Ansvarsfulla affärer

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Den hänsyn som EKN tar i sin garantigivning omfattar miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption och skatteflykt samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder.

EKN för kontinuerligt samtal med några av de största exportföretagen i Sverige och frivilligorganisationer om hur vi kan fortsätta att driva på en hållbar global utveckling och ansvarsfullt företagande där exportprodukten används.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur EKN:s hållbarhetsarbete går till i praktiken, affärer med potentiellt stor miljö- och social påverkan, vilka ramverk som gäller samt vanliga frågor och svar.

EKN:s uppdrag från regeringen

I december 2019 publicerade regeringen sin export- och investeringsstrategi. I strategin specificeras det vidare att regeringen avser att ge EKN i uppdrag att, tillsammans med AB Svensk Exportkredit (SEK), se över hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet ska bidra till tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

Läs mer

kontakter

karin.wessman@ekn.se

eva.kullberg.tideman@ekn.se

Dokument

EKN:s hållbarhetspolicy 2020
Regleringsbrev 2020
EKN:s Agenda 2030 rapport för 2018 2018
Redovisning Miljöledningsarbete 2019