Antikorruption

EKN accepterar inte att korruption förekommer i de affärer som vi garanterar. Den som söker en garanti och den som exporterar måste intyga att mutor inte lämnats i affären, samt informera om eventuella ersättningar till agenter.

Garantin kan bli ogiltig om det senare visar sig att det har förekommit mutor. En exportör kan bli ersättningsskyldig gentemot EKN om en muta har lämnats i exportaffären.

Hur går EKN:s bedömning till?

Affärer med risk för korruption identifieras på två sätt

  1. Kontraktsbelopp över 50 MSEK till länder som rankas 100 eller sämre på Transparency Internationals Corruption Perceptions Index eller Export av försvarsmateriel.
  2. Exportörens eller sökandens svar i ansökningsblanketten avseende agenter, svartlistning, åtal och samarbetspartners.

Om en förhöjd korruptionsrisk identifieras genomför EKN en antikorruptionsgranskning av affären och dess parter. Granskningens utformning och omfattning beror av de risker som identifierats. Exportörens antikorruptionssystem är dock alltid en viktig del i granskningen.

Vad ska du som exportör göra?

Den som ansöker om garanti ska lämna information i ansökningsblanketten om frågor som rör korruption eller korruptionsrisker. Följande information ska lämnas i ansökan eller exportörsbilagan:

  • Ett intygande att sökanden eller exportören inte lämnat eller kommer lämna mutor.
  • Information om agent har anlitats i exportaffären.

Information om sökanden eller exportören eller annan som handlar på sökandes uppdrag finns upptagen på Världsbankens publika lista över svartlistade företag. Sökanden eller exportören ska också ange om denne eller någon annan som handlar på uppdrag av sökanden är delgiven misstanke, under åtal eller dömd för mutbrott eller liknande brottslig gärning i något land.

Ett intygande att sökanden eller exportören är medveten om att EKN:s ansvar för garantin kan upphöra och att en redan utbetalad skadeersättning kan återkrävas om muta eller annan otillbörlig belöning har förekommit i exportaffären. EKN informerar dessutom om konsekvenserna av att bryta mot den svenska lagstiftningen om mutor.

Institutet Mot Mutor

EKN är stödjande medlem till IMM, Institutet Mot Mutor. Organisationen arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras.

Sidan uppdaterades senast 17 jan 2022