EKN jan-mar 2016: Ökad efterfrågan från SME på EKN-garantier

Pressmeddelanden - 30 MAJ 2016

Dubbelt så många exportaffärer har garanterats av EKN under första kvartalet i år, jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen beror till stor del på ökad efterfrågan från små och medelstora företag.

Garantigivningen under perioden uppgick till 6,4 miljarder kronor, jämfört med 8,5 miljarder kronor första kvartalet 2015. Antalet garanterade affärer uppgick till 466, jämfört med 235.

Garantivolymen avseende små och medelstora företag var 733 miljoner kronor, en ökning med 26 procent.

 Även för offerterna har antalet ökat medan volymen minskat.

 – EKN garanterar betalningsrisken för små och medelstora företag som expanderar på tillväxtmarknader. Vi ökar vår satsning på att nå ut till dessa företag, säger EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko.

 EKN har under perioden gjort omfattande reserveringar för huvudsakligen en större affär med betalningsproblem, vilket ledde till ett negativt resultat för perioden på -1 990 miljoner kronor.

– EKN:s uppdrag innebär att vi i vår riskexponering har några mycket stora affärer. Vi måste ha ständig beredskap för att det kan bli stora, enskilda skador. Efter många års positivt resultat har vi en stark finansiell ställning, säger Anna-Karin Jatko.

Periodens affärer 

jan-mar

2016

jan-mar

2015

Offerter, antal

576

445

Offertvolym, mkr

17 815

20 674

Garanterade affärer, antal

466

235

Garantivolym, mkr

6 447

8 531

Försäkringsersättningar

-2 355

-19

Periodens resultat, mkr

-1 990

500

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr

 

2016-03-31

 

2015-12-31

Utestående offerter

78 792

72 984

Utestående garantier

198 383

214 134

Reservering för risken i engagemanget

12 075

9 833

Eget kapital

20 747

23 252