Problem i affären?

Nedan information gäller för vår garanti för kundfordringar och fordringsförlust. För övriga garantityper, kontakta oss.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.

1

Vad gör jag om problem uppstår i min affär, eller om jag inte får betalt?

När problem uppstår i din affär ska du som garantitagare informera och rådgöra med EKN snarast möjligt. Du ska även vidta åtgärder och i övrigt agera för att undvika eller begränsa förlust. Om köparen/låntagaren inte inom en månad från förfallodagen har betalat ska du skriftligen anmäla detta till EKN. Anmälningsskyldighet gäller även fordringar som inte är garanterade av EKN men som du har på samma köpare/låntagare. 

Ladda ner anmälan om betalningsdröjsmål
2

Vad gör EKN om det uppstår problem i min affär?

Vi utreder problemets art och omfattning tillsammans med dig som garantitagare och samråder om lämpliga åtgärder för att förhindra eller minimera skada.

Exempel på åtgärder som kan vidtas är besök hos köparen/låntagaren, omförhandling av betalplan och rättsliga åtgärder för att driva in utestående fordran.

EKN samarbetar ofta med den svenska ambassaden i köparlandet och anlitar vid behov lokal finansiell eller juridisk expertis.

3

Hur får jag ersättning av EKN?

Om betalning för den EKN-garanterade fordran inte inkommer, kan du ansöka om skadeersättning från EKN. För att du ska kunna få ersättning för din fordran behöver bland annat följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Du har gjort en anmälan om dröjsmål och ansökt om skadeersättning inom fastställd tid.
  • Du har ett skriftligt och rättsligt bindande avtal med köparen/låntagaren.
  • Fordran är klar, d.v.s. köparen/låntagaren har inte gjort invändningar mot kravet på betalning eller åberopat motfordran.
  • Du eller den som har tagit över rättigheterna under garantin (ofta en bank eller annat kreditinstitut) har överlåtit hela den utestående fordran på köparen/låntagaren samt eventuella säkerheter till EKN.
  • Karenstiden har passerat.
4

När får jag ersättning från EKN?

Efter en karenstid, som räknas från förfallodagen, betalar EKN ut skadeersättning under garantin. Normalt är karenstiden tre månader.  I vissa fall, till exempel när köparen/låntagaren har gått i konkurs, betalar EKN ut skadeersättning utan karenstid.

EKN:s handläggningstid på högst 15 dagar tillkommer.

Du får ett brev från EKN med en bekräftelse på beloppet som kommer att betalas ut och information om vilket konto vi sätter in det på. Har ditt avtal med köparen en dröjsmålsränteklausul, får du ränta under karenstiden enligt en av EKN i förväg fastställd räntesats.

5

Om min kund inte betalar, hur mycket får jag i ersättning från EKN?

EKN ersätter dig enligt de villkor som finns uppställda i din garanti, d.v.s. det garanterade obetalda beloppet minus din självrisk.

6

Ersätter EKN mig för några andra kostnader än den uteblivna betalningen?

Kostnader för skadeförebyggande åtgärder och indrivningsåtgärder fördelas normalt mellan dig och EKN i enlighet med garantiprocentsatsen. Är garantiprocentsatsen 95 tar EKN alltså 95 procent av kostnaden. Vissa kostnader som du haft, som till exempel kostnader för framställande av krav mot köpare/låntagare eller borgensman ersätts dock inte av EKN.

7

Vad händer efter att skadeersättning betalats ut?

Efter skadereglering fortsätter vi tillsammans vårt arbete för att återvinna fordran. Belopp som inflyter från köparen/låntagaren eller eventuell borgensman ska, sedan kostnader för vidtagna åtgärder täckts, fördelas mellan EKN och dig så att EKN erhåller vad som svarar för garantiprocentsatsen och du får ett belopp motsvarande din självriskandel.

 

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020