Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN:s arbete styrs av flera internationella regler och deltar som en av många aktörer i förhandlingar och möten kring dessa regelverk. Här kan du läsa om de organisationer och samarbeten som sätter ramarna för exportfinansiering. Det framgår också vilka internationella regler som styr EKN:s verksamhet.

WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) har hand om regler för internationell handel. Målet är att hjälpa producenter av varor och tjänster, exportörer och importörer att utöva sin verksamhet och att underlätta handel mellan länder.

OECD

Exportfinansiering är en viktig del av arbetet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). EKN samarbetar inom OECD kring flera olika frågor och regelverk.

EU

Inom Europeiska unionen (EU) är det två politikområden som styr statliga garantier. Dessa är handelspolitiken som fokuserar på global konkurrensneutralitet och konkurrenspolitiken med fokus på konkurrensneutralitet inom EU och icke-subvention.

Bernunionen

EKN är medlem i Bernunionen (International Union of Credit and Investment Insurers), som är en branschorganisation för ett 80-tal medlemmar från alla delar av världen.

Parisklubben

Parisklubben är det forum där offentliga och offentligt garanterade krediter omförhandlas när ett land har fått så stora betalningsproblem att landet inte längre kan stå fast vid sina åtaganden.

Återförsäkringsavtal

Exportkreditinstituten i olika länder samarbetar genom olika former av samarbetsavtal. De vanligast förekommande är återförsäkringsavtal.

Norden

Exportkreditinstituten i den nordiska kretsen samarbetar för diskussion och utbyte av information.

Årliga möten hålls på chefsnivå samt för ett antal undergrupper för diskussion av tekniska frågor. Detta ger tillfälle för EKN att träffa och diskutera med sina nordiska kollegor och fördjupa kontakterna.

Färgblock

Svenska och inter­na­tionella or­ga­ni­sa­tion­er

Vill du veta mer om svenska och internationella organisationer och exportkreditinstitut i andra länder? Här hittar du länkar till ett urval.

Svenska och inter­na­tionella or­ga­ni­sa­tion­er

Sidan uppdaterades senast