Rekordmånga EKN-garanterade exportaffärer 2016

Pressmeddelanden - 24 FEB 2017

Årsresultat 2016: EKN:s garantier används för fler exportaffärer än någonsin tidigare. Små och medelstora företags affärer står för en tredjedel av ökningen. Även antal länder som EKN garanterar exporten till ökade – från 119 till 130.

Totalt uppgick EKN:s garantivolym till 43,6 miljarder kronor 2016, en ökning med cirka fem procent jämfört med föregående år, exklusive Saabs Gripenaffär med Brasilien 2015 som var den största affär EKN någonsin garanterat.

Antalet exportaffärer som EKN garanterade under 2016 uppgick till 1 821, en ökning med 17 procent, jämfört med 2015.

– I en osäker omvärld fortsatte efterfrågan på EKN:s garantier att vara hög, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör. När företag och banker behöver ökad riskkapacitet finns EKN som en långsiktig garant för svenska exportframgångar.

 EKN har fortsatt satsningen på att nå fler små och medelstora företag under året genom ökad marknadsföring och ytterligare förstärkt regional närvaro. Bland annat är EKN delaktig i regeringens satsning på regionala exportcenter som lanserats på sex orter.

– 2016 blev ytterligare ett år med en ökning av antalet små och medelstora företagskunder och hög garantivolym till målgruppen - ett kvitto på att EKN:s satsningar gynnat småföretagens exportaffärer, säger Anna-Karin Jatko.

Antalet problemaffärer och skador har ökat och påverkar årets resultat negativt.

– Exportörer och banker som försäkrat sig mot utebliven betalning hos EKN får ersättning vid skada och kan därmed fortsätta att skapa tillväxt med nya affärer.

Åren med fallande världsmarknadspriser på råvaror är en av flera bakomliggande faktorer till att vi nu ser ökade skador hos flera exportkreditinstitut i världen.

– EKN:s starka finansiella ställning som upparbetats under många år, gör att vi med egna medel kan hantera dessa skador. Många gånger är det möjligt för EKN att återvinna hela eller delar av de fordringar vi övertagit vid skador.