EKN jan-dec 2014: Rekordvolym i garantier till SME

Pressmeddelanden - 20 FEB 2015

EKN:s satsning på små och medelstora företag har varit framgångsrik. Antalet affärer är rekordmånga och kännedomen om vårt erbjudande har ökat väsentligt. EKN tillför statskassan 2,3 miljarder kronor, vilket i huvudsak är hänförligt till den höga garantigivningen under finanskrisen.

Garantivolymen för små och medelstora företag har ökat med 30 procent till 3,1 miljarder kronor 2014 och antalet garanterade affärer ökade från 575 till 753 under året. Kännedomen om EKN bland små och medelstora företag har ökat till 66 procent 2014, jämfört med 48 procent 2013.

– Det är glädjande att EKN:s satsning på små och medelstora företag nu genererar goda resultat. Satsningen är viktig för att öka företagens kunskap om hur EKN:s garantier kan stärka deras export, säger generaldirektör Karin Apelman.

Totalt garanterade EKN 1 529 affärer under året, vilket är något högre än föregående år. Den totala garantigivningen minskade med 40 procent till 26,7 miljarder kronor.

– Större utbud av kapital på de finansiella marknaderna och ökad riskaptit hos finansiella aktörer är huvudfaktorerna bakom minskingen av garantier till stora företag, säger generaldirektör Karin Apelman.

Efterfrågan under året har främst varit inriktad mot exportaffärer till tillväxtmarknader och utvecklingsländer.

Med facit i hand står det klart att rörelsekreditgarantierna var en framgångsfaktor för den svenska exporten under finanskrisen. Garantierna

gjorde det möjligt för många svenska storföretag att fortsätta att exportera under den då rådande situationen på finansmarknaderna. När vi sätter punkt för år 2014 har vi avslutat och avräknat en stor del av dessa rörelsekreditgarantier. Förlusterna i satsningen har blivit lägre än förväntat, trots den långa och djupa krisen, och resultatet har stärkt kapitalet. EKN kommer att tillföra statskassan 2,3 miljarder kronor, en del av det totala överskottet som huvudsakligen är hänförligt till den stora garantigivningen under finanskrisen.

Vid periodens slut uppgick utestående garantier till 174,2 miljarder kronor.

Periodens resultat uppgick till 1,8 miljarder kronor vilket är i nivå med föregående år.

Periodens affärer

2014

 

2013

 

Offerter, antal

 

 

1 938

 

 

1 882

 

 

Offertvolym, mkr

 

 

54 243

 

 

45 042

 

 

Garanterade affärer, antal

 

 

1 529

 

 

1 518

 

 

Garantivolym, mkr

 

 

26 695

 

 

43 950

 

 

Periodens resultat, mkr

 

1 824

 

1 743

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr

 

2014-12-31

 

2013-12-31

 

Utestående offerter

 

 

125 814

 

 

117 571

 

 

Utestående garantier

 

 

174 245

 

 

194 713

 

 

Reservering för risken i engagemanget

 

 

5 412

 

 

5 945

 

 

Eget kapital

 

 

25 075

 

 

23 262