Frågor och svar om ansvarsfulla affärer

De vanligaste frågorna som EKN får handlar om vilka krav vi ställer på och hur vi följer upp affärer, samt om export till länder med odemokratiskt styre.

1

Vilka krav ställer EKN?

EKN ställer krav på företagen att ta ansvar för miljömässiga konsekvenser, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, i de affärer EKN garanterar. Den som ansöker om garanti ska intyga att det inte förekommer korruption i affären.

2

Hur efterlevs kraven?

I affärer med risk för negativ påverkan begär EKN information om köparföretaget och miljö- och sociala konsekvensbeskrivningar (MSKB) vid nya projekt. Vid behov kontaktar EKN lokala intresseorganisationer, tar del av uppgifter från externa källor och experter.

Vid större projekt gör EKN ett platsbesök för att säkerställa att projektets miljö- och sociala påverkan stämmer överens med den information som erhållits. EKN kan som villkor för garantin ställa krav på rapportering under affärens gång.

3

Varför arbetar EKN med hållbarhetsfrågor?

Det ingår i vårt uppdrag. EKN är en del av svenska staten och tar ansvar för Sveriges mål och värderingar. Sociala och miljömässiga risker är affärskritiska. De affärer EKN garanterar ska vara långsiktigt hållbara. EKN arbetar tillsammans med företagen för att säkerställa ansvarsfull export.

4

Hur motverkar EKN korruption?

Företagen måste intyga att det inte förekommer korruption i affären. EKN-garantin kan bli ogiltig om det förekommer korruption. EKN gör också egna kontroller.

5

Klimatkompenserar EKN personalens flygresor i tjänsten?

EKN:s verksamhet kräver en del flygresor men en bedömning görs alltid om resan är nödvändig. Alla flygresor klimatkompenseras genom företaget Tricorona Climate Partner.  Det görs  i enlighet med de krav som ställs för Gold Standard som är en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt. Det innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensation.EKN har klimatkompenserat sedan 2014. 

Certifikat 2021 (ladda net pdf)

Certifikat 2020-2 (ladda ner pdf)

Certifikat 2020-1 (ladda ner pdf)

Certifikat 2019 (ladda ner pdf)

Certifikat 2018 (ladda ner pdf)

Certifikat 2017 (ladda ner pdf)

Certifikat 2016 (ladda ner pdf)

Certifikat 2015 (ladda ner pdf)

Certifikat 2014 (ladda ner pdf)

6

Vad är sekretess på EKN?

Enligt offentlighetsprincipen ska EKN lämna information och vara transparent. Enligt sekretesslagstiftningen ska EKN sekretessbelägga information om ett offentliggörande kan skada garantitagaren.

7

Försäkrar EKN export till länder med diktaturregimer?

Sverige har import från och export till de flesta av världens länder. Global handel är viktig för utveckling och förändring. Det är endast ett fåtal länder i världen där världssamfundet valt att införa handelssanktioner. EKN ställer krav på ansvarsfull export till alla länder. I vissa länder och branscher är miljö- och sociala risker högre och kräver mer genomgripande granskning.

8

Försäkrar EKN export till fattiga, skuldsatta länder?

I fattiga länder med svår skuldsituation garanterar EKN inte affärer till statliga köpare om landet uppnått sin kvot av kommersiell upplåning som sätts av IMF eller om affären inte är i linje med landets utvecklingsstrategi. 

9

Kontrollerar EKN risk för kränkning av mänskliga rättigheter vid försvarsmaterielexport?

Vad gäller försvarsmaterielexport som kräver en exportlicens från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) gör inte EKN någon bedömning av huruvida affären är förenlig med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I sådana affärer har ISP ett specifikt uppdrag från regeringen att pröva försvarsmaterielexportens lämplighet med bland annat hänsyn tagen till mänskliga rättigheter i köparlandet. EKN gör dock sedvanlig antikorruptionsprövning, då detta inte görs av ISP.

I affärer med länders försvarsmakt eller företag med militära uppdrag, där en exportlicens från ISP inte krävs, gör EKN en sedvanlig prövning av affärens lämplighet i relation till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Sidan uppdaterades senast 13 maj 2022