Första halvåret 2014: Framgångar för fler SME-företag

Pressmeddelanden - 25 AUG 2014

Både garantigivningen och offertvolymen till små och medelstora företag har ökat jämfört med första halvåret 2013. Garantigivningen till dessa företag uppgick till 1,7 miljarder kronor, vilket är en rejäl ökning mot förra året, då garantigivningen uppgick till 1,0 miljarder kronor.

– Det är glädjande att vår satsning på lokala kontor och närvaro i flera orter i Sverige leder till att små och medelstora företag får ännu bättre tillgång till EKN-garantier. Med EKN som affärspartner kan företagen erbjuda sina kunder kredit och stärka sin konkurrenskraft, säger generaldirektör Karin Apelman.

Totalt minskade garantigivningen till 15,4 miljarder kronor, jämfört med 22,7 miljarder kronor förra året. Den ekonomiska utvecklingen är god i många delar av världen. Det finns tillgång till finansiering på marknaden vilket dämpar efterfrågan på garantier från EKN.

Garantigivning för affärer till tillväxtländer blir åter igen mer dominerande som andel av den totala garantigivningen. Garantivolymen utgjordes under halvåret till 65 procent av affärer till tillväxtländer, jämfört med 35 procent förra året. EKN garanterade 761 affärer i 98 länder.

Periodens resultat uppgick till 809 miljoner kronor. EKN hade vid utgången av första halvåret 2014 en fortsatt stark finansiell ställning. EKN har kapacitet att garantera ytterligare affärer för de svenska exportörerna.

Periodens affärer

jan-jun 2014

jan-jun 2013

Offerter, antal

851

864

Offertvolym, mkr

25 264

18 138

Garanterade affärer, antal

761

811

Garantivolym, mkr

15 414

22 709

Skadeutbetalningar

323

114

     

Periodens resultat, mkr

809

699

     

Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr

2014-06-30

2013-12-31

Utestående offerter

116 999

117 571

Utestående garantier

179 729

194 713

Reservering för risken i engagemanget

5 733

5 945

Eget kapital

24 061

23 262