Mänskliga rättigheter

EKN gör en bedömning av risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter i alla affärer där det finns en tydlig slutanvändare.

MR-granskningen ingår i EKN:s affärsbedömning och kan bidra till att reducera risken i affären. Korta rembursgarantier, rörelsekreditgarantier samt försvarsmaterielexport är undantagna bedömningen.

EKN:s hänsyn till mänskliga rättigheter lägger särskild vikt vid de rättigheter som har en stark koppling till affärsverksamhetens påverkan på dess omgivning. Det gäller till exempel arbetsförhållanden, företags påverkan på hälsa och säkerhet i närområdet, folkomflyttningar, ursprungsbefolkning, sårbara grupper samt kulturområden.

Hur går EKN:s bedömning till?

  1. När garantiansökan kommer in gör EKN en screening för att identifiera affärer med hög risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter.
  2. Vid hög risk för negativ påverkan går ansökan vidare till MR-granskning. Omfattning av granskningen anpassas till finansieringens storlek, vilka risker som identifierats och EKN:s möjlighet att påverka situationen.
  3. EKN använder IFC:s Performance Standards och IFC:s riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhetför att utvärdera vad som anses vara acceptabel påverkan. EKN följer också FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i bedömningen av hur riskerna ska prioriteras och vilken möjlighet EKN har att påverka till det bättre.
  4. Affärer får en klassificering baserat på risk för negativ MR-påverkan. A innebär risk för påtaglig påverkan, B innebär risk för viss påverkan och C innebär liten eller ingen påverkan. I vissa fall sätter EKN villkor för hanteringen av påverkan på mänskliga rättigheter på den affär som garanteras.
  5. Om EKN inte får den information som efterfrågas eller om den potentiella negativa påverkan på mänskliga rättigheter är oacceptabel så går inte ansökan vidare till beslut.

Vad ska du som exportör göra?

  • Svara på frågorna i ansökan om arbetsförhållandena i köparföretaget.
  • Bistå EKN vid eventuella frågor till köparen.

Att tänka på

  • Berätta gärna för köparen tidigt att med en EKN garanti kan det komma frågor om hanteringen av sociala frågor och mänskliga rättigheter. Då är köparen förberedd på att få frågor när EKN involveras.
  • Ju mer information EKN får om köparen från exportören desto snabbare går bedömningen av MR-risken.
  • Om det finns kända MR-risker, involvera EKN tidigt så att frågorna kan hanteras parallellt med övriga finansieringen.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020