Miljö

EKN gör en bedömning av risken för negativ påverkan på miljön i alla affärer där det finns en tydlig slutanvändare.

Miljögranskningen ingår i EKN:s affärsbedömning och kan bidra till att reducera både finansiella risker och miljörisker i affären. Korta rembursgarantier, rörelsekreditgarantier samt försvarsmaterielexport är undantagna miljögranskning i affärsbedömningen.

Hur går EKN:s bedömning till?

  1. När garantiansökan kommer in gör EKN en screening för att identifiera affärer med hög risk för miljöpåverkan.
  2. Vid hög risk för negativ påverkan går ansökan vidare för miljögranskning. Omfattning av granskningen anpassas till finansieringens storlek, vilka risker som identifierats samt EKN:s möjlighet att påverka situationen.
  3. EKN använder IFC:s Performance Standards och IFC:s riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet för att utvärdera vad som anses vara acceptabel miljöpåverkan.
  4. Affären får en klassificering baserat på risken för negativ påverkan. A innebär risk för påtaglig påverkan, B innebär risk för viss påverkan och C innebär liten eller ingen påverkan. I vissa fall sätter EKN miljövillkor på den affär som garanteras.
  5. Om EKN inte får den information som efterfrågas eller om miljöpåverkan är oacceptabel så går inte ansökan vidare till beslut.

Vad ska du som exportör göra?

  • Svara på frågor i ansökan om affären är i) lokaliserad till ett område med känslig natur etc samt om ii) exportören undersökt eventuella miljöeffekter (positiva eller negativa) av affären.
  • Bistå EKN vid eventuella frågor till köparen.

Att tänka på

  • Berätta gärna för köparen tidigt att med en EKN garanti kan det komma frågor om hantering av miljörisker. Då är köparen förberedd på att få frågor när EKN involveras.
  • Ju mer miljöinformation EKN får om köparen desto snabbare går miljöbedömningen.
  • Om det finns kända miljörisker, involvera EKN tidigt så att miljöfrågorna kan hanteras parallellt med övriga finansieringen.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020