Hög tillväxt i Afrika trots lägre råvarupriser

Pressmeddelanden - 22 DEC 2014

Tillväxten i Afrika söder om Sahara väntas även framöver att ligga på en stabil hög nivå. Lägre världsmarknadspris på råvaror och minskad efterfrågan från Kina och Eurozonen har en viss dämpande effekt. Ändå väntas den genomsnittliga tillväxten hamna runt sex procent de kommande åren.

– Beroendet av råvarutillgångarna är stort och kommer att fortsätta att vara det under en lång tid framöver, men många länder tar initiativ för att bredda sina ekonomier, säger Rebecka Lundgren, landanalytiker på EKN.

Många företag och investerare lockas av tillväxten i Afrika. Så vilka är de främsta exportmöjligheterna?

– Infrastrukturbehovet i dessa länder dominerar efterfrågan på svensk export. Cirka 70 procent av befolkningen i de afrikanska länderna söder om Sahara saknar el. Bristen på infrastruktur är ett av de främsta hindren för att uppnå en till och med högre tillväxt, säger Rebecka Lundgren.

– Lejonparten av den export som EKN garanterar till afrikanska länder söder om Sahara är relaterad till exempelvis utbyggnaden av telekom, transport och elnät. Under 2014 har EKN:s garantiengagemang legat stabilt omkring 14 miljarder kronor.

– Satsningar på it och mobilnät har varit viktiga också för att få igång säkrare och smidigare betalningssätt.  I Kenya har 80 procent av invånarna tillgång till mobila betalningstjänster och i Tanzania använder hälften av befolkningen mobila betalningar - men endast14 procent har bankkonton.

Regionen har världens snabbast växande medelklass. Hur påverkas efterfrågan av det?

– Medelklassen har fördubblats de senaste tjugo åren och uppgår till cirka 34 procent av befolkningen.  Det gör bland annat att efterfrågan på konsumentvaror som exempelvis hemelektronik och mobiltelefoner ökar. Vi ser också ett ökat intresse för export kopplad till hälsovård, service och turism, säger Rebecka Lundgren.

Vilka utmaningar innebär den växande medelklassen?

– Samtidigt som vi ser en framväxande medelklass är fattigdomen fortfarande utbredd i regionen. Det krävs ett idogt reformarbete för att få till en bättre spridning av de intäkter som den höga tillväxten genererar, säger Rebecka Lundgren.

– Det blir allt viktigare för afrikanska regeringar att driva igenom reformer för att förbättra ländernas affärsmiljö. På så sätt skapas arbetstillfällen som kan svara upp mot den ökande urbaniseringen som sker i takt med den växande medelklassen. Annars riskerar snabbväxande befolkningar med en stor andel unga att bli en börda och en risk istället för en potential.

– Vi ser en positiv trend när det gäller affärsmiljön, även om de flesta afrikanska länder ligger i bottenskiktet i olika index som mäter länders affärsmiljö. Tillämpningen av regler och lagar är ofta oförutsägbara. Det gör det svårt att bedöma kreditrisker och hämmar utvecklingen av näringslivet. Det får investerare, banker och andra finansiärer att tveka.

Vilka möjligheter till samarbete med den lokala finansmarknaden ser EKN?

– Under de senaste åren har EKN sett ett skifte när det gäller afrikanska köpare av svensk export. Från att tidigare ha varit främst statliga köpare är nu merparten företag. Näringslivet i dessa länder består i stor utsträckning av småföretag och de kan vara svåra att kreditbedöma på grund av bristande finansiell information.  Då kan vårt samarbete med Afreximbank öppna dörrar, säger Rebecka Lundgren

– Afreximbank är en multilateral, regional bank som EKN samarbetat med de senaste åren.  Med sin lokala närvaro och marknadskännedom kan Afreximbank ta betalningsrisken på det afrikanska företaget som vill köpa svenska varor och EKN täcker betalningsrisken på Afreximbank.  Det finns flera sådana här institutioner som ägs av afrikanska länder - ett annat exempel är PTA Bank som är aktiv i östra och södra Afrika.