissionens delegerade förordningar som grundar sig på detta. Förordningen stipulerar också årlig rapportering till Europaparlamentet om exportkreditinstitutens verksamhet.

Konkurrenspolitiska regleringar

I EU finns ett generellt förbud mot statsstöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen i den utsträckning det påverkar handeln inom EU (artikel 107 i EUF-fördraget). Detta gäller även statlig exportfinansiering. EU-kommissionen har beslutat om regleringar i detta syfte.

Marknadsmässiga risker

Statliga aktörer ska inte vara aktiva på det område som privata försäkringsbolag täcker. Detta gäller affärer med total riskperiod mindre än två år i EU och flertalet OECD-länder.

Det framgår av kommissionens meddelande om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på kortfristig exportkreditförsäkring 2012/C 392/01. Syftet är att skapa lika konkurrensvillkor mellan privata försäkringsbolag och statliga exportkreditinstitut.

Statliga garantier som inte är exportkreditgarantier

För garantier som inte är exportkreditgarantier finns ett tillkännagivande från kommissionen om tillämpning av artikel 87 och 88 i EG-fördraget om statsstöd i form av garantier 2008/C 155/02 samt rättelse 2008/C 2004/11. Exportkreditgarantier omfattas inte av dessa regler, men reglerna tillämpas till exempel på rörelsekreditgarantier.

Sidan uppdaterades senast