Långsiktig garant för svenska exportframgångar

Nyheter - 24 MAR 2017
Porträttbild Anna-Karin Jatko

GD-ord Årsredovisning 2016: I en osäker omvärld fortsatte efterfrågan på EKN:s garantier att vara hög. När företag och banker behöver ökad riskkapacitet finns EKN som en långsiktig garant för svenska exportframgångar. 2016 garanterade EKN fler exportaffärer än någonsin tidigare, för 43,6 miljarder kronor till 130 länder. För andra året i rad ökade antalet kunder som är små eller medelstora företag.

Det har varit en innehållsrik och spännande första tid som EKN:s generaldirektör. Tillsammans med medarbetare och partners har jag träffat exportföretag runt om i Sverige – från Vindeln i norr till Trelleborg i söder. Jag imponeras av den entreprenörsanda, kreativitet och ihärdighet vi möter.

Företagarna är skickliga på att utveckla produkter som efterfrågas runt om i världen, men också på att hantera de utmaningar som affärsmöjligheter ofta innebär. Jag har även deltagit i handelsdelegationer till Indien och Filippinerna, och i våras besökte EKN:s styrelse Iran. EKN är ett av de exportkreditinstitut i världen som var först med att återuppta garantigivningen till Iran efter sanktionslättnaderna. I juni 2016 uppgraderade EKN Iran till landriskklass 6 från 7. Då hade landet återbetalat större delen av EKN:s fordringar som uppkom efter att sanktionerna infördes 2012.

Intresset för Iran är stort bland exportföretagen, men än så länge har endast garantier för korta kredittider ställts ut. Banker har ännu inte medverkat med långsiktig finansering till iranska köpare av svensk export.

Ökad global osäkerhet

Under senare delen av 2016 har de framtida förutsättningarna för den globala handeln blivit allt mer ovissa. Flera politiska händelser som kan komma att påverka globala handelsmönster har inträffat och trenden mot ökad handelsliberalisering har avstannat. Samtidigt bidrar globala värdekedjor till ett ökat ömsesidigt beroende. Export består i allt större utsträckning av import i form av komponenter och kompetenser från olika delar av världen.

Trots politisk turbulens har den ekonomiska tillväxten i världen legat kvar på drygt tre procent. Det har den gjort sedan finanskrisen. Däremot har ökningstakten i världshandeln med varor och tjänster sjunkit, och det betyder ökad konkurrens för svensk export. Tillväxtmarknader i Latinamerika och Afrika, men även i Mellanöstern och Östeuropa, har pressats av de låga råvarupriserna. Det har blivit allt tydligare att Asien befäster sin position som viktig framtidsmarknad, med en stark och stabil tillväxt.

Rekordmånga affärer

Efterfrågan på EKN:s garantigivning har varit hög. Under 2016 ökade garantigivningen jämfört med 2015, exklusive SAAB:s Gripenaffär med Brasilien, som genomfördes 2015 och som är EKN:s största garanterade affär någonsin. Under året ökade också antalet garanterade affärer till rekordnivån 1 821, det är 264 fler än föregående år. Efterfrågan är hög på svenska företags konkurrenskraftiga varor och tjänster, både från tillväxtländer och höginkomstländer. Den ökade garantigivningen till höginkomstländer förklaras främst av två mycket stora telekomaffärer, den ena till USA och den andra till Spanien.

Framgångsrik SME-satsning

På EKN möter vi dagligen företag som exporterar till marknader över hela världen. Vår årliga undersökning av småföretagens export visar att allt fler tar vara på möjligheter på tillväxtmarknader. Svenska småföretags export är mer mångfacetterad än vad den gängse bilden ofta antyder. EKN har exempelvis kunder som säljer hockeyutrustning till Ryssland, skogsmaskiner till Filippinerna, lotsbåtar till Förenade Arabemiraten, och blodanalyssystem till länder i Afrika söder om Sahara. Men fler företag kan nå framgång med export och växa på nya marknader.

För att nå ut till fler små och medelstora företag har vi under året fortsatt att stärka upp EKN:s regionala närvaro runt om i Sverige och ökat våra marknadsföringssatsningar. Bland annat är EKN delaktig i regeringens satsning på regionala exportcenter som nu har lanserats på sex orter. 2016 blev ytterligare ett år med fortsatt ökning av antalet små och medelstora företagskunder och hög garantivolym till målgruppen - ett kvitto på att EKN:s satsningar gynnat småföretagens exportaffärer.

Långsiktiga relationer

Långsiktighet är centralt i arbetet för EKN:s uppdrag att främja svensk export och företagens internationalisering. Även i möten med köpare av svensk export är ett långsiktigt engagemang väsentligt. I december utsågs EKN till ”Importörernas val 2016” i konkurrens med världens övriga nationella exportkreditinstitut. Det är det internationella exportfinansieringsmagasinet TXF (Trade Export Finance) som har intervjuat företag och banker om hur väl olika nationella exportkreditinstitut lever upp till kriterier som flexibilitet, expertis, förståelse för affärer, riskaptit, kapacitet med mera. EKN har vunnit flera internationella priser genom åren. Det är tack vare långsiktiga relationer med exportföretag och banker samt EKN:s mycket engagerade och kompetenta medarbetare som vi åstadkommer dessa resultat.

Stabil riskpartner

EKN:s garantier efterfrågas i både hög- och lågkonjunktur, och särskilt vid finansiell och ekonomisk kris. I takt med att de affärer som ingicks under finanskrisen nu löper ut, minskar EKN:s engagemangsvolym. Under året har vi, liksom andra exportkreditförsäkringsinstitut runt om i världen, haft en ökning av problemaffärer och skador som påverkar årets resultat negativt. Åren med fallande världsmarknadspriser på råvaror är en av flera bakomliggande faktorer. EKN:s starka finansiella ställning som upparbetats under många år, gör att vi med egna medel kan hantera dessa skador.

Exportörer och banker som försäkrat sig mot utebliven betalning hos EKN får ersättning vid skada och kan därmed fortsätta att skapa tillväxt med nya affärer. Många gånger är det möjligt för EKN att återvinna hela eller delar av de fordringar vi övertagit vid skador. Jag ser fram emot att tillsammans med företag och banker, Team Swedens övriga exportfrämjare samt EKN:s medarbetare fortsätta att utveckla EKN som en långsiktig garant för nya svenska exportframgångar världen över.

Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN sedan april 2016