EKN justerar landriskklass för Brasilien och El Salvador

Pressmeddelanden - 6 NOV 2015

Den senaste genomgången av riskutvecklingen i de latinamerikanska länderna resulterade i nedgradering av Brasilien och El Salvador.

– Nedgraderingarna avspeglar den försämrade ekonomiska utvecklingen i regionen. En viktig orsak är de lägre internationella råvarupriserna som påverkar Latinamerika i hög grad, säger Claes Nordström, landanalytiker på EKN.

Nedgradering av Brasilien till landriskklass 4 från 3

Den ekonomiska utvecklingen i Brasilien har gått i stå under senare år. Tillväxten kommer att bli negativ i år, liksom nästa år.

 – De grundläggande problemen är låga investeringsnivåer, en alltför stark statlig styrning, en växande offentlig sektor, ett ineffektivt skattesystem och bristfällig infrastruktur. Problemen har blivit tydliga sedan råvaruboomen avtagit som tidigare hållit uppe tillväxten, säger Claes Nordström.

 Investeringsaktiviteten i landet har också avtagit i och med den stora korruptionsskandalen i det statliga oljebolaget Petrobras.

 – Utvecklingen för landets ekonomi försvåras av det låga förtroendet för den politiska ledningen. Samtidigt är det en styrka för Brasilien att landets juridiska system går till botten med korruptionsproblemen, säger Claes Nordström.

 Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till Brasilien uppgår till 54 240 miljoner kronor.

Nedgradering av El Salvador till landriskklass 5 från 4

Faktorer bakom nedgraderingen är den svaga ekonomiska utvecklingen i landet med låg tillväxt och låga investeringsnivåer. Säkerhetsläget har försämrats med ökande våld och kriminalitet.

 – Landets skuldsättning är hög och finansieringen av underskotten sker till stor del genom nya lån som ytterligare bygger på skuldsättningen, säger Claes Nordström.

 Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till El Salvador uppgår till 1 miljon kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.