Ersättning från EKN

Om betalning för den EKN-garanterade fordran inte inkommer kan du ansöka om skadeersättning från EKN.

Ladda ner blankett för ansökan om skadeersättning

Förutsättningar för ersättning

För att du ska kunna få ersättning för din fordran behöver bland annat följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Du har gjort en anmälan om utebliven betalning och ansökt om skadeersättning inom fastställd tid.
  • Du har ett skriftligt och rättsligt bindande avtal med köparen/låntagaren.
  • Fordran är klar, det vill säga köparen/låntagaren har inte gjort invändningar mot kravet på betalning eller åberopat motfordran.
  • Du eller den som har tagit över rättigheterna under garantin (ofta en bank eller annat kreditinstitut) har överlåtit hela den utestående fordran på köparen/låntagaren samt eventuella säkerheter till EKN.
  • Karenstiden har passerat.

När får du ersättning?

När du skickat ansökan om skadeersättning till EKN betalar vi ut ersättningen efter en karenstid (väntetid) som räknas från respektive förfallodag. Karenstiden framgår av garantin. EKN:s utbetalningar följer i princip samma takt som den du har avtalat med din kund.

Du får ett brev från EKN med en bekräftelse på beloppet som vi kommer att betala ut och information om vilket konto vi sätter in det på. Beloppet är skadebeloppet minus din självrisk. Har ditt avtal med kunden en dröjsmålsränteklausul, får du ränta under karenstiden.

Om din köpare eller låntagare har gått i konkurs, eller om en ny betalningsplan är avtalad men inte följs, betalar EKN ut skadeersättning utan karenstid.

EKN:s handläggningstid på högst 15 dagar tillkommer. Du får dröjsmålsränta (räntekompensation) om vi inte har hanterat din ansökan inom 15 dagar från det att din ansökan om skadeersättning är komplett, förutsatt att aktuell karenstid har löpt ut.

Så här gör du för att få ersättning

Du ansöker om skadeersättning i ansökningsblanketten.   

För att EKN ska kunna betala ut ersättning behöver vi tillsammans med din anmälan dokument som styrker att fordran finns och vilket belopp det gäller samt visar vilka åtgärder som vidtagits. Överlåtelse av fordran till EKN (överlåtelsehandling), fordringsbevis (växel) och växelprotestprotokoll (om tillämpligt) i original ska inkomma till EKN innan ersättning betalas ut.

Ansök om skadeersättning

Ladda ner blankett

Sidan uppdaterades senast 22 okt 2021