EKN justerar landriskklass för Ghana och Elfenbenskusten

Pressmeddelanden - 6 NOV 2015

Efter en genomgång av utvecklingen i västafrikanska länder uppgraderar EKN landriskklassen för Elfenbenkusten och nedgraderar Ghana.

Elfenbenkusten uppgraderas från högsta riskklass 7 till 6

Sedan beslutet om skuldavskrivning för Elfenbenkusten år 2012 har landets BNP- tillväxt varit hög och tillväxten väntas även de kommande åren uppgå till cirka sju procent årligen. Tillsammans med en stabilare politisk situation motiverar landets positiva ekonomiska utveckling en uppgradering av landriskklassen.

– Skuldavskrivningarna blev ett godkännande av regeringens politik efter krisen 2010/2011 och därmed har det öppnats upp nya ekonomiska möjligheter för landet, säger Johan Dahl, landanalytiker på EKN.

Landet är medlem i den västafrikanska valutaunionen. Valutan, CFA-franc, är knuten till euron, vilket minskar risken för transfereringsproblem.

EKN:s utestående garantiengagemang för export till Elfenbenkusten uppgår till 42 miljoner kronor.

Ghana nedgraderas från landriskklass 5 till 6

Svagare tillväxtutsikter, ökad skuldsättning och hög risk att utsikterna för 2016 inte infrias, är faktorer bakom nedgraderingen.

– Sedan Ghana fick skuldavskrivning 2004 har utlandsskulden stigit kraftigt. Trots ett nytt IMF-avtal från i våras löper Ghana stor risk att inte kunna bromsa ökningen av statsskulden och bytesbalansunderskottet, säger Johan Dahl.

Budgetunderskottet riskerar att stiga ytterligare i samband med nästa års val. Historiskt har valen ofta lett till stora ofinansierade utgiftsökningar. Avkastningen från gjorda oljeinvesteringar kommer att dröja i och med de rådande låga oljepriserna.

– Minskat förtroende för Ghana som investeringsland har försvagat valutan. Det finns också en oro för att stigande USA-räntor ska medföra lägre kapitalinflöde, säger Johan Dahl. 

EKN:s utestående garantiengagemang för export till Ghana uppgår till 581 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.