Tre länder i Latinamerika uppgraderas

Pressmeddelanden - 7 NOV 2017

Nicaragua och Jamaica uppgraderas från landriskklass 7 till 6. Dominikanska republiken uppgraderas från landriskklass 5 till 4.

Nicaragua har varit placerad i landriskklass 7, den högsta riskklassen, i flera decennier. Förbättrade ekonomiska förutsättningar motiverar nu uppgraderingen av landet.

– Den positiva utvecklingen beror till stor del på att landet lyckats upprätthålla en tillväxt om cirka fem procentunder de senaste åren , vilket är avsevärt högre än regionen i stort. Tillväxten har gynnats av ett antal reformer som underlättat företagsverksamhet. Det har lett till att utländska investerare i större utsträckning fått upp ögonen för landets potential inom exempelvis turismsektorn. Även minskande statsskuld och stabila statsfinanser har bidragit till den förbättrade riskbilden, säger André Lundvall, landanalytiker på EKN.

Jamaica

Den jamaicanska regeringens konsekventa arbete för att förbättra de hårt belastade offentliga finanserna har gett resultat. Den höga statsskulden (närmare 100 procent av BNP) väntas sjunka under de kommande åren samtidigt som valutareserven väntas växa.

– Sammantaget kommer det att skapa en viss buffert för oförutsedda händelser som ogynnsamma väderfenomen. Det gör att vi nu kan uppgradera Jamaica igen efter nedgraderingen 2012. Ytterligare ett skäl för uppgraderingen är landets starka betalningsvilja. Landet har aldrig omförhandlat sina skulder utan alltid skött sina betalningar, om än med viss fördröjning i vissa fall, säger André Lundvall.

Dominikanska republiken

Regeringen i Dominikanska republiken har genomfört flera viktiga satsningar för att stimulera landets långsiktiga utveckling, vilket även gett resultat på kort sikt. Landet har under den senaste tio-årsperioden haft den högsta tillväxten i regionen på drygt fem procent per år.

 – Satsningen på utbildning har fördubblats i relation till landets BNP sedan 2015 och statsskulden har varit sjunkande sedan 2013. Etableringen av ett trovärdigt inflationsmål för penningpolitiken och förbättrad tillsyn av finansmarknaderna har mottagits väl av både utländska och inhemska investerare, säger André Lundvall.

EKN:s garantiengagemang för export till Nicaragua uppgår till 6 miljoner kronor och för Jamaica till 3 miljoner kronor. För Dominikanska republiken uppgår garantiengagemanget till 95 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.