Senegal uppgraderas - Gabon och Republiken Kongo nedgraderas

Pressmeddelanden - 13 NOV 2017

Efter en riskanalys av länder i Afrika söder om Sahara uppgraderas Senegal från landriskklass 6 till 5. Gabon och Republiken Kongo nedgraderas från 5 till 6, respektive 6 till 7.

Både Gabon och Republiken Kongo är oljeexportberoende länder som har drabbats hårt av de fallande världsmarknadspriserna på olja sedan 2014. Båda länderna har ökande budgetbalansunderskott och statsskulder.

Senegal, vars ekonomi är diversifierad och inte så råvaruberoende, har haft en starkt positiv utveckling de senaste åren med en BNP-tillväxt över sex procent per år. Tillväxten drivs främst av jordbruk-, industri- och tjänstesektorn som gynnats av regeringens pågående reformplan.

– Senegal är en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika söder om Sahara. I och med landets medlemskap i västafrikanska valutaunionen minskar transfereringsrisken och valutakonverteringsrisken. Inflationstakten har också varit stabil på en låg nivå på en till två procent, säger Jennifer Dahlin Ivarsson, landanalytiker på EKN.

Den starka utvecklingen gör att EKN nu uppgraderar Senegal till landriskklass 5, från 6, vilket betyder lägre riskpremie för garantier av export till landet.

EKN:s garantiengagemang för export till Gabon uppgår till 0,4 miljoner kronor. EKN har inget garantiengagemang för Republiken Kongo. För Senegal uppgår garantiengagemanget till 185 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.