Januari - september 2014: Framgångsrik satsning på små och medelstora företag

Pressmeddelanden - 28 OKT 2014

Under perioden fortsatte EKN att fokusera på små och medelstora företags behov och etablerade ytterligare nya lokalkontor. EKN finns nu på plats i Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå och Örnsköldsvik. Därutöver finns EKN representerade på ännu fler orter i Sverige.

– Satsningen på små och medelstora företag är viktig och garantigivningen för dessa företag har ökat kraftigt. Nu är det ännu lättare för små och medelstora företag runt om i landet att försäkra risken för utebliven betalning i exportaffärer, säger generaldirektör Karin Apelman.

EKN garanterade drygt ett tusen affärer i 107 länder. Hälften av de garanterade affärerna är små och medelstora företags affärer.

Garantivolymen för små och medelstora företag ökade med 50 procent och uppgick till 2,2 miljarder kronor. Den totala garantigivningen minskade med 33 procent och uppgick till 21,7 miljarder kronor. De större företagens ökande tillgång till finansiering dämpar efterfrågan på exportkreditgarantier.

-Större tillgång till kapital och ökad riskvilja hos fler av marknadens aktörer medför en lägre efterfrågan på finansieringslösningar garanterade av EKN, säger generaldirektör Karin Apelman.

Handelssanktionerna mot Ryssland innebär att en del export inte är tillåten och för viss export krävs tillstånd från Kommerskollegium och/eller ISP. EKN:s garantigivning för exportaffärer till Ryssland görs inom ramen för vad sanktionerna tillåter.

Vid periodens slut uppgick utestående garantier till 177,6 miljarder kronor.

Periodens resultat uppgick till 1,3 miljarder kronor vilket är i nivå med föregående år.

Periodens affärer

jan- sep

2014

jan-sep

2013

Offerter, antal

1 209

1 304

Offertvolym, mkr

29 923

31 013

Garanterade affärer, antal

1 048

1 128

Garantivolym, mkr

21 716

32 366

 

 

 

Periodens resultat, mkr

1 266

1 262

     
     

Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr

2014-09-30

2013-12-31

Utestående offerter

110 415

117 571

Utestående garantier

177 647

194 713

Reservering för risken i engagemanget

5 942

 5 945

Eget kapital

24 517

23 262