Så bidrar EKN till Agenda 2030

Nyheter - 4 OKT 2016
Porträttbild Karl-Oskar Olming

De globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, främja hälsa och uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Tillsammans med ett åttiotal andra myndigheter har regeringen gett i EKN uppdrag att beskriva hur myndigheten bidrar till målen.

– Svenska företag har en betydande effekt på utvecklingen i världen genom global handel, och därmed har EKN genom sin roll som exportfrämjare både en indirekt och direkt påverkan, säger Karl-Oskar Olming, hållbarhetsanalytiker på EKN.

Den direkta påverkan består främst av de hållbarhetskrav som EKN ställer på de exportaffärer som myndigheten garanterar.

– Eftersom vi garanterar lån till köpare av svensk export kan vi ställa krav på att de uppfyller internationella standarders avseende både mänskliga rättigheter och sociala- och miljömässiga förhållanden. Här granskar och bevakar vi att våra villkor uppfylls och följs.

Indirekt har EKN:s verksamhet påverkan genom att möjliggöra exportaffärer runt om i hela världen – även på svåra marknader.

– EKN är ett marknadskomplement och kan täcka finansiella risker som den privata marknaden inte har kapacitet att täcka. Det betyder exempelvis att elektricitetsutbyggnad, telekomutbyggnad och miljöteknikprojekt som inte varit möjliga på grund av bristande riskkapacitet ändå kan ske med EKN:s medverkan.  

Som ett exempel nämner Karl-Oskar Olming att EKN har bidragit till investeringar telekomutbyggnad runt om i världen till ett värde av drygt 86 miljarder kronor de senaste fem åren.

– I utvecklingsländer står telekomsektorn för i genomsnitt cirka en fjärdedel av tillväxten och världsbankens studier visar att ökad mobilpenetration och bredbandshastighet har substantiell effekt på ekonomisk tillväxt, arbeten och utbildning.

– Svenska företag har vad världen efterfrågar och vår roll är att stärka deras konkurrenskraft. På det viset är EKN en av de myndigheter som har en betydande roll i att bidra till Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål.

 EKN har också identifierat ett antal utvecklingsområden för den direkta påverkan.

– Det finns också områden där vi kan påverka genom egna policies och riktlinjer. Vi kan också proaktivt arbeta för att marknadsföra oss mer mot vissa branscher som exempelvis miljöteknikföretag så att fler företag som stöder hållbarhetsmålen upptäcker hur EKN kan möjliggöra affärer.