Antikorruption

EKN accepterar inte att korruption förekommer i de affärer som vi garanterar. EKN gör en bedömning av korruptionsrisken i alla exportaffärer och vidtar åtgärder i enlighet med OECD:s rekommendation om antikorruption*.

Affärer med förhöjd korruptionsrisk går till granskning. Dessa kan vara affärer med export till särskilt korruptionsutsatta länder **, export av försvarsmateriel eller affärer med en part som har en korruptionshistorik eller är under utredning för mutbrott. Affärer som genomförs med hjälp av en agent går också till den särskilda prövningen.

Som en del av EKN:s granskning av affären och dess parter ställer EKN frågor. Granskningens utformning och omfattning beror av de risker som identifierats. Exportörens antikorruptionssystem och egen bedömning är dock alltid en viktig del i granskningen.

Kommer oegentligheter, mutor eller annan otillbörlig förmån i affären till din kännedom så ska EKN alltid informeras. Den som informerar kan förbli anonym. En ansökan kan förklaras vilande alternativt avslås. Uppstår korruptionsmisstankar efter garantins ikraftträdande kan garantin förklaras vilande och skadeersättning kan nekas tills korruptionsmisstankarna undanröjs.

Hur går EKN:s bedömning till?

Korruptionsgranskningen ingår i EKN:s affärsbedömningsprocess. Korta rembursgarantier, rörelsekreditgarantier och garantier för investeringskrediter är undantagna korruptionsgranskning i affärsbedömningen.

 1. När garantiansökan kommer in gör EKN en screening för att identifiera affärer med hög risk för korruption.
 2. Vid indikation på hög risk för korruption går ansökan vidare till granskning. Omfattning av granskningen anpassas till vilka risker som identifierats.
 3. EKN använder sig vid riskbedömningen av Institutet mot mutors Näringslivskod och OECD:s Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance.
 4. Om EKN inte får den information som efterfrågas eller om risk för korruption inte kan mitigeras så går inte ansökan vidare till beslut.

Vad ska du som exportör göra?

 • Ange om agent har anlitats i exportaffären.
 • Ange om du eller någon agent finns upptagen på Världsbankens publika lista över svartlistade företag.
 • Ange om du eller någon agent är misstänkt för mutbrott eller har en korruptionshistorik i något land.
 • Intyga i ansökan att du inte har lämnat eller kommer lämna några mutor.
 • Intyga att du är medveten om att EKN:s ansvar för garantin kan upphöra och att en redan utbetalad skadeersättning kan återkrävas
 • Specificera agentavgiften
 • Intyga att du har tagit del av informationen om konsekvenserna av att bryta mot svensk mutlagstiftning
 • Förvissar dig att svaren även gäller för ett annat koncernbolag som är involverat i exportaffären
 • Intyga att du förstår vikten av att utveckla, tillämpa och dokumentera ett adekvat kontrollsystem för att motverka korruption
 • Bistå EKN vid eventuella frågor till köparen vars namn uppkommer i korruptionssammanhang.

 

Att tänka på

 • Var beredd på att besvara frågan om ditt företags arbete mot korruption
 • Var beredd på att besvara frågor om avtal med agent


Institutet Mot Mutor

EKN är stödjande medlem till IMM, Institutet Mot Mutor. Organisationen arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras.

 

* Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits (pdf) >>

** Länder som har färre än 50 punkter på Transparency Internationals perceptionindex klassas som särskilt korruptionsutsatta länder. >>

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022