Skatt

EKN förväntar sig att företag följer alla gällande skattelagar och regler.

Vi förväntar oss att de dessutom verkar för att uppnå ett gott rykte avseende skattefrågor genom att på ett omsorgsfullt vis rapportera och betala skatt i tid, och driva sin verksamhet utifrån ett kommersiellt snarare än skattedrivet synsätt.

Hur går EKN:s bedömning till?

Affärer över 50 MSEK där exportör eller köpare är baserad i ett så kallat skatteparadis går igenom en granskning. Granskningen analyserar exportörens skattepolicy främst utifrån att policyn hanterar frågor om transparens, att följa tillämplig skattelagstiftning och OECD:s Transfer Pricing Guidelines samt att företaget inte medverkar i affärer vars huvudsakliga syfte är att undkomma eller reducera skatt.

Om exportören inte har en skattepolicy eller den inte uppfyller EKN:s krav får exportören skriva på en försäkran.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020