EKN uppgraderar Iran

Pressmeddelanden - 1 JUL 2016

Lägre kreditrisk gör att EKN, i enlighet med övriga länder inom OECD, nu klassar Iran i en bättre landriskklass - till 6 från den högsta landriskklassen 7.

I samband med sanktionslättnaderna mot Iran i januari 2016 återupptog EKN garantigivning av export till landet som då klassades i den högsta risklassen. Under våren har Iran återbetalat större delen av EKN:s utestående fordran på 597 miljoner kronor.

– Återbetalningarna visar att Iran har fått igång betalningsflödena, vilket stärker vår betalningserfarenhet av landet. Därmed kan vi nu uppgradera Iran, säger Victor Carstenius, landanalytiker på EKN.

Sedan återupptagningen av garantigivning har EKN ställt ut offerter för 4,8 miljarder kronor och utfärdat nya garantier för exportaffärer till Iran för 147 miljoner kronor.

– Vi ser stor efterfrågan från exportörer, men än så länge har bankerna begränsad kapacitet och är försiktiga sett till kvarvarande amerikanska sanktioner och EKN har än så länge enbart ställt ut garaniter för affärer med korta krediter, säger Victor Carstenius.    

EKN:s garantier betyder mycket för svensk export till landet. Under perioden 2008 till början av 2012 ställde EKN ut garantier i 232 exportaffärer till Iran, till ett värde om 12,1 miljarder kronor. Den svenska exporten till Iran uppgick till cirka 16,7 miljarder kronor under denna period. Den export EKN garanterade gick till sektorer som telekom, kraft och transport.