Jan-Aug 2017: Ökad efterfrågan på EKN:s garantier

Pressmeddelanden - 28 SEP 2017

Delårsrapport jan-aug 2017: Antalet affärer som EKN garanterat årets första åtta månader uppgår till 1 433, en ökning med över 23 procent jämfört med samma period föregående år. Garantivolymen ökade drygt 4 procent till 22,8 miljarder kronor.

Ökningen i antalet affärer beror till stor del på att några stora svenska exportföretag börjat använda EKN:s garantier mer systematiskt i löpande mindre affärer, för att avtäcka risk och därmed stärka sin kapacitet att ta fler exportaffärer.

– Det är glädjande att allt fler upptäcker att EKN:s garanter kan öka exportkapaciteten och därmed stärka företagens internationalisering och konkurrenskraft, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN.

Det är främst inom transportbranschen som ökningen av affärer och garantivolymen har genererats, medan telekombranschen står för de största garanterade affärerna under perioden. Antalet garanterade affärer för små och medelstora företag minskade med två procent under perioden, efter att ha ökat flera år i rad.

– För små och medelstora företag är det främst finansieringsbehovet som gör att EKN efterfrågas. Bankerna har blivit något mer benägna att ta risk. Samtidigt är det en fortsatt utmaning för många mindre företag att få exportfinansiering, säger Anna-Karin Jatko.

Läs delårsrapporten här

Periodens affärer

jan-aug 2017

jan-aug 2016

Antal offerter

 1 569

 1 411

Offertvolym, mkr

69 601

30 575

Antal garanterade affärer

1 433

1 160

Garantivolym, mkr

22 848

21 787

Skadeutbetalningar, mkr 

560

929