EKN öppet för att garantera export till Afghanistan

Pressmeddelanden - 12 JUN 2017

Efter en översyn har EKN öppnat för mycket restriktiv garantigivning av export till Afghanistan. Landet är är placerat i den högsta landriskklassen, 7.

Afghanistan genomgår en svår övergång från att sedan 2001, ha haft kraftig utländsk militär närvaro, till att i dag i det närmaste klara sig själv. När den militära styrkan var som störst år 2011 hade NATO 150 000 soldater i landet. Sedan två år tillbaka är det mindre än 10 000 kvar.

– Fortfarande rapporteras det dagligen om incidenter, strider och attentat i landet. Både säkerhetsmässigt och ekonomiskt är Afghanistan en minst sagt svår handelsmiljö, men ett brett och starkt internationellt stöd gör skuldsättningen låg och valutareserven stor, säger Johan Dahl, landanalytiker på EKN.

 – De främsta landrelaterade riskerna, transfereringsrisk, valutatillgång och risken för betalningsinställelse är begränsade, vilket är den huvudsakliga motiveringen till att öppna för garantigivning på landet.

Afghanistan har en rörlig växelkurs och ovanligt liberal valutapolitik. Inga restriktioner för valutaväxling eller transfereringar med avseende på handelstransaktioner.

BNP-tillväxten föll från 11,5 procent i snitt under perioden 2007-2012 till 1,5 procent 2013-2015. IMF:s prognos för 2016 och 2017 är en tillväxt på 2-3 procent.

– Tillväxtprognosen är långt under den nivå som skulle krävas för att minska arbetslöshetet och förbättra levnadsstandarden, men visar ändå på en återhämtning.

Underskotten i handelsbalansen och statsbudgeten finansieras av bistånd. Utlandsskulden är låg; sju procent av BNP, och valutareserven är stor; motsvarande 8-9 månaders import.

– Trots det svåra läget i Afghanistan finns tunna ljusstrimmor. En sådan är att de reformer som införts under de senaste två åren ökat skatteintäkterna och minskat utgifterna, säger Johan Dahl.

Ett policyprogram med IMF genomfördes under 2015, med positivt resultat, och ett nytt treårigt finansieringsprogram med IMF är på plats sedan mitten av 2016.

– Den första översynen av programmet har genomförts och gett ett preliminärt godkännande. IMF-programmet är en viktig faktor i reformarbetet för landet och tillsammans med andra aktörer, som Världsbanken, avgörande för en ekonomisk utveckling i rätt riktning.