EKN jan-mar 2015: Fortsatt SME-satsning

Pressmeddelanden - 26 MAJ 2015

Antalet nya garantier till små och medelstora företag ökade 20 procent och antalet kunder ökade 17 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt ökade EKN:s garantivolym 16 procent och offertvolymen fördubblades.

Garantivolymen till små och medelstora företag uppgick till en miljard kronor och är i nivå med samma period föregående år men fördelad på betydligt fler affärer.

– Det är glädjande att EKN:s satsning på små och medelstora företag visar tydliga resultat, säger generaldirektör Karin Apelman.

EKN:s totala offertgivning fördubblades jämfört med samma period 2014. Ökningen beror på några få stora garantiofferter till ett värde av 12 miljarder kronor och avser export till tillväxtmarknader.

Periodens affärer 

jan-mar

2015

jan-mar

2014

Offerter, antal

445

428

Offertvolym, mkr

20 673

9 782

Garanterade affärer, antal

432

411

Garantivolym, mkr

8 531

7 364

Skadeutbetalningar

-109

-233

Periodens resultat, mkr

500

486

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr

 

2015-03-31

 

2014-12-31

Utestående offerter

131 410

110 635

Utestående garantier

181 752

178 337

Reservering för risken i engagemanget

5 793

5 685

Eget kapital

23 288

23 737