Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Antikorruption

EKN gör en bedömning av korruptionsrisken i alla exportaffärer och vidtar åtgärder i enlighet med OECD:s rekommendation om antikorruption*.

Affärer med förhöjd korruptionsrisk går till granskning. Det kan handla om affärer med export till särskilt korruptionsutsatta länder **, export till offentliga köpareeller affärer med en part som har en korruptionshistorik eller är under utredning för mutbrott. Affärer som genomförs med hjälp av en agent går också till den särskilda prövningen.

Som en del av EKN:s granskning av affären och dess parter ställer EKN frågor. Granskningens utformning och omfattning beror av de risker som identifierats. Exportörens antikorruptionssystem och egen bedömning är dock alltid en viktig del i granskningen.

Kommer oegentligheter, mutor eller annan otillbörlig förmån i affären till din kännedom ska EKN alltid informeras. Den som informerar kan förbli anonym. En ansökan kan förklaras vilande alternativt avslås. Uppstår korruptionsmisstankar efter garantins ikraftträdande kan garantin förklaras vilande och skadeersättning kan nekas tills korruptionsmisstankarna undanröjs.

Skatt

Företaget ska verka för transparens gentemot skattemyndigheter genom att på ett omsorgsfullt vis rapportera och betala skatt i tid, och driva sin verksamhet utifrån ett kommersiellt snarare än skattedrivet synsätt. Företaget ska följa tillämplig skattelagstiftning och OECD:s Transfer Pricing Guidelines.

Hållbar långivning

EKN följer OECD:s principer för hållbar långivning. Principerna är en del av OECD:s arbete för gott styrelseskick (good governance) och syftar till att undvika ohållbar offentlig skuldsättning i låginkomstländer, bland annat till följd av exportkrediter. Det innebär att EKN har förbundit sig att inte garantera affärer med offentliga köpare i ett land om landet har fyllt sin kvot av kommersiell upplåning. 

Kvoterna bestäms av Internationella valutafonden (IMF) och/eller Världsbanken och sammanställs i en lista av OECD. Listan publiceras på OECD:s hemsida och uppdateras kvartalsvis. Kvoterna avser endast kommersiell upplåning av offentliga aktörer i låginkomstländer.

Institutet Mot Mutor

EKN är stödjande medlem till IMM, Institutet Mot Mutor. Organisationen arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras.

Visselblåsartjänst

EKN har en visselblåsartjänst där du kan anmäla misstankar om oegentligheter inom EKN.

Sidan uppdaterades senast